Obsah

Územné rozhodnutie
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

Pred samotným podaním si „Návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby“ je vhodné požiadať Stavebný úrad; Oddelenie inv. výstavby, životného prostredia a dopravy o územnoplánovaciu informáciu ohľadom plánovanej stavby, t.j. uviesť identifikačné údaje žiadateľa, a uviesť aj o akú stavbu sa jedná,  špecifikovať pozemok, na ktorom sa má stavba nachádzať, poprípade uviesť ďalšie údaje o stavbe (ako napr. účel stavby a pod.) Na základe podanej „Žiadosti o územnoplánovaciu informáciu“ mesto Dubnica nad Váhom vydá súhlasné, alebo poprípade záporné stanovisko k plánovanej výstavbe, pretože posúdi, či je výstavba v súlade s územným plánom mesta alebo nie.

 1. Je potrebné zistiť na akom pozemku by mala byť stavba umiestnená, nakoľko stavby sa môžu realizovať len na pozemku – druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie alebo ostatná plocha.

Ak by ste si podali Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na pozemok s inak určeným druhom pozemku, museli by ste najskôr absolvovať celý proces Odňatia poľnohospodárskej pôdy na Okresnom úrade TN, pozemkový a lesný odbor.

 1. Na základe kladnej odpovede od mesta Dubnica nad Váhom, ako príslušného stavebného úradu k podanej „Žiadosti o územnoplánovaciu informáciu“ si môžete na stavebnom úrade mesta Dubnica nad Váhom podať Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ku ktorému sa aj na základe § 3 ods. 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona prikladá:
 • Situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (vyhotovený Správou katastra), so zakreslením predmetu územného rozhodnutia, s vyznačením odstupov od hraníc pozemkov,
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x vypracovaná oprávnenou osobou,
 • Písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k pozemku vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť (tu pri územnom konaní zatiaľ postačuje „súhlas“ vlastníka pozemku, pri stavebnom konaní už len „súhlas“ vlastníka pozemku nepostačuje, ale stavebník musí mať k pozemkom vlastnícke právo, alebo iné právo preukazujúce, že je oprávnený na pozemku stavať)
 • Zoznam účastníkov konania – majiteľov susedných pozemkov a stavieb
 • Doklad o úhrade správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov – položka 59 ods. 1
 • Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti, alebo platobnou kartou v pokladni Mesta Dubnica nad Váhom, prípadne prevodom na účet Mesta Dubnica nad Váhom: Prima banka Slovensko - SK03 5600 0000 0044 0503 3001, Variabilný symbol: 612, Špecifický symbol: IČO spoločnosti
 • Rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (resp. majiteľov) inžinierskych sietí:

Možné potrebné vyjadrenia

 • Vyjadrenie od Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,
 • Vyjadrenie od SPP – distribúcia, a.s.,
 • Vyjadrenie od Stredoslovenská distribučná, a.s.,
 • Vyjadrenie od Mesta Dubnica nad Váhom, referát dopravy,
 • Vyjadrenie od Mesta Dubnica nad Váhom, oddelenie ŽP, ochrana prírody a správa mestskej zelene,
 • Vyjadrenie od Slovak Telekom, a.s.,
 • Vyjadrenie od Orange Slovensko, a.s.,
 • Vyjadrenie od Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne,
 • Vyjadrenie od Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva,
 • Vyjadrenie od Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
 • Vyjadrenie od Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
 • Vyjadrenie od Okresného úradu Ilava, odbor krízového riadenia
 • Vyjadrenie od Okresného úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor
 • Vyjadrenie od Ministerstva obrany SR,
 • Vyjadrenie od Krajského pamiatkového úradu Trenčín,
 • Vyjadrenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici

 


Vybavuje: Stavebný úrad, MsÚ v Dubnici nad Váhom
Kontakt: 4455751, 4455756, 4455759, 4455760
Doba vybavenia: do 30 - 60 dní od podania žiadosti
Poplatky: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov

 

Dokumenty

Návrh na územné rozhodnutie Typ: DOC dokument, Velkosť: 56 kB