Obsah

Odstránenie stavby

§ 88 ods. 3 stavebného zákona uvádza:

„Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu, ak tento zákon neustanovuje inak. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb.“

§ 90 ods. 2 stavebného zákona sa uvádza:

„V rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky pre zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, pre odborné vedenie prác a bezpečnosti, včítane okolitých stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky pre archivovanie dokumentácie.“

  1. Ak chcete odstrániť stavbu, je potrebné si na stavebnom úrade mesta Dubnica nad Váhom podať Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby spolu s prílohami podľa § 24 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov:
  • Doklad preukazujúci iné právo k stavbe a pozemkom
  • Technologický opis búracích prác, vrátane statického posúdenia preukazujúceho zabezpečenie stability nosných konštrukcií susedných stavieb, v prípadoch ak ide  odstránenie stavby v radovej zástavbe   
  • Doklady o rokovaní so správcami inžinierskych sietí, prípadne s orgánmi štátnej správy, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
  • V prípade odstraňovania stavby svojpomocne, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstraňovaním stavby
  • Ak sa odstraňuje nehnuteľná kultúrna pamiatka, doložiť fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy stavby.
  • Doklad o úhrade správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov – položka 62 písm. a) bod 2,
  • Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti, alebo platobnou kartou v pokladni Mesta Dubnica nad Váhom, prípadne prevodom na účet Mesta Dubnica nad Váhom: Prima banka Slovensko - SK03 5600 0000 0044 0503 3001, Variabilný symbol: 612, Špecifický symbol: IČO spoločnosti.
  1. V súlade s § 90 ods. 2 stavebného zákona môže v podmienkach Rozhodnutia o odstránení stavby príslušný stavebný úrad žiadateľovi uložiť povinnosť oznámiť určité štádium prác danému stavebnému úradu, poprípade určiť podrobnejšie podmienky postupu a spôsobu prác, a môže taktiež uložiť povinnosť po odstránení stavby upraviť pozemok, zabezpečiť odvádzanie povrchových vôd a vysadiť zeleň.

 

Vybavuje: Stavebný úrad, MsÚ v Dubnici nad Váhom
Kontakt: 4455751, 4455756, 4455759, 4455760
Doba vybavenia: do 30 - 60 dní od podania žiadosti
Poplatky: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov

 

Dokumenty