Obsah

Daň za ubytovanie

Platiteľ dane je povinný oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania, všetky zmeny skutočností rozhodujúce pre určenie dane do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali. Vyúčtovanie dane za každý mesiac sa podáva do 10 dní po skončení kalendárneho mesiaca.

Potrebné doklady:

 

Vybavuje: Ing. Lenka Kováčová
Kontakt: +421 42 4455774