Obsah

Záväzné stanovisko orgánu územného plánovania

 

  1. Pred podaním si návrhu o začatie konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov, je potrebné požiadať orgán územného plánovania mesta Dubnica nad Váhom o vydanie Záväzného stanoviska orgánu územného plánovania podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.
  2. Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania je nevyhnutné podať s potrebnými prílohami:
  • urbanistické začlenenie do územia,
  • jednoduchý situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej maky so zakreslením navrhovanej stavby a jej polohy s vyznačením väzieb na okolie (zastavovací plán) v 2 vyhotoveniach;
  • ak ide o návrh na vydanie záväzného stanoviska pre umiestnenie líniovej stavby alebo zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, alebo pre využitie územia, ak sa týka rozsiahleho územia, zastavovací plán tvorí situačný výkres súčasného stavu územia na podklade mapového podkladu v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom návrhu, a s vyznačením širších vzťahov k okoliu,
  • architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie,
  • vzhľad a pôdorysné usporiadanie stavby,
  • údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby,
  • údaje o požiadavkách stavby na dopravné napojenie vrátane parkovania a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia.

 

Na základe podanej Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania orgán územného plánovania mesta Dubnica nad Váhom posúdi žiadosť v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie a ďalších súvisiacich územnoplánovacích podkladov a rozpracovaných koncepcií, a následne vydá Záväzné stanovisko orgánu územného plánovania podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.

 

DOKUMENTY