Obsah

Úloha a postavenie mesta

Plne to zodpovedá požiadavkám Európskej charty miestnej samosprávy. Postavenie, práva a povinnosti sú ustanovené a vymedzené v zákone o obecnom zriadení. Mestami sú obce, ktoré za mesto vyhlási NR SR na návrh vlády. Mestá používajú spolu s názvom označenie "mesto". Pri výkone samosprávy používajú mestskú pečať, mestský erb, mestské insígnie a mestskú zástavu. Mesto je samostatný samosprávny územný celok SR, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení je možné len zákonom. Mesto má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

Územie mesta a obyvatelia mesta
Územie mesta tvorí jej katastrálne územie Dubnica nad Váhom a mestská časť Prejta o rozlohe 4 914 ha. Dnes je Dubnica nad Váhom 27. najväčšie mesto v SR. V novom územnom členení patrí od roku 1996 do okresu Ilava a kraja Trenčín. V roku 2004 si pripomína 811 výročie prvej písomnej zmienky o meste (rok 1193). Počet trvalo prihlásených obyvateľov sa pohybuje okolo 26 000. Obyvateľom mesta je občan, ktorý je v ňom prihlásený na trvalý pobyt. Má právo zúčastňovať sa na samospráve mesta.

Má právo najmä:

 • voliť orgány samosprávy a byť volený do orgánov samosprávy
 • hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta v miestnom referende
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach MsZ a na VZ obyvateľov a vyjadrovať na nich svoj názor
 • obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta
 • používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok slúžiaci pre verejné účely
 • požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste
 • požiadať o pomoc v náhlej núdzi

Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým je povinný:

 • ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta
 • podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní ŽP
 • napomáhať udržiavať poriadok
 • poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácií a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie

Samospráva mesta
Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úlohy súvisiace so správou mesta a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe (alebo fyzickej). Samosprávu mesta vykonávajú jej obyvatelia:

 • orgánmi mesta
 • hlasovaním obyvateľov mesta
 • verejným zhromaždením obyvateľov mesta

Orgánmi mesta sú:

 • mestské zastupiteľstvo (zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky)
 • primátor mesta (najvyšší výkonný orgán mesta, volený v priamych voľbách na štyri roky).
 • ďalšími orgánmi podieľajúcimi sa na chode mesta sú komisie MsZ, mestská rada ak je zriadená, výbor m.č. Prejta, výbor m.č. Za traťou, mestská polícia, hlavný kontrolór mesta a mestský úrad, ktorý riadi prednosta MsÚ.

Na mesto možno preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. V záujme plnenia úloh mesto spolupracuje s orgánmi štátu. Pre plnenie úloh samosprávy mesto vydáva pre územie mesta Všeobecné záväzné nariadenia mesta. Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka.

Prehľad o primátoroch od r. 1990
1990 - 1994 Juraj Červinka
1994 - 1998 Juraj Červinka
1998 - 2001 Ing. Štefan Štefanec
2001 - 2002 Juraj Červinka, po doplňovacích voľbách
2002 - 2006 Juraj Červinka
2006 - 2010 - Ing. Jozef Gašparík
2010 - 2014 - Ing. Jozef Gašparík
2014 - 2018 - Ing. Jozef Gašparík

Súčasné volebné obdobie 2018 - 2022 - Mgr. et Mgr. Peter Wolf

Regionálne a záujmové združenia
Mesto sa angažuje v "Združení miest a obcí Slovenska" ZMOS, v regionálnom združení miest a obcí "Stredného Považia Trenčín". Cieľom všetkých stretnutí je vyhodnocovanie postupov pre posilnenie samosprávy mesta v prospech občanov. Potešiteľná je skutočnosť, že všetci pochopili, že správa vecí verejných patrí na najnižšiu zložku riadenia - na mestá a obce.

