Obsah

Odhlásenie prechodného pobytu

K prechodnému pobytu sa prihlasuje občan na základe súhlasu majiteľa bytu, alebo domu (po preukázaní listu vlastníctva) na dobu určitú. Majiteľ bytu môže nájomcovi zrušiť prechodný pobyt aj pred uplynutím doby, na ktorú bol pobyt určený. Po ukončení stanovenej doby sa prechodný pobyt občanovi automaticky zruší.

Zmena pobytu obyvateľa

Pri prihlásení na prechodný alebo trvalý pobyt, alebo pri zmene pobytu v rámci mesta sa zmena pobytu obyvateľa zdáva do Registra obyvateľov priamo na evidencií obyvateľov MsÚ.

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu

Po prihlásení obyvateľa na trvalý pobyt z iného mesta, evidencia obyvateľstva zasiela odhlasovací lístok mestskému alebo obecnému úradu do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.

Prihlásenie na trvalý pobyt do obecného bytu

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebný súhlas od správcu obecného bytu, v našom prípade mestská príspevková organizácia DUMAT, ktorá má sídlo v Mestskom dome kultúry na 1. poschodí.

Zákaz poskytovania údajov o mieste pobytu obyvateľa

O mieste pobytu obyvateľa sa neposkytujú informácie v zmysle zákona č. 428/202 Z.z. zo dňa 3.júla 2002 o ochrane osobných údajov.

Straty a nálezy

Osobitné pracovisko nie je zriadené. Nálezy sa odovzdávajú na dvoch miestach: Mestská polícia a MsÚ - Evidencia obyvateľov č.d 24.
V záujme zistenia majiteľa sa vydáva oznam do mestského rozhlasu.
Informácie o stratách a nálezoch sú podávané priebežne.
a) Mestská polícia - stála služba, č.t. 4421145, 159, resp. osobne
b) MsÚ - Evidencia občanov - Linda Michalcová, č.t. 4455 717, resp. osobne v čase úradných hodín v klientskom centre  MsÚ

Vydanie voličského a hlasovacieho preukazu

Vybavuje: Evidencia obyvateľstva, prízemie č.dv. 24
Zodpovedné pracovníčky: Božena Janurová, č.t. 4455714, Linda Michalcová, č.t. 4455 717
Doba vybavenia: cca 30 dní pred konaním volieb (referenda) do začiatku hlasovania 
Potrebné doklady: platný občiansky preukaz
Vybavuje sa bez poplatku.

Inštitút vydávania voličských a hlasovacích preukazov sa využíva pri konaní volieb a referenda, aby mohli občania - voliči využiť svoje volebné právo.
Voličom, resp. oprávneným občanom, ktorí nebudú môcť voliť vo vol. okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu (stály zoznam voličov na základe trvalého pobytu) vydá mesto po vyhlásení volieb (referenda) na ich žiadosť voličský resp. hlasovací preukaz a zo zoznamu ich vyčiarkne. Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania volieb (referenda) prostredníctvom voličského (hlasovacieho) preukazu. 
Voličský, resp. hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v inom vol. okrsku . Zápis platí iba na čas vykonania volieb (referenda).

Prehľad o vydávaní voličských, resp. hlasovacích preukazov

Referendum - v zmysle § 10 zák.č. 564/1992 Zb. v znení neskorších predpisov sa vydáva hlasovací preukaz

Voľby do NR SR - v zmysle § 7 zák SNR č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov sa vydáva voličský preukaz

Voľby prezidenta - v zmysle § 5 zák.č. 46/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov sa vydáva voličský preukaz

Voľby do Európskeho parlamentu - v zmysle zák.č. 331/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov platia ustanovenia § 7 zák. SNR č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a vydáva sa voličský preukaz.
Inštitút vydávania voličského, resp. hlasovacieho preukazu neplatí pri voľbách do orgánov samosprávy (zák.č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) a pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov (zák.č. 303/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Prístup k archívnym dokumentom

Archívne dokumenty mesta slúžia v zmysle registratúrneho poriadku len pre potreby pracovníkov mesta.