Obsah

Pravidlá pre prijímanie detí do materských škôl

Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ:

 • § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole
 • § 7 a ods.5 zákona č. 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení
 • § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • § 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež

VZN mesta Dubnica nad Váhom č. 7/2019 z 26.06.2019 (úplné znenie - zmena: VZN č. 13/2019 s účinnosťou od 1.1.2020)

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:

 • rovnakého zaobchádzania
 • zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z.z.)

Prijímanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí zvážiť, či:
  • na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.),
  • bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

Prednostné prijímanie dieťaťa predprimárne vzdelávanie:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Výnimočné prijímanie dieťaťa – do materskej školy možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky)

Podmienky prijímania

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy.

Riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Pri prijímaní detí musí riaditeľ materskej školy dodržiavať ustanovenie § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. vo vzťahu k najvyšším počtom detí v triede.

V prvom rade riaditeľ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; môžeme ich nazvať aj „zákonné podmienky“.

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s §3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí – robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy.

 • riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy a zároveň zverejní aj podmienky prijímania.
 • dieťa do materskej školy sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 • spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si rodič môže stiahnuť aj na web-sídle školy ( tlačivo môžete obdržať aj pri zápise v materskej škole)

Rozhodnutia:

 • rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ vydáva riaditeľ školy najneskôr do konca júna
 • kompetenciu rozhodovať o prijímaní do materskej školy majú riaditelia materských škôl ustanovenú v § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z.

Špecifické kritériá na prijímanie detí jednotlivých materských škôl:

(viď jednotlivé súvisiace články)

Oddelenie školstva Mestského úradu Dubnica nad Váhom oznamuje rodičom, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutoční v dňoch od 15. apríla 2020 do 15. mája 2020.

Žiadosti o prijatie do materskej školy si môžu zákonní zástupcovia stiahnuť z webových stránok jednotlivých materských škôl, prípadne si ich môžu vyzdvihnúť priamo v materských školách.

Riaditeľky materských škôl vydajú rozhodnutie o prijatí do materských škôl v termíne od 1. júna do 30. júna 2020.

Zoznam materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a ich webové sídla:

Materská škola Pavla Demitru CII: https://www.skolac2.sk/index.php?rodic_b_id=1

 • Základná škola s materskou školou CI  32

Materská škola CI 32: https://zscidca.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=1

 • Základná škola s materskou školou Pod hájom 967

Materská škola Dubík: http://www.msdubik.wz.sk/tlaciva.html

 

V súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou prosíme zákonných zástupcov, aby sledovali webové sídlo mesta, prípadne i webové sídla konkrétnych škôl, kde budú komunikované prípadné zmeny týkajúce sa zápisov. Momentálne je situácia ohľadom zápisov detí do materských a základných škôl v riešení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. O všetkých prípadných zmenách budeme včas informovať na webovom sídle mesta.