Spolupráca a družobné vzťahy
Mesto si je vedomé, že každá výmena skúseností prispieva k spropagovaniu mesta a každá aktivita sa môže preniesť do riešenia regionálnych úloh a pozdvihnutia podnikateľskej sféry v meste. Družobné aktivity sú štandardné a okrem regionálnych a celoslovenských stretnutí je podporovaný aj cezhraničný styk. Mesto uzavrelo oficiálne partnerské dohody o spolupráci s mestom Vác (1. 7. 1998), ktorá bola oficiálne rozšírená v r. 2003, Zawadzkie (2. 7. 1998) a Otrokovice (17. 5. 1999). S mestami v Maďarsku, Poľsku a ČR boli okamžite nadviazané kontakty a usporiadali sa akcie v záujme výmeny skúseností s predstaviteľmi a pracovníkmi miest.

Samospráva od 1990

Do roku 1990 boli národné výbory zaradené do štruktúry štátnej správy s centralistickým riadením, čo neumožňovalo taký dynamický rozvoj aký by mestu Dubnica nad Váhom vzhľadom na svoje významné postavenie v oblasti priemyslu, kultúry, športu, vzdelávania a celkového rozvoja mesta prináležalo. K zásadnej zmene postavenia mesta u nás došlo     po zániku bývalých národných výborov po oddelení štátnej správy od miestnej samosprávy.

Mesto Dubnica nad Váhom je základným článkom a súčasťou samosprávy v rámci SR a jeho postavenie určuje Ústava SR IV. Hlava a čl. 64 až čl. 71.

Mesto je samosprávny samostatný územný celok, ktorý má svoje územie a združuje obyvateľov, ktorí na tomto území majú trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Mesto sa stalo samostatným politicko – právnym subjektom. Činnosť samosprávy sa začala odvíjať od dvoch základných zákonov a to zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov. V oblasti legislatívy do života postupne vstupovali nové zákony, ktoré usmerňovali chod, právomoci a činnosť samosprávy.

Po roku 1989, keď sa na rokovaniach za okrúhlym stolom zástupcovia VPN, NF a politických strán dohodli na rekonštrukcii orgánov sa začala budovať nová samospráva mesta, čo vyvrcholilo v r. 1990 do nových slobodných komunálnych volieb, čo možno považovať za najvýznamnejší medzník v novodobých dejinách mesta.

Voľby sa konali v dňoch 23.11. – 24. 11. 1990 a určili mestský parlament, ktorý po prvýkrát riadil a zabezpečoval veci verejné a chod samosprávy. Pre voľby bolo zapísaných 15 334 voličov, účasť voličov predstavovala 56%.

Za primátora mesta s celkovým počtom 2 334 hlasov bol zvolený Juraj Červinka – Strana zelených.

V MsZ po voľbách bolo nasledovné zastúpenie politických strán a hnutí:

Strana zelených   - 9 - 27,27%
Kresťanskodemokratické hnutie - 9 - 27,27%
Slovenská národná strana  - 8 - 24,24%
Verejnosť proti násiliu - 6 - 18,18%
Komunistická strana Slovenska - 1 - 3,03%

Za poslancov MsZ boli zvolení:

SZ        -     Jozef Drha, Milan Zajko, Mária Bystrická, Milan Bugala, Štefan Kunštár, Ing. Milan Gergely, Vladimír Brokeš, Tomáš Kebísek, MUDr. Jaroslav Kobela

KDH    -     Ján Rehák, Milan Valjent, Ing. Anton Sládek, Ing. Zlatica Nováková, MUDr. Igor Lúčanský, Ing. Ján Šimonffy, Ing. Anton Rebro, Anton Trtala, Ing. Jozef Dian

SNS     -     Ing. Rudolf Daňo, František Zápotočný, Štefan Balala, Ing. Július Filo, Ladislav Feiler, Ing. Jozef Uhlík, Štefan Hrebík, Juraj Ďurovec

VPN     -     MUDr. Pavol Gračka, Tibor Paksi, Ing. Ferdinand Dubnička, Bohumil Voleský, Ing. Václav Števko, RNDr. Pavol Blaho

KSS     -     Ján Chovanec

Z dôvodu nezlučiteľností funkcií a iných dôvodov zanikli mandáty poslancov MsZ:         Ing. Milan Gergely, Vladimír Brokeš, MUDr. Igor Lúčanský, Anton Trtala, Ladislav Feiler, MUDr. Pavol Gračka, Ing. Ferdinand Dubnička.

