Obsah

Dodatočné stavebné povolenie

Ak sa zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, môže sa zlegalizovať dodatočným povolením, ak nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b, zákona 50/1976 Zb. (ďalej. len stavebný zákon) a podkladov predložených v stavebnom konaní. Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Aj v prípade, ak sa stavebník rozhodne realizovať stavbu bez vydaného oznámenia k ohlásenej drobnej stavbe, alebo bez vydaného stavebného povolenia, poprípade v rozpore s nimi, bez ohľadu na rozlohu stavby, stavebný úrad bude postupovať režimom „Dodatočného povolenia stavby“.

Poznámka: S konaním o „Dodatočnom povolení stavby“ je možné podľa § 88a, ods. 9 stavebného zákona spojiť aj kolaudačné konanie (ak je stavba dokončená). Vtedy je potrebné, aby k žiadosti stavebník pripojil aj doklady potrebné ako keby podal návrh na kolaudáciu stavby.

Potrebné doklady:

  • projektová dokumentácia stavby v 2 vyhotoveniach
  • doklad o inom vzťahu k stavebnému pozemku (ak žiadateľ nie je vlastníkom stavebného pozemku a na liste vlastníctva uvedeného pozemku nie je evidované žiadne jeho právo - § 139, ods. 1 stavebného zákona - nájomná zmluva, vecné bremeno, zmluva o budúcej zmluve a pod.)
  • 2 x situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby (ak  nebolo vydané územné rozhodnutie a mení sa vonkajší pôdorys stavby)
  • doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy, stanoviská a posúdenia podľa osobitných predpisov, podľa typu a účelu stavby
  • pri zložitých stavbách ďalšie doklady podľa upresnenia stavebného úradu

 

Vybavuje: Stavebný úrad, MsÚ v Dubnici nad Váhom
Kontakt: 4455751, 4455756, 4455759, 4455760
Doba vybavenia: do 30 - 60 dní od podania žiadosti

Poplatky: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov (trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60, a ak sa stavba zároveň kolauduje aj poplatok v položke 62a)

Dokumenty

Upozornenie:

Každým uskutočňovaním stavebných prác bez právoplatného stavebného povolenia/ohlásenia, alebo realizovania stavebných prác v rozpore s ním, sa stavebník podľa povahy a rozsahu uskutočňovaných prác dopúšťa priestupku, prípadne správneho deliktu. V samostatnom správnom konaní bude stavebníkovi udelená pokuta v zmysle stavebného zákona.