Obsah

Dodatočné stavebné povolenie

Ak sa občan – stavebník rozhodne realizovať stavbu bez vydaného:

  • Oznámenia k ohlásenej drobnej stavbe, alebo
  • Stavebného povolenia,

poprípade zrealizuje stavbu v rozpore s vydaným Oznámením k ohlásenej drobnej stavbe alebo Stavebným povolením, následné zlegalizovanie takto uskutočnenej stavby spadá pod inštitút „Dodatočného povolenia stavby“ podľa § 88a stavebného zákona.

Konanie o dodatočnom povolení stavby je konaním, ktoré sa môže začať len na podnet príslušného stavebného úradu.

Postup je taký, že po tom ako si Vy na podateľni mestského úradu Dubnica nad Váhom podáte Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie, príslušný stavebný úrad na základe vlastne zistených skutočností začne podľa § 88 a § 88a stavebného zákona z vlastného podnetu konanie o dodatočnom povolení stavby a následne Vás listom vyzve aby ste si podali Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie, ktorú ste si už podali, ale ide o administratívny postup podľa stavebného zákona, ktorý je potrebné dodržať.

Stavebný úrad mesta Dubnica nad Váhom Vás v liste - „Oznámenie o začatí konania podľa §88, § 88a stavebného zákona“ vyzve aby ste predložil:

  • Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie,
  • 2x Projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou,
  • Doklad o inom vzťahu k stavebnému pozemku (ak žiadateľ nie je vlastníkom stavebného  pozemku a na liste vlastníctva uvedeného pozemku nie je evidované žiadne jeho právo - § 139, odst. 1 stav. zákona  - nájomná zmluva, vecné bremeno, zmluva o budúcej zmluve a pod.),
  • Geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby,
  • 2 x situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby ( ak  nebolo vydané územné rozhodnutie a mení sa vonkajší pôdorys stavby ),
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce, potrebné podľa toho, ako by prebiehalo stavebné konanie (napr. Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, pozemkový a lesný odbor o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ...),
  • doklad o úhrade správneho poplatku podľa zákona č. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch podľa položky 61,
  • Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti, alebo platobnou kartou v pokladni Mesta Dubnica nad Váhom, prípadne prevodom na účet Mesta Dubnica nad Váhom: Prima banka Slovensko - SK03 5600 0000 0044 0503 3001, Variabilný symbol: 612, Špecifický symbol: IČO spoločnosti.

 

S konaním o Dodatočnom povolení stavby je možné podľa § 88a ods. 9 stavebného zákona spojiť kolaudačné konanie, na čo máme vytvorenú samostatnú žiadosť: Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie a kolaudáciu.

Vtedy je potrebné, aby ste k žiadosti pripojili aj potrebné doklady ku kolaudácií (viď žiadosť), a správny poplatok je tu stanovený podľa zákona č. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch kombináciou položky 61položky 62a.

 

Vybavuje: Stavebný úrad, MsÚ v Dubnici nad Váhom
Kontakt: 4455751, 4455756, 4455759, 4455760
Doba vybavenia: do 30 - 60 dní od podania žiadosti

Poplatky: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov (trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60, a ak sa stavba zároveň kolauduje aj poplatok v položke 62a)

Dokumenty