Obsah

Mesto zo zákona

Štatút mesta bol obci Dubnica nad Váhom priznaný na základe uznesenia Stredoslovenského KNV Banská Bystrica dňa 8. júna 1960. 

Počtom obyvateľov 23 550 (k 31.12.2019) je Dubnica nad Váhom 29. najväčšie mesto SR a je tiež najväčším mestom, ktoré nie je okresné.

štatút mesta
V zmysle § 2 ods.1 zákona NR SR z 3.7. 1996 o územnom a správnom usporiadaní SR samosprávnymi územnými celkami SR sú obce a vyššie územné celky.

V zmysle zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov sú určené ďalšie podmienky postavenia obcí:

§ 1 ods. 1
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

§ 1 ods. 2
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

§ 1 ods. 3
Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

 

Š T A T Ú T

Mesta Dubnica nad Váhom

 

Preambula

Mesto Dubnica nad Váhom so svojou históriou, rodiskom a pôsobiskom významných osobností, dejiskom kultúrneho, politického a spoločenského diania na Považí, ako popredné centrum priemyslu, vzdelávania a športu, je mestom s významným súčasným i budúcim poslaním centra Stredného Považia.

Vychádzajúc z kultúrneho dedičstva a historického poslania našich predkov, v zmysle odkazu Štúrovcov, vychádzajúc z prirodzeného práva na sebaurčenie, usilujúc sa o uplatňovanie demokracie, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, mysliac na blaho budúcich generácií, sa občania mesta Dubnica nad Váhom prostredníctvom svojich volených zástupcov uznášajú na tomto štatúte.

Úplné znenie Štatútu mesta Dubnica nad Váhom.