Obsah

Sociálne služby

Mesto Dubnica nad Váhom zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb občanom v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,

b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,

f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa.

Podmienky poskytovania jednotlivých sociálnych služieb  má mesto stanovené vo VZN 3/2019 o sociálnych službách mesta a príspevkoch mesta.

Mesto poskytuje sociálne služby v uvedenom rozsahu a druhu:

 

  • sociálne služby krízovej intervencie, ktorú mesto zabezpečuje v Krízovom centre - nocľahárni                                                                                                                                                      
  • sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
  • poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
  • zariadenie pre seniorov
  • špecializované zariadenie ( podmienkou nie je dôchodkový vek)
  • domáca opatrovateľská služba
  • podporné služby, ktorými sú:

1. odľahčovacia služba,

2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,

3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,

4. poskytovanie sociálnej služby v jedálni,

Mesto zabezpečuje v rámci svojich kompetencií zdravotnú posudkovú činnosť, vydáva rozhodnutia na zákonom stanovené sociálne služby. 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Vybavuje: Masárová Alena, Mgr. , Carachová Oľga

Kontakt:   +421 42 44 55 718