Obsah

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

 1. Prvým krokom je zistenie o aký druh pozemku, na ktorom sa má stavať, poprípade, na ktorom už stavba stojí, sa z hľadiska jeho druhu jedná. „Druh pozemku“ je pri každom pozemku uvedený na prislúchajúcom liste vlastníctva.

Uskutočňovať stavbu – stavať, je možné len na určitom „druhu pozemku“, ktorý je na liste vlastníctva vedený, ako:

 • Zastavaná plocha a nádvorie a
 • Ostatná plocha.

Pri ostatných druhoch (orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast, lesný pozemok, vodná plocha) je potrebné najskôr dať si odňať časť pozemku, poprípade celý pozemok z poľnohospodárskej pôdy a zmeniť tak druh daného pozemku.  

 1. Ak zistíte, že Váš pozemok je vedený pod takým „druhom pozemku“, ktorý je potrebné najskôr si dať odňať, je potrebné dať si geodetom vypracovať overený geometrický plán pre odňatie poľnohospodárskej pôdy daného pozemku. Geodet na základe zamerania vytvorí geometrický plán k odňatiu poľnohospodárskej pôdy, v ktorom uvedie nové hranice pozemkov aj s novou výmerou daných pozemkov.

Pokiaľ by ste mali v záujme, dať si odňať celú rozlohu pozemku, nie je potrebný geometrický plán vypracovaný geodetom, ale postačí aj situačný náčrt na podklade katastrálnej mapy s vyznačením o odňatie ktorého konkrétneho pozemku sa jedná.

 1. Následne je potrebné aby si ste si na Stavebnom úrade mesta Dubnica nad Váhom podali Žiadosť o vyjadrenie o odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Je potrebné aby ste k žiadosti pripojili overený geometrický plán k odňatiu poľnohospodárskej pôdy, poprípade jednoduchý situačný náčrt na podklade katastrálnej mapy.
   
 2. Po tom, ako Stavebný úrad mesta Dubnica nad Váhom posúdi danú žiadosť, a následne vydá súhlasné Stanovisko mesta Dubnica nad Váhom, v ktorom na základe platného Územného plánu mesta súhlasí s uvedeným odňatím poľnohospodárskej pôdy, je potrebné aby ste si následne podali Žiadosť na Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, Trenčín -  Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy (pričom OU TN, pozemkový a lesný odbor vyžaduje ešte ďalšie predloženie dokladov a príloh, ktoré uvádzajú aj na danej žiadosti), ale rozhodne je potrebné aby ste k danej žiadosti pripojili:
 • Geometrický plán k odňatiu poľnohospodárskej pôdy/jednoduchý situačný náčrt na podklade katastrálnej mapy a 
 • Súhlasné stanovisko mesta Dubnica nad Váhom k odňatiu poľnohospodárskej pôdy.
 1. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, ako orgán, ktorý rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy následne vydá Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy, alebo resp. ak ide o jednorazové odňatie pôdy do 15m2 vydá len Stanovisko k odňatiu.

 

DOKUMENTY