Obsah

Územnoplánovacia informácia

 

  1. Pred podaním si „Návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby“, poprípade aj len v prípade sa informovania sa o určitom pozemku je vhodné požiadať mesto Dubnica nad Váhom, Stavebný úrad; Oddelenie inv. výstavby, životného prostredia a dopravy o územnoplánovaciu informáciu na konkrétny pozemok, prípadne pozemky ohľadom plánovanej výstavby, t.j. podať si Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu s potrebnými prílohami.
  1. Na základe podanej „Žiadosti o územnoplánovaciu informáciu“ mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad spracuje územnoplánovaciu v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie a ďalších súvisiacich územnoplánovacích podkladov a rozpracovaných koncepcií, a následne vydá Územnoplánovaciu informáciu ku konkrétnemu pozemku, resp. pozemkom.

 

Vybavuje: odd. výstavby a ÚP, MsÚ v Dubnici nad Váhom
Kontakt: 4455751, 4455756, 4455759, 4455760
Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky: bez poplatku

 

Dokumenty