Obsah

Stavebné povolenie

§ 55 ods. 1 stavebného zákona definuje:

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

 

 1. Je potrebné zistiť na akom pozemku by mala byť stavba umiestnená, nakoľko stavby sa môžu realizovať len na pozemku – druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie alebo ostatná plocha.

  Ak by ste si podali Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na pozemok s inak určeným druhom pozemku, museli by ste najskôr absolvovať celý proces Odňatia poľnohospodárskej pôdy na Okresnom úrade TN, pozemkový a lesný odbor.
   
 2. Následne je potrebné podať si na stavebnom úrade mesta Dubnica nad Váhom Žiadosť o stavebné povolenie spolu s prílohami podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov:
 • Projektovú dokumentáciu stavby 2x vypracovanú oprávnenou osobou,
  Oprávnenou osobou sú:
   
 • autorizovaní architekti (§ 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a doplnkov),
 • inžinieri  autorizovaní  na poskytovanie  komplexných  architektonických  a  inžinierskych  služieb  (§ 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a doplnkov),
 • inžinieri  autorizovaní  na poskytovanie   služieb v niektorej z týchto kategórií   (§ 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a doplnkov):
 1. konštrukcie inžinierskych stavieb,
 2. statika stavieb,
 3. technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
 • osoby, ktoré boli zapísané pred 1. augustom 2000 do registra odborne spôsobilých technikov pre činnosť projektovanie stavieb (§ 43c zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a doplnkov),
 • osoby s príslušným odborným vzdelaním (vysokoškolské vzdelanie architektonického smeru alebo stavebného smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru), ktoré vypracovávajú projektovú dokumentáciu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb.
   
 • Doklad o inom vzťahu k stavebnému pozemku ( ak žiadateľ nie je vlastníkom stavebného pozemku a na liste vlastníctva uvedeného pozemku nie je evidované žiadne jeho právo -§ 139, ods. 1 stav. zákona  - nájomná zmluva, vecné bremeno, zmluva o budúcej zmluve a pod. ),
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,
 • doklad o úhrade správneho poplatku podľa zákona č. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov – položka 60,
 • Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti, alebo platobnou kartou v pokladni Mesta Dubnica nad Váhom, prípadne prevodom na účet Mesta Dubnica nad Váhom: Prima banka Slovensko - SK03 5600 0000 0044 0503 3001, Variabilný symbol: 612, Špecifický symbol: IČO spoločnosti
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce

Možné potrebné vyjadrenia – záhradná chatka

 • Ak sa jedná o chatku s komínom, pieckou, krbom a pod. tak je potrebný Súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia od mesta Dubnica nad Váhom, referát životného prostredia, ochrana vôd a ovzdušia,
 • Ak by mala byť stavba napojená na elektrickú energiu – Vyjadrenie k napojeniu od SSD (Stredoslovenská distribučná, a.s.),
 • Ak by mala byť stavba napojená na vodovod – Vyjadrenie od Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s

POZOR!!! Pri chatke, ak uvediete, že sa chystáte zrealizovať kúpeľňu, WC alebo kuchyňu – je nevyhnutné spolu so stavbou chaty zrealizovať aj ŽUMPU!!!

Možné potrebné vyjadrenia – Rodinný dom

Pri Rodinnom dome musí Projektová dokumentácia pozostávať z:

 • projekt stavby (technická správa, výkresová dokumentácia),
 • Statika,
 • Elektrika a bleskozvod,
 • Vykurovanie, vetranie,
 • Zdravotechnika (kanalizácia, vodovod, dažďová kanalizácia),
 • Plynoinštalácia,
 • Protipožiarna bezpečnosť,
 • Tepelnotechnické posúdenie.

A možné vyjadrenia, ktoré je potrebné doložiť k Žiadosti o stavebné povolenie na Rodinný dom sú:

 • Vyjadrenie od Krajského pamiatkového úradu – (vždy keď sa ide „nanovo zakopnúť do zeme“)
 • Ak sa jedná o RD s komínom, pieckou, krbom a pod. tak je potrebný Súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia od mesta Dubnica nad Váhom, referát životného prostredia, ochrana vôd a ovzdušia,
 • Ak by mala byť stavba napojená na elektrickú energiu – Vyjadrenie k napojeniu od SSD (Stredoslovenská distribučná, a.s.),
 • Ak by mala byť stavba napojená na vodovod – Vyjadrenie od Považskej vodárenskej spoločnosti,a.s
 • Vyjadrenie od SPP, a.s,
 •  Vyjadrenie od DCa Therm, a.s.,
 • Vyjadrenia od „sieťarov“ – UPS, SWAN, Orange, Slovak Telekom, ...

 

Možné potrebné vyjadrenia – Bytový dom

 • Vyjadrenie od Mesta Dubnica nad Váhom, referát správy majetku,
 • Vyjadrenie od Mesta Dubnica nad Váhom, referát dopravy,
 • Vyjadrenie od OU Ilava, odbor  starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva
 • Vyjadrenie OU Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany krajiny a prírody (vtáčkari)

 

Stavbu je možné začať realizovať až po tom, čo platne vydané Stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť.

 

Stavebným konaním je vlastne aj konanie o Stavebných úpravách, akými sú nadstavba a prístavba k existujúcej stavbe, ktoré podliehajú režimu stavebného konania, a je možné si podať:

 • ešte pred kolaudáciou danej stavby „Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením“,
 • alebo už na skolaudovanú stavbu je možné podať si „Žiadosť o zmenu dokončenej stavby“ so všetkými prílohami, ktoré by k nim prislúchali, ako pri stavebnom konaní.

Podstatné však je, že dané zmeny ešte nesmú byť zrealizované, a stavebník je povinný počkať na právoplatné stavebné povolenie.

Správny poplatok určuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov – položka 60 písm. c).

 

 

Vybavuje: Stavebný úrad, MsÚ v Dubnici nad Váhom
Kontakt: 4455751, 4455756, 4455759, 4455760
Doba vybavenia: do 30 - 60 dní od podania žiadosti
Poplatky: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov

 

Dokumenty