Obsah

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Stavebné úpravy a práce, ktoré nie je potrebné ani len ohlasovať,

t.j. môžu sa realizovať, bez ohlásenia stavebnému úradu sú definované v § 139b ods. 16 stavebného zákona, v ktorom sa uvádza:

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä:

a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,

c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,

e) maliarske a natieračské práce.

Všetko ostatné podlieha režimu Ohlásenia, alebo poprípade Stavebnému konaniu.

 

§ 57 ods. 1 stavebného zákona v prvej vete jasne uvádza: Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

§ 57 ods. 2 stavebného zákona v prvej vete uvádza: Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

 

  1. Prvým krokom je predovšetkým uzrozumieť si, či stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré chcete „ohlásiť“ stavebnému úradu, máte v pláne zrealizovať, alebo ste ich už uskutočnili, a v dobrej viere ich uskutočnenie idete „ohlásiť“ príslušnému stavebnému úradu.

    Pretože, ak by už stavebné úpravy boli realizované, bez toho aby na ne bolo vydané platné Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác stavebným úradom, že príslušný stavebný úrad voči nim nemá námietky, vykonali by ste ich v rozpore s § 57 stavebného zákona a museli by sa následne legalizovať, povoľovať prostredníctvom inštitútu Dodatočného stavebného povolenia.
  1. Následne je potrebné aby si ste si na Stavebnom úrade mesta Dubnica nad Váhom podali žiadosť – Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác s potrebnými prílohami podľa § 6 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov:
  • Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
  • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
  • Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území,
  • Doklad o úhrade správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov – položka 60a, písm. e),
  • Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti, alebo platobnou kartou v pokladni Mesta Dubnica nad Váhom, prípadne prevodom na účet Mesta Dubnica nad Váhom: Prima banka Slovensko - SK03 5600 0000 0044 0503 3001, Variabilný symbol: 612, Špecifický symbol: IČO spoločnosti.

Ohlasované stavebné úpravy je možné začať vykonávať až po doručení písomného Oznámenia mesta Dubnica nad Váhom, ako príslušného stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.


Vybavuje: Stavebný úrad, MsÚ v Dubnici nad Váhom
Kontakt: +421 42 4455760, +421 42 4455756, +421 42 4455751, +421 42 4455759
Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov

 

Dokumenty