Obsah

Povolenie na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny

Vybavuje: Ing. Daniela Gašparová
Kontakt: +421 42 4455757
Doba vybavenia: do 60 dní
Poplatky: Poplatok pre fyzické osoby 10 €, Poplatok pre právnické osoby 100 €

 

Povolenie - rozkopávka vo verejnej zeleni

Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene – rozkopávka vo verejnej  zeleni