Obsah

Kolaudačné rozhodnutie

 1. Prvým krokom je podanie si Návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, spolu s potrebnými prílohami.

 

Pri stavbe Záhradnej chatky ide o nasledovné prílohy:

 • projektovú dokumentáciu stavby schválenú v stavebnom konaní (stavebník predloží k nahliadnutiu na konaní)
 • overený geometrický plán na zameranie záhradnej chatky ku kolaudácii
 • vyhlásenia výrobcov o zhode stavebných výrobkov použitých na stavbe
  + certifikáty použitých výrobkov a materiálov (napr. certifikáty od betónu, dlažby, krovu, škridiel, dreva, ...),
 • stavebný denník,
 • doklad o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov z realizácie predmetnej stavby v súlade s  ustanoveniami zákona o odpadoch,
 • súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia od Mesta Dubnica nad Váhom, odd. ochrany ovzdušia (ak sa tam nachádza výhrevné teleso – komín, krb, piecka, kachle,...),
 • protokol o vykonaní tlakovej skúšky vodovodného potrubia (ak tam je),
 • protokol o vykonaní skúšky kanalizácie (ak tam je),
 • odbornú prehliadku a odbornú skúšku -revíziu bleskozvodov stavby (ak tam je),
 • protokol o uvedení do prevádzky plynového spotrebiča-plynového kotla (ak tam je)
 • potvrdenie o preskúšaní komína stavby (ak tam je),
 • správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške - elektrickej prípojky NN pre stavbu (ak tam je),   
 • právu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške - elektrickej inštalácie stavby (ak tam je),
 • doklad o preskúšaní vodotesnosti žumpy (ak tam je),
 • doklad o úhrade správneho poplatku podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, alebo kópia preukazu osoby so zdravotným postihnutím, položka 62a, písm. b),
 • Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti, alebo platobnou kartou v pokladni Mesta Dubnica nad Váhom, prípadne prevodom na účet Mesta Dubnica nad Váhom: Prima banka Slovensko - SK03 5600 0000 0044 0503 3001, Variabilný symbol: 612, Špecifický symbol: IČO spoločnosti.

 

Pri stavbe Rodinného domu ide o nasledovné prílohy:

 • projektovú dokumentáciu stavby schválenú v stavebnom konaní (stavebník predloží k nahliadnutiu na konaní),
 • overený geometrický plán na zameranie rodinného domu ku kolaudácii,
 • vyhlásenia výrobcov o zhode stavebných výrobkov použitých na stavbe
 • + certifikáty použitých výrobkov a materiálov (napr. certifikáty od betónu, dlažby, krovu, škridiel, dreva, ...),
 • stavebný denník,
 • zápis o odovzdaní a prevzatí stavby (ak sa to vykonáva dodávateľsky),
 • doklad o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov z realizácie predmetnej stavby v súlade s  ustanoveniami zákona o odpadoch,
 • súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia od Mesta Dubnica nad Váhom, odd. ochrany ovzdušia (ak sa tam nachádza výhrevné teleso – komín, krb, piecka, kachle,...),
 • energetický certifikát budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z.z.,
 • protokol o vykonaní tlakovej skúšky vodovodného potrubia,
 • protokol o vykonaní skúšky tesnosti + vykurovacia skúška,
 • protokol o vykonaní skúšky kanalizácie,
 • protokol o uvedení do prevádzky plynového spotrebiča-plynového kotla,
 • potvrdenie o preskúšaní komína stavby,
 • odbornú prehliadku a odbornú skúšku -revíziu bleskozvodov stavby,
 • správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške - elektrickej prípojky NN pre stavbu,    
 • správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške - elektrickej inštalácie stavby,    
 • doklad o preskúšaní vodotesnosti žumpy (ak tam je),
 • doklad o úhrade správneho poplatku podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o  správnych poplatkoch, alebo kópia preukazu osoby so zdravotným postihnutím, položka 62a, písm. a),
 • Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti, alebo platobnou kartou v pokladni Mesta Dubnica nad Váhom, prípadne prevodom na účet Mesta Dubnica nad Váhom: Prima banka Slovensko - SK03 5600 0000 0044 0503 3001, Variabilný symbol: 612, Špecifický symbol: IČO spoločnosti.

 

Pri stavbe Bytového domu ide o nasledovné prílohy:

 • projektovú dokumentáciu stavby schválenú v stavebnom konaní (stavebník predloží k nahliadnutiu na konaní)
 • vyhlásenia výrobcov o zhode stavebných výrobkov použitých na stavbe

+ certifikáty použitých výrobkov a materiálov (napr. certifikáty od betónu, dlažby, krovu, škridiel, dreva, výťahov, a...)

 • stavebný denník,
 • zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
 • doklad o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov z realizácie predmetnej stavby v súlade s  ustanoveniami zákona o odpadoch, čo je v tomto prípade Vyjadrenie Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
 • protokol o vykonaní tlakovej skúšky vodovodného potrubia (ak sa robili stúpačky),
 • protokol o vykonaní skúšky tesnosti + vykurovacia skúška (ak sa robili stúpačky),
 • protokol o vykonaní skúšky kanalizácie (ak sa robili stúpačky),
 • energetický certifikát budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z.z.,
 • odbornú prehliadku a odbornú skúšku -revíziu bleskozvodov stavby,
 • správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške - elektrickej inštalácie stavby (ak sa menili vnútorné rozvody),
 • zápis od oprávnenej osoby o vykonaní obhliadky stavby ešte pred začiatkom prác – v súvislosti s ochranou prírody a krajiny (vtáčkari),
 • záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici,
 • doklad o úhrade správneho poplatku podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, alebo kópia preukazu osoby so zdravotným postihnutím, položka 62a, písm. a),
 • Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti, alebo platobnou kartou v pokladni Mesta Dubnica nad Váhom, prípadne prevodom na účet Mesta Dubnica nad Váhom: Prima banka Slovensko - SK03 5600 0000 0044 0503 3001, Variabilný symbol: 612, Špecifický symbol: IČO spoločnosti.


Vybavuje: Stavebný úrad, MsÚ v Dubnici nad Váhom
Kontakt: 4455751, 4455756, 4455759, 4455760
Doba vybavenia: do 30 - 60 dní od podania žiadosti
Poplatky: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov

 

Dokumenty

Návrh na kolaudáciu Typ: DOC dokument, Velkosť: 51 kB