Obsah

Pasport stavby je upravený v § 104 stavebného zákona:

(1) Ak sa doklady (predovšetkým overená dokumentácia), z ktorých by bolo možno zistiť účel, na aký bola stavba povolená, nezachovajú, platí, že stavba je určená účelu, na ktorý je svojím stavebnotechnickým usporiadaním vybavená. Ak vybavenie stavby nasvedčuje viacerým účelom, predpokladá sa, že stavba je určená účelu, na ktorý sa užíva bez závad.

(2) Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral dokumentáciu skutočného realizovania stavby v prípadoch, keď nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa alebo nie je v náležitom stave. Pokiaľ nie je nevyhnutné vyhotoviť úplnú dokumentáciu skutočného realizovania stavby, uloží stavebný úrad iba vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby).

 

Tento inštitút sa využíva na dodatočnú legalizáciu stavieb, ktoré boli zrealizované pred mnohými rokmi, a od tej doby, sa stavebníkom a potom aj následným vlastníkom, ktorý stavbu poprípade nadobudli na základe dedenia nepodarilo zachovať pôvodnú dokumentáciu a doklady k stavbe. Ide o prípady ak sa k danej stavbe nezachovali takmer žiadne dokumenty, poprípade len nejaké náčrty, či výkresy.

Odlišná situácia, ktorá môže nastať je, že by vlastník stavby disponoval vydaným stavebným povolením spred niekoľkých rokov, ale pred rokmi sa proces legalizácie stavby nedotiahol do konca – stavba nebola skolaudovaná, v tomto prípade by sa to riešilo následným posledným krokom, a to kolaudačným konaním na predmetnú stavbu.

 

 1. Je potrebné najskôr zistiť na akom pozemku je stavba, ktorú chcete legalizovať formu pasportu umiestnená, nakoľko stavby sa môžu realizovať, resp. zlegalizovať len na pozemku – druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie alebo ostatná plocha.

Ak by ste chceli formou pasportu zlegalizovať stavbu, ktorá stojí na pozemku s inak určeným druhom pozemku, museli by ste najskôr absolvovať celý proces Odňatia poľnohospodárskej pôdy na Okresnom úrade TN, pozemkový a lesný odbor (ako sa uvádza v časti: Odňatie poľnohospodárskej pôdy).

 1. Následne je potrebné aby si ste si na Stavebnom úrade mesta Dubnica nad Váhom podali žiadosť – Žiadosť o overenie zjednodušenej dokumentácie stavby (pasport stavby) s potrebnými prílohami podľa §29 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov:
 • zjednodušená dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby) v dvoch vyhotoveniach,
 • doklad, ktorým sa preukazuje iné právo k pozemku,
 • súhlas ostatných spoluvlastníkov pozemku (ak títo nie sú tiež vlastníkmi stavby),
 • geometrický plán skutočného zamerania stavby,
 • doklad o úhrade správneho poplatku podľa zákona č. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 60a,
 • Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti, alebo platobnou kartou v pokladni Mesta Dubnica nad Váhom, prípadne prevodom na účet Mesta Dubnica nad Váhom: Prima banka Slovensko - SK03 5600 0000 0044 0503 3001, Variabilný symbol: 612, Špecifický symbol: IČO spoločnosti.
 1. Vzhľadom na to, že Pasport stavby je vlastne inštitút, ktorým sa niekoľko rokov stará stavba zlegalizuje, ide vlastne o spojené stavebné konanie s kolaudačným konaním, takže je potrebné spolu so Žiadosť o overenie zjednodušenej dokumentácie stavby (pasport stavby), priložiť aj niektoré doklady potrebné ku kolaudácií:
 • Revíznu správu od elektrikára (ak je stavba na elektrickú sieť napojená),
 • Potvrdenie o preskúšaní komína (ak tam je),
 • súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia od Mesta Dubnica nad Váhom, odd. ochrany ovzdušia (ak sa tam nachádza výhrevné teleso – komín, krb, piecka, kachle,...).

 

Dokumenty