Ako náhradníci nastúpili: Jaroslav Ševčík, Viliam Daňo, Ing. Milan Dohnanský, Jozef Kutej, JUDr. Pavol Fusek, Ivan Šimák, Viliam Sedlár.

Celkove volebné obdobie v rokoch 1990 – 1994 možno charakterizovať ako zveľaďujúce, keď sa veľa investovalo do estetických úprav verejných priestranstiev a zelene a mesto získalo prívlastok „Zelené mesto“.

Po volebnom období 1990 – 1994 sa II. voľby do orgánov samosprávy mesta konali v dňoch 18.11. – 19.11. 1994 a určili zloženie parlamentu pre volebné obdobie 1994 – 1998.

Pre voľby bolo zapísaných 16 970 voličov, účasť voličov predstavovala 13, 93%.

Za primátora mesta s celkovým počtom 5 408 hlasov bol zvolený Juraj Červinka, kandidát Strany zelených na Slovensku a 33 poslancov MsZ:

Hnutie za demokratické Slovensko - 18 - 54, 54%
Strana zelených na Slovensku  - 7 - 21, 21%
Slovenská národná strana - 5 - 15, 15%
Kresťanskodemokratické hnutie - 2 - 6, 06%
Strana demokratickej ľavice - 1 - 3, 03%

Za poslancov MsZ boli zvolení:

HZDS  -     RNDr. Ivan Samák, Ján Poruban, František Králik, Tibor Paksi, Jana Šúpolová, Ing. Jozef Onderišin, Ing. Ondrej Híreš, CSc., Ing. Štefan Štefanec, Pavol Chalupek, Ing. Anton Ladecký, Ing. Milan Paľa, Ing. Ivan Mravec, Eva Mikušová, Mgr. Vojtech Švihlík, Tatiana Pupáková, Anton Gramblička, Pavol Goga, Jozef Čuga

SZS     -     RNDr. Katarína Rajcová, Milan Bugala, Vladimír Gregor, Eva Bočincová, Tomáš Kebísek, MUDr. Jaroslav Kobela, Jozefína Vojtášová

SNS     -     Ing. Rudolf Daňo, Viliam Daňo, Štefan Balala, Ing. Anna Chalupková, Viera Bernátová

KDH    -     MUDr. Katarína Ondrášová, MUDr. Marián Kadlubiak

SDĽ     -     MUDr. Ľubica Hořejší

V druhom volebnom období bolo úsilie zamerané na pozdvihnutie podnikateľskej sféry, zmena systému zberu odpadov (triedený zber), ale neriešilo sa budovanie centrálnej mestskej zóny a mesto stále pripomínalo iba pôvodné sídliskové centrá.

Zástupcov mesta pre tretie volebné obdobie 1998 – 2002 určili voľby konané v dňoch 18.12. 19.12. 1998. Celkove bolo zapísaných 18 359 voličov a účasť predstavovala 34, 72%. Za primátora mesta s celkovým počtom 2 137 hlasov bol zvolený Ing. Štefan Štefanec – kandidát HZDS a 33 poslancov so zastúpením politických strán a hnutí:

Hnutie za demokratické Slovensko - 19 - 58%
Strana zelených na Slovensku  - 4 - 12%
Slovenská národná strana - 3 - 9%
Koal. DS, DÚ, KDH, SDSS, SOP - 3 - 9%
Strana demokratickej ľavice  - 3 - 9%
Nezávislý kandidát  - 1 - 3%

Za poslancov MsZ boli zvolení:

HZDS  -     Ján Poruban, Ing. Edita Gulíková, RNDr. Ivan Samák, Bohumil Voleský, Ing. Ivan Porubčan, Vladimír Blažo, JUDr. Ivan Mičko, Ing. Vincent Rajtar, Ing. Jozef Onderišin, Ing. Ján Sýkora, Mgr. Jozef Jurášek, Ing. Anton Ladecký, Oľga Svrbíková, Ing. Štefan Pustay, Daniela Bieliková, Ing. Ján Vítovský, Ing. Pavol Múčka, Ing. Milan Kučerka, Jozef Čuga

SZS     -     Ing. Štefan Kunda, Tomáš Kebísek, Mgr. Eva Bočincová, MUDr. Jaroslav Kobela

SNS     -     Dušan Králik, Ing. Jozef Uhlík, František Gőndőč

Koal. DS, DÚ, KDH, SDSS, SOP      -     Ing. Rudolf Daňo, Alena Tordová, Libor Poruban

NEKA  -     Štefan Balala

Za Ing. Milana Kučerku od 23.2. 2000 nastúpil náhradník Mgr. Vojtech Švihlík – HZDS.

