Obsah

Ohlásenie drobnej stavby

Čo je možné považovať za drobnú stavbu uvádza § 139b ods. 7 a 8 stavebného zákona:

(7) Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

(8) Za drobné stavby sa považujú aj

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

b) oplotenie,

c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod,

e) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.

 

 1. Prvým krokom je predovšetkým uzrozumieť si, či drobnú stavbu, ktorú chcete „ohlásiť“ stavebnému úradu, máte v pláne zrealizovať, alebo ste ju už zrealizovali, a v dobrej viere jej uskutočnenie idete „ohlásiť“ príslušnému stavebnému úradu.

  Pretože, ak by už daná drobná stavba bola zrealizovaná, bez toho aby na ňu bolo vydané platné Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, že príslušný stavebný úrad voči jej uskutočneniu nemá námietky, konali by ste ich v rozpore s § 57 stavebného zákona a musela by sa daná drobná stavba následne legalizovať, povoľovať prostredníctvom inštitútu Dodatočného stavebného povolenia.
   
 2. Následne je potrebné zistiť na akom pozemku by mala byť ohlásená drobná stavba umiestnená, nakoľko stavby sa môžu realizovať len na pozemku – druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie alebo ostatná plocha.

  Ak by ste ohlásili drobnú stavbu, ktorú máte v pláne umiestniť na pozemok s inak určeným druhom pozemku, museli by ste najskôr absolvovať celý proces Odňatia poľnohospodárskej pôdy na Okresnom úrade TN, pozemkový a lesný odbor.
   
 3. Následne je potrebné aby si ste si na Stavebnom úrade mesta Dubnica nad Váhom podali žiadosť – Ohlásenie drobnej stavby s potrebnými prílohami podľa §5 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov:
 • Jednoduchý situačný výkres – 2x,
 • Jednoduchý technický opis stavby,
 • Vyjadrenie všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci  aj stavebníkmi,
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Možné potrebné vyjadrenia

 •  napr. pri oplotení, ktoré sa má nachádzať na rohu ulice je to vyjadrenie Mesta Dubnica nad Váhom, referát dopravy,
 • alebo napr. ak sa jedná o drobné stavby –chatky, altánky, garáže s komínom, pieckou, krbom a pod. tak je potrebný Súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia od mesta Dubnica nad Váhom, referát životného prostredia, ochrana vôd a ovzdušia
 • Doklad o úhrade správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov – položka 60a, písm. e),
 • Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti, alebo platobnou kartou v pokladni Mesta Dubnica nad Váhom, prípadne prevodom na účet Mesta Dubnica nad Váhom: Prima banka Slovensko - SK03 5600 0000 0044 0503 3001, Variabilný symbol: 612, Špecifický symbol: IČO spoločnosti.
 1. V „Ohlásení drobnej stavby“ je potrebné uviesť, či sa stavba bude uskutočňovať:
 • Dodávateľsky – vtedy sa uvedie názov spoločnosti (s.r.očky, poprípade živnostníka),ktorá to bude zastrešovať,
 • Svojpomocne – vtedy je potrebné uviesť, resp. priložiť Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby.

§ 44 stavebného zákona definuje kvalifikovanú osobu:

 "Na uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien § 139b ods. 1 písm. b) a c)], drobných stavieb a ich zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore (ďalej len „kvalifikovaná osoba“), ak sám nespĺňa uvedené požiadavky.“

Nemusí to byť vždy len Stavebný dozor, ktorý má pečiatku, niekedy teda postačuje aj Kvalifikovaná osoba, ale otázkou je, že ako preukáže, a my budeme vedieť, že je Kvalifikovanou osobou s prislúchajúcim potrebným vzdelaním? – Preto je vhodné a žiadúce k tomu Vyhláseniu kvalifikovanej osoby priložiť aj doklad o jej vzdelaní (diplom, vysvedčenie, ...).

Drobnú stavbu je možné začať  vykonávať až po doručení písomného Oznámenia mesta Dubnica nad Váhom, ako príslušného stavebného úradu,  že proti jej uskutočneniu nemá námietky.


Vybavuje: Stavebný úrad, MsÚ v Dubnici nad Váhom
Kontakt: +421 42 4455760, +421 42 4455756, +421 42 4455751, +421 42 4455759
Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov

 

Dokumenty