Obsah

Mesto zo zákona

Štatút mesta bol obci Dubnica nad Váhom priznaný na základe uznesenia Stredoslovenského KNV Banská Bystrica dňa 8. júna 1960. Dnes je 27 najväčšie mesto SR s počtom obyvateľov 25 886.

štatút mesta
V zmysle § 2 ods.1 zákona NR SR z 3.7. 1996 o územnom a správnom usporiadaní SR samosprávnymi územnými celkami SR sú obce a vyššie územné celky.

V zmysle zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov sú určené ďalšie podmienky postavenia obcí:

§ 1 ods. 1
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

§ 1 ods. 2
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

§ 1 ods. 3
Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.