Obsah

Daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty

Osoba, ktorá prevádzkuje nevýherné hracie prístroje/ predajné automaty, je povinná podať daňové priznanie pri vzniku aj zániku daňovej povinnosti. Bližšie informácie sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2023 o miestnych daniach.

Potrebné doklady:

  • daňové priznanie


Vybavuje: Ing. Lenka Kováčová
Kontakt: +421 42 4455774