Obsah

Prihlásenie sa k poplatku za hrobové miesta

Prihlásenie sa realizuje osobne vo firme:

Pohrebné služby
Anton Dado,
Pod kaštieľom 626,
č.t.: 442 19 49.