I tretie volebné obdobie začalo snahou o pozdvihnutie podnikateľskej sféry, ale prepad bol ešte výraznejší. Málo sa investovalo do dopravy a rozvoja cestnej siete, do obnovy kultúrnych pamiatok, neprijali sa žiadne rozvojové programy, čo malo za následok, že mesto začalo stagnovať a prakticky sa zabezpečoval iba štandardný chod mesta.

Pre nezlučiteľnosť funkcií zo zákona zanikol mandát primátorovi mesta Ing. Štefanovi Štefancovi, ktorý sa stal historicky prvým županom Vyššieho územného celku Trenčín (Trenčiansky samosprávny kraj).

V nových voľbách primátora mesta dňa 13.4. 2002 bol zvolený Juraj Červinka.

Riadne voľby sa potom konali v dňoch 6.12. – 7.12. 2002, ktoré určili zástupcov mestského parlamentu pre volebné obdobie 2002 – 2006. Pre voľby bolo zapísaných 20 083 voličov a účasť predstavovala 30%.

Za primátora mesta bol opäť zvolený Juraj Červinka, ktorý kandidoval za koalíciu ANO, DS, KDH, SDKÚ, P-SNS s celkovým počtom 3 582.

Po prvýkrát sa volilo iba 19 poslancov MsZ so zastúpením:

Koal. ANO, DS, KDH, SDKÚ, SZS, - 15 - 79%
Hnutie za demokratické Slovensko - 3 - 16%
Nezávislý kandidát    - 1 - 5%

Za poslancov MsZ boli zvolení:

Koal. ANO, DS, KDH, SDKÚ, SZS,    -     Ing. Štefan Kunda, MUDr. Stanislava Hofierková, Ján Rehák, MVDr. Erika Zelizňáková, Marek Kurinec, Bc. Libor Poruban, Ing. Miroslav Kučík, RNDr. Karol Korintuš, Bc. Eva Bočincová, Ing. Anton Rebro, Ing. Stanislav Porubčan 

HZDS  -     Ing. Anna Chalupková, Mgr. Jozef Jurášek, Anton Prekop

NEKA  -     Jozef Čuga

Dňa 3.5. 2005 zanikol mandát RNDr. Karolovi Korintušovi a ako náhradník nastúpila MUDr.  Dagmar Galiovská – HZD a dňa 7.6. 2005 zanikol mandát Mgr. Jozefovi Juráškovi a nastúpil náhradník Ing. Ján Martinisko – koal ANO, DS, KDH, SDKÚ, SZS.

Štvrté obdobie samosprávy sa vyznačovalo snahou v podstatnej miere  spriehľadniť  finančné toky a transparentnosť vynakladaných prostriedkov, nakoľko mesto bolo v zložitej ekonomickej situácii. Vyznačovalo sa prenosom kompetencií zo štátu na samosprávy, kde možno jednoznačne konštatovať, že i napriek obavám samospráva situáciu zvládla a činnosti sa zabezpečujú na požadovanej úrovni.

Pre piate volebné obdobie 2006 – 2010 sa po prvý krát voľby konali iba v jeden deň a to 2.12. 2006. Pre voľby bolo zapísaných 20 711 voličov a účasť predstavovala 27, 10%, kde občania preukázali nezáujem o veci verejné na najnižšej zložke riadenia samospráve, ktorá však najviac ovplyvňuje život a rozvoj mesta.

Za primátora mesta bol zvolený Ing. Jozef Gašparík – koal. SMER-SD, SNS s celkovým počtom 1 636 hlasov.

