Obsah

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dubnica nad Váhom č. 03/2018 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene

Povolenie na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny (61.53 kB)

Vybavuje: Ing. Silvia Altpergerová 


Kontakt: +421 42 4455757
Doba vybavenia: do 60 dní
Poplatky: Poplatok pre fyzické osoby 10 €, Poplatok pre právnické osoby 100 €