Obsah

Postup pri sprístupňovaní informácií

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE MESTA AKO POVINNEJ OSOBY

podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

1. Spôsob zriadenia mesta, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry:

Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, zriadený na základe Ústavy SR  čl. 64 a nasl. a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Mesto pri výkone samosprávy vykonáva svoje právomoci a kompetencie v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na mesto je možné zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie, podľa § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Organizačná štruktúra link

2. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie  v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám voči mestu Dubnica nad Váhom ako povinnej osobe na základe žiadosti podanej  ústne, písomne, osobne do podateľne MsÚ  mestského úradu (ďalej len MsÚ) alebo poštou, elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom.

Informácie, ktoré mesto Dubnica nad Váhom sprístupňuje v súlade so zákonom č. 211/2000Z.z., môžu žiadatelia získať:

  • na internetovej stránke www.dubnica.eu 
  • na úradnej tabuli pred budovou MsÚ v Dubnici nad Váhom ulica Bratislavská 434/9
  • v budove MsÚ ul. Bratislavská 434/9, podateľňa č. dverí 21 na prízemí.

Informácie je možné zistiť alebo žiadať na MsÚ Dubnica nad Váhom na sekretariátoch jednotlivých oddelení MsÚ, odborných referátoch počas pracovných dní nasledovne:

Pondelok 7.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 14.00

Pre podanie žiadosti písomne je podacou adresou:

Mestský úrad
Bratislavská 434/9
01841 Dubnica nad Váhom

Pre podanie žiadosti elektronickou poštou: msu@dubnica.eu

3. Miesto lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

a) Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom podateľne MsÚ v Dubnici nad Váhom, alebo poštou na adresu:

Mestský úrad
Bratislavská 434/9
01841 Dubnica nad Váhom

b) Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa §§ 177 až 193 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v platnom znení, podaním na Krajský súd v Trenčíne v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

4. Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Sprístupnenie informácií na žiadosť:

Žiadosť o sprístupnenie informácií mesto Dubnica nad Váhom vybaví bez zbytočného dokladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov (§17 ods.2 zákona č.211/2000 Z.z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o ďalších 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Mesto Dubnica nad Váhom ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z.z.

 

Podateľňa mestského úradu je tiež miestom na podanie ostatných žiadostí podnetov, návrhov a oznámení.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií:   sadzobník

Ďalšie tlačivá:   prílohy

 

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

I. termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva
II. návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva
III. zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
IV. uznesenia zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
V. údaje o dochádzke poslancov
VI. výpisy o hlasovaní poslancov


Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu

Právne predpisy:

Európska charta miestnej samosprávy, uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 336/2000 Z.z., čiastka 138 z 19. októbra 2000). Na Slovensku vstúpila do platnosti 1. júna 2000.

Ústava SR 460/1992 Zb. v platnom znení,  čl. 64-71,

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,

zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov,

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,

MAJETOK A FINANCOVANIE

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,

zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,

zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

zákon č. 423/2015  Z.z. o štatutárnom  audite a o doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

zákon č. 357/2015  Z.z. o finančnej kontrole a audite, v znení neskorších predpisov,

zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov,

zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)  v znení neskorších predpisov,

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

zákon č. 79/2015  Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,

zákon č. 96/1991 Zb. o verených kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,

zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov,

zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z.z.,

zákon č. 440/2015  Z.z. o športe v znení neskorších predpisov,

zákon č. 1/2014  Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,

zákon č. 102/2014  Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov

ŠKOLSTVO

zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov,

zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,

zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

SOCIÁLNE VECI

zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,

zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 27/2009 Z.z.),

zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,

zákon č. 417/2013  Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov,

OSTATNÉ

zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,

zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Ďalšie platné predpisy uverejnené v zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia.

Zbierky zákonov Slovenskej republiky sú k nahliadnutiu v kancelárii právneho zástupcu mesta  v budove Mestského úradu v Dubnici nad Váhom č. dverí 45.