Obsah

Prihlásenie sa k plateniu poplatku za komunálny odpad

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí občan užívajúci nehnuteľnosť na území mesta Dubnica nad Váhom. 
Prvé prihlásenie k poplatku sa realizuje osobne na MsÚ Dubnica nad Váhom v klienstskom centre , vybavujú p.Eva Kuricová a Bc. Michaela Mihálechová. Po prihlásení poplatku obdrží občan rozhodnutie o výške vyrubeného poplatku.

Potrebné doklady:


Vybavuje:  Eva Kuricová, Bc. Michaela Mihálechová
Kontakt: +421 42 4455748, +421 42 4455734
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku