Obsah

Daň za ubytovanie

Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, je povinný ohlásiť túto skutočnosť mestu a predložiť vyúčtovanie dane za každý mesiac do 10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2019 o miestnych daniach.

Potrebné doklady:

 

Vybavuje: Ing. Lenka Kováčová
Kontakt: +421 42 4455774