V mestskom zastupiteľstve bolo zastúpenie:

Koal. SMER-SD, SNS  - 10 - 53%
Koal. KDH, SDKÚ-DS, SZ, SF - 7 - 37%
Koal. ĽS-HZDS, SLNKO. KSS, ANO - 1 - 5%
Nezávislý kandidát  - 1 - 5%

Za poslancov MsZ  boli zvolení:

Koal. SMER-SD, SNS                        -     MUDr. Ľubica Hořejší, Ing. Anton Koníček, Ing. Ivan Ševcech, Ing. Ľuba Backová, Ing. Bohumil Zlocha, Ing. František Fusek, Mária Baginová, Ing. Jaroslav Šlesar, Ing. Vladimír Figel, Anton Bušik            

Koal. KDH, SDKÚ-DS, SZ, SF           -     Ján Rehák, MUDr. Stanislava Hofierková, Juraj Červinka, Bc. Ivan Rajec, Ing. Anton Rebro, RNDr. Karol Korintuš, MUDr. Jaroslav Kobela

Koal. ĽS-HZDS, SLNKO. KSS, ANO  -     Ing. Anna Chalupková

NEKA  -     Ing. arch. Marián Antal

Dňa 4.12. 2007 zanikol mandát MUDr. Jaroslava Kobelu a ako náhradník nastúpila Alena Tordová – Koal. KDH, SDKÚ-DS, SZ, SF.

Nastúpením novej garnitúry došlo k podstatným systémovým zmenám. Základom k vykonaniu zmien bol personálny audit zabezpečený odbornou certifikačnou firmou. Tento proces následne pokračoval a vytýčil ciele k získaniu certifikátu ISO 9001:2000 v rámci systému kvality riadenia. Proces bol úspešne ukončený a mestu  renomovaná firma  QS-CERT s.r.o. udelila certifikát kvality riadenia na MsZ dňa 13.12. 2007.

Zmenila sa filozofia riadenia mesta, keď sa prešlo na manažérsky systém. Pozitívnym prejavom bolo, že mesto začalo pracovať systematicky so spracovaním „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta do roku 2013“, čo bolo v súlade s plánovacím obdobím EÚ. Posilnil sa útvar strategického rozvoja a projektového manažérstva, čo sa prejavilo v kvalite spracovaných projektov a získaných finančných prostriedkov z fondu EÚ a domácich zdrojov.

Samospráva i napriek zložitým ekonomickým podmienkam dokázala svoju životaschopnosť a možno povedať, že demokratické prvky sa práve v samospráve prejavili najvýraznejšie.

Veľa však záleží akou mierou sa občania zapájajú do verejného života a ovplyvnia činnosti samosprávy. Tu sa prejavujú najväčšie rezervy, čoho dôkazom je už zdokumentovaná účasť vo voľbách, ale i na zasadnutiach orgánov mesta a akciách organizovaných mestom.

Šieste volebné obdobie 2010 - 2014.
Podľa čl. 89, ods. 2, písm. d., Ústavy SR a § 25 zák. SNR č. 346/1990 Zb. predseda NR SR vyhlásil voľby na sobotu 27. novembra 2010 v čase 7.00 - 20.00 hod.
Pre šieste volebné obdobie 2010 - 2014 MsZ určilo 19 poslancov, pričom zákon stanovuje počet poslancov od 15 - 25 a určilo 6 viacmandátových a 2 jednomandátové volebné obvody a počet poslancov v nich. Na základe požiadaviek z časti sídliska za traťou bol určený po prvýkrát jednomandátový volebný obvod v tejto časti. Primátor mesta určil 19 volebných okrskov a 19 volebných miestností. Pre voľby primátora mesta bol určený jeden jendomandátový volebný obvod za celé mesto.

Výsledky volieb za mesto Dubnica nad Váhom:

Za primátora mesta bol zvolený Ing. Jozef Gašparík - nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 3 117.

