Obsah

 

Zmena tolerovaného pobytu na účel dočasného útočiska

 

Cudzinec s udeleným tolerovaným pobytom na území SR na účel dočasného útočiska pri zmene adresy pobytu na územie nášho mesta/v rámci nášho mesta predloží na evidencii obyvateľstva:

  1. Potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky (status odídenca získa po registrácii na cudzineckej polícii), na základe ktorého bude vydané potvrdenie o zmene tolerovaného pobytu.
  2. Vyplnené a podpísané tlačivo Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska.
  3. Doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (napr. nájomnú zmluvu) a Čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania  s úradne osvedčeným podpisom.
  4. Osobné doklady vydané na Ukrajine (identifikačný doklad ako občiansky preukaz, cestovný pas,...).