Obsah

Posúdenie súladu stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie

 

  1. Pred podaním si Žiadosti o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie“, je potrebné požiadať orgán územného plánovania mesta Dubnica nad Váhom o vydanie Posúdenia súladu stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, nakoľko uvedené predstavuje povinnú prílohu k Žiadosti o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie  (ako sa uvádza v časti: Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie).
  2. Žiadosť o posúdenie súladu stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie je nevyhnutné podať s potrebnými prílohami:
  • Technický popis stavby a výkres: „Celková situácia stavby“.
  1. Na základe podanej Žiadosti o posúdenie súladu stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie orgán územného plánovania mesta Dubnica nad Váhom posúdi stavbu z hľadiska, či nebola postavená v rozpore so záväznými regulatívmi funkčného využívania územia podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie alebo záujmami chránenými podľa osobitných zákonov účinných v čase zhotovenia alebo v čase preskúmania podľa toho, ktorá skutočnosť je pre vlastníka priaznivejšia a vydá stanovisko v intenciách § 140d ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov

 

 

DOKUMENTY