Por.č. Vol. obv. Meno a Priezvisko Politická príslušnosť Platné hlasy
1. 1 Ján Rehák K-SDKÚ-DS,SZ,KDH,SaS, MOST-HÍD 263
2. 1 Ing. Anna Chalupková ĽS-HZDS 225
3. 2 František Mikolášek NEZÁVISLÝ KANDIDÁT 173
4. 3 Ing. Peter Šátek K-SDKÚ-DS,SZ,KDH,SaS, MOST-HÍD 220
5. 3 Tibor Paksi SMER-SD 214
6. 4 Ing. Ľuba Backová SMER-SD 439
7. 4 Ing. Libor Poruban K-SDKÚ-DS,SZ,KDH,SaS, MOST-HÍD 391
8. 4 Ing. Ján Tatar NEZÁVISLÝ KANDIDÁT 362
9. 5 Mgr. Zdenka Bujnová SMER-SD 280
10. 5 Mgr. Ivan Rajec K-SDKÚ-DS,SZ,KDH,SaS, MOST-HÍD 231
11. 5 Ing. František Fusek SMER-SD 191
12. 6 Ing. Jaroslav Šlesar SMER-SD 362
13. 6 Ing. Emil Suchánek K-SDKÚ-DS,SZ,KDH,SaS, MOST-HÍD 310
14. 6 Mária Baginová NEZÁVISLÝ KANDIDÁT 283
15. 7 Ing. arch. Marián Antal NEZÁVISLÝ KANDIDÁT 422
16. 7 Ing. Vladimír Figel SMER-SD 389
17. 7 RNDr. Karol Korintuš K-SDKÚ-DS,SZ,KDH,SaS, MOST-HÍD 365
18. 7 Radoslav Žáček NEZÁVISLÝ KANDIDÁT 285
19. 8 Anton Kvasnica NEZÁVISLÝ KANDIDÁT 195

Počet osôb zapísaných v zozname voličov ...................................................................... 20 987
Celkove % účasť voličov........................................................................................................ 32,96
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do MsZ .............................. 6 559
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora mesta ..................................... 6 809

Dňa 10.01.2014 zanikol mandát Ing. Jánovi Tatarovi a ako náhradník nastúpil Mgr. Róbert Galko 28.01.2014.

Siedme volebné obdobie 2014 - 2018.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím zo dňa 7.7.2014 vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov obcí (primátorov miest) a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.V meste Dubnica nad Váhom sa voľby konali v uvedený deň v čase 7.00 - 20.00 hod.
Pre siedme volebné obdobie 2014 - 2018 MsZ určilo 19 poslancov a určilo 6 viacmandátových a 2 jednomandátové volebné obvody a počet poslancov v nich. Primátor mesta určil 19 volebných okrskov a 19 volebných miestností. Pre voľby primátora mesta bol určený jeden jednomandátový volebný obvod za celé mesto.

Výsledky volieb za mesto Dubnica nad Váhom:

Za primátora mesta bol zvolený Ing. Jozef Gašparík - nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 2 726.

Č. vol. obvodu Por. číslo Meno a priezvisko Politická príslušnosť Platné hlasy
1 1 Ján Rehák NOVA 323
1 2 Robert Rafaj, Ing. SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS 274
2 1 František Mikolášek Nezávislý kandidát 143
3 1 Viliam Sečány, Ing. Nezávislý kandidát 318
3 2 Jana Rybárová, Ing. Nezávislý kandidát 200
4 1 Libor Poruban, Ing. Nezávislý kandidát 397
4 2 Lubomír Bútora, Ing. arch. Nezávislý kandidát 371
4 3 Peter Wolf, Mgr. Nezávislý kandidát 314
5 1 Monika Chromiaková, Mgr. Nezávislý kandidát 227
5 2 Ivan Rajec, Mgr. SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS 211
5 3 Libuša Stráňavská Nezávislý kandidát 196
6 1 Emil Suchánek, Ing. Nezávislý kandidát 397
6 2 Milan Dado Nezávislý kandidát 268
6 3 Dominik Kosorín, MUDr. SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS 212
7 1 Marián Antal, Ing. arch. Nezávislý kandidát 442
7 2 Radoslav Žáček Nezávislý kandidát 409
7 3 Ján Kvasnička NOVA 331
7 4 Karol Korintuš, RNDr., PhD SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS 324
8 1 Anton Bušík SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS 157

Počet osôb zapísaných v zozname voličov ...................................................................... 20 694
Celkove % účasť voličov........................................................................................................ 33,73
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do MsZ ............................... 6 575
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora mesta ....................................... 6 887