Obsah

Daň za užívanie verejného priestranstva

O užívanie verejného priestranstva je potrebné najskôr písomne požiadať mesto. Na základe vydaného povolenia bude žiadateľovi vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva rozhodnutím. Bližšie informácie sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2023 o miestnych daniach.

Potrebné doklady:


Vybavuje: Ing. Lenka Kováčová
Kontakt: +421 42 4455774