Obsah

Prevádzkový poriadok Parku Jána Baltazára Magina v Dubnici nad Váhom

Prevádzková doba parku
Letné obdobie (1.5. -31.10. v roku) 5.00-23.00 h
Zimné obdobie (1.11. - 30.4. v roku) 5.00 - 20.00 h

Základné údaie o parku

Rozloha parku : 52 654 m2
Zaradenie: Biocentrum regionálneho významu. Park je zapísaný v zozname kultúrnych
pamiatok pod č. 713/2. Prírodno-krajinársky park s rekreačným využitím.
Vlastník parku: Mesto Dubnica nad Váhom
Správa parku: Mestský úrad - referát ochrany prírody a mestskej zelene Dubnica nad
Váhom, t. č. 042/445 57 57
Štátny dozor: Krajský pamiatkový úrad Trenčín t. č. 032/245 11 11
Mestská polícia: t. č. 159


Na území parku ie zakázané

  • Poškodzovať vegetáciu, rúbať dreviny, lámať konáre, ničiť kvetinové záhony;
  • ohrozovať živočíchov a premiestňovať ich vývojové štádiá a poškodzovať ich biotopy;
  • odhadzovať odpad mimo nádob na to určených;
  • voľne púšťať domáce zvieratá, najmä psov;
  • poškodzovať zariadenie parku (osvetlenie, oplotenie, lavičky, koše, stavebné prvky, detské hracie zariadenia);
  • táboriť, zakladať oheň, manipulovať s horľavinami;
  • vchádzať a parkovať osobnými motorovými vozidlami, nákladnými vozidlami, motocyklami. Zákaz sa vzťahuje aj na jazdu a prejazd cyklistov. Tento zákaz sa nevzťahuje na vozidlá dopravnej obsluhy, záchranné vozidlá, vozidlá hliadky mestskej a štátnej polície a vozidlá vykonávajúce údržbu parku;
  • zdržiavať sa v parku v čase mimo ustanovenej prevádzkovej doby.

Každý návštevník parku je povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom, ustanoveniami uvedenými na informačných tabuliach a zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vegetácie alebo zariadení parku.

Zvláštne užívanie parku
Používať park na iný účel využitia ako je určený (krátkodobá kultúrna alebo organizačná športová činnosť, mítingy ... ), je možné iba na základe povolenia vydaného vlastníkom parku

Spôsobenie škody
Spôsobenú škodu na území parku je povinná uhradiť osoba, alebo organizácia, ktorá ju zavinila. Škoda sa nahrádza uvedením poškodenej veci do pôvodného stavu. Ak spôsobenú škodu povinná osoba, alebo organizácia dobrovoľne neuvedie v stanovenom termíne do pôvodného stavu, vykoná to za ňu mestom poverená organizácia. Náklady s tým spojené sa vyučtujú fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá škodu spôsobila. Za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú zákonne za škodu zodpovedné a za škody spôsobené zvieratami, zodpovedajú osoby, ktoré sú podľa zákona povinné na tieto osoby a zvieratá dozerať.

Kontrola a uzatváranie parku
Kontrolu a uzatváranie hlavného vstupu, zabezpečuje vlastník parku v spolupráci s Mestskou políciou.

Upozornenie
Vstup do parku za nepriaznivého počasia (búrka, víchrica, poľadovica ... ) je len na vlastnú zodpovednosť.
V prípade zistenia nepovolenej činnosti je potrebné kontaktovať Mestskú políciu alebo správu parku.


Dubnica nad Váhom, 01.09.2017

lng. Jozef Gašparík
primátor mesta