Obsah

Povolenie zmeny užívania stavby

 1. Prvým vhodným krokom pokiaľ máte v pláne meniť účel napr. z bývania na podnikateľskú činnosť, alebo opačne, je aby ste vopred požiadali mesto Dubnica nad Váhom, odd. výstavby a úz. plánovania o územnoplánovaciu informáciu ohľadom zmeny účelu užívania danej stavby, t.j. uviesť identifikačné údaje žiadateľa, a uviesť aj o akú stavbu sa jedná,  špecifikovať pozemok, na ktorom sa má stavba nachádzať, uviesť na aký účel je stavba doposiaľ využívaná a zároveň aj účel, na ktorý by ju chcel do budúcna užívať.
 2. Na základe podanej „Žiadosti o územnoplánovaciu informáciu“ mesto Dubnica nad Váhom vydá územnoplánovaciu informáciu, z ktorej bude zrejmé, či zmena v účele užívania stavby je v súlade so schváleným územným plánom mesta Dubnica nad Váhom, resp. či je možná.
 3. Na základe kladnej územnoplánovacej informácie, z ktorej bude zrejmé, že zmena v účele užívania stavby je v súlade s územným plánom mesta si môžete podať Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby s potrebnými prílohami podľa § 21 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov:
 • Ak sa majú uskutočniť aj stavebné úpravy, tak Projekt zmeny stavby spracovaný oprávnenou osobou,
 • Dokumentácia s vyznačením nového spôsobu užívania, prípadne pasport stavby podľa § 104 ods. stavebného zákona,

+ ak by sa malo jednať o zmenu účelu užívania spočívajúcu v zriadení novej prevádzky na podnikanie, je treba zabezpečiť potrebný počet parkovacích miest, tzn. vypracovať v rámci projektovej dokumentácie aj Projekt prepočtu parkovacích miest,

 • Pokiaľ nie je vlastníkom pozemkov, resp. stavby tak je potrebné aby preukázal iné právo, ktoré ho oprávňuje danú zmenu zrealizovať (napr. predloženie nájomnej zmluvy s vlastníkom a pod.),
 • Ak o zmenu žiada nájomca, tak je povinný predložiť aj Súhlas vlastníka stavby so zmenou stavby a so zmenou užívania,
 • zoznam účastníkov konania, ktorí sú navrhovateľovi známi (majitelia susedných pozemkov a stavieb),
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie, alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé na aký účel bola stavba povolená, alebo pasport stavby, ak sa iné doklady nezachovali,
 • doklad o úhrade správneho poplatku podľa zákona č. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch podľa položky 62 písm. a),
 • Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti, alebo platobnou kartou v pokladni Mesta Dubnica nad Váhom, prípadne prevodom na účet Mesta Dubnica nad Váhom: Prima banka Slovensko - SK03 5600 0000 0044 0503 3001, Variabilný symbol: 612, Špecifický symbol: IČO spoločnosti
 • vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy podľa druhu stavby a podľa upresnenia stavebného úradu,

Možné potrebné Vyjadrenia

 •  Vyjadrenie od Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,
 •  Vyjadrenie od SPP – distribúcia, a.s.,
 •  Vyjadrenie od Stredoslovenská distribučná, a.s.,
 •  Vyjadrenie od Mesta Dubnica nad Váhom, referát dopravy,
 •  Vyjadrenie od Mesta Dubnica nad Váhom, oddelenie ŽP, ochrana prírody a správa mestskej zelene,
 •  Vyjadrenie od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne,
 •  Vyjadrenie od Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva,
 •  Vyjadrenie od Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny,
 •  Vyjadrenie od Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy,
 •  Vyjadrenie od Okresného úradu Ilava, odbor krízového riadenia,
 •  Vyjadrenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici,
 •  Vyjadrenie od Technickej inšpekcie,
 •  Vyjadrenie od Inšpektorátu práce v Trenčíne,
 •  Vyjadrenie od OR PZ v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát.

 


Vybavuje: Stavebný úrad, MsÚ v Dubnici nad Váhom
Kontakt: 4455751, 4455756, 4455759, 4455760
Doba vybavenia: do 30 - 60 dní od podania žiadosti
Poplatky: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov

 

Dokument