Obsah

I. ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Etický kódex zakotvuje profesionálne významné požiadavky na osobnosť, postoje a správanie zamestnanca mesta (ďalej len "zamestnanec").

§ 2
Vzťah k pracovným povinnostiam

(1) Svojim významom požiadavky kódexu určujú celkovú kvalitu plnenia pracovných povinností, čo v podmienkach samosprávy ovplyvňuje verejné záujmy vysokej hodnoty. Preto sa požiadavky vyjadrené Etickým kódexom stávajú súčasťou pracovných povinností.

(2) Neplnenie požiadaviek Etického kódexu je porušením pracovnej disciplíny.

(3) Každému zamestnancovi sa poskytuje jeden exemplár plného znenia tohto kódexu. Požiadavky Etického kódexu možno v konkrétnom prípade voči zamestnancovi uplatniť od prvého dňa nasledujúceho po tom, keď text kódexu prevzal.

II. ČASŤ

POŽIADAVKY NA OSOBNOSŤ, POSTOJE A SPRÁVANIE

Prehľad požiadaviek

§ 3

(1) Požiadavky vo vzťahu k vlastnej osobe :
a) sebazdokonaľovanie
b) sebavzdelávanie
c) sebakontrola
d) sebadisciplína
e) samostatnosť

(2) Požiadavky vo vzťahu k verejným veciam :
a) úcta k demokracii
b) oddanosť mestu a samospráve
c) uprednostnenie verejného záujmu
d) politická nestrannosť
e) reprezentatívnosť

(3) Požiadavky vo vzťahu k ľuďom :
a) korektné správanie
b) názorová tolerancia
c) uvážlivosť
d) kolegialita
e) zvládnutie záťažových situácií
Výklad požiadaviek

§ 4
Sebazdokonaľovanie

Zamestnanec formuje a rozvíja svoje kladné vlastnosti a postoje. Pozorne sleduje aj tie stránky svojej osobnosti, ktoré nie sú žiaduce a zbavuje sa ich.

§ 5
Sebavzdelávanie

V oblasti svojej pracovnej pôsobnosti pracovník vyhľadáva a nadobúda všetky vedomosti, ktoré sú dostupné a použiteľné. Ak použiteľné poznatky nie sú jemu dostupné, upozorní na túto skutočnosť svojho nadriadeného.

§ 6
Sebakontrola

Zamestnanec pozorne a nepretržite sleduje svoje postoje a konanie, všíma si prípadné nedostatky a bezodkladne ich odstraňuje.

§ 7
Sebadisciplína

Zamestnanec sám udržiava vysokú mieru svojej pracovnej aktivity. Nepotrebuje v tomto smere usmernenia, výzvy, upozornenia alebo pripomienky.

§ 8
Samostatnosť

Vo veciach, v ktorých je zamestnanec kompetentný, koná z vlastného podnetu.

§ 9
Úcta k demokracii

V postojoch ku všetkým verejným veciam zamestnanec uplatňuje úctu k princípom demokracie, najmä rešpektuje pravidlá jej fungovania, jej orgány a kompetentné rozhodnutia týchto orgánov.

§ 10
Oddanosť mestu a samospráve

Východiskom postojov zamestnanca je snaha o naplnenie záujmu mesta a oprávnených záujmov jeho občanov. Zamestnanec je oddaný poslaniu samosprávy a verí v jeho napĺňanie. Ani mimo pracoviska nezaujíma postoje, ktoré by mohli tento jeho vzťah spochybniť.

§ 11
Uprednostnenie verejného záujmu

Zamestnanec uprednostňuje verejný záujem pred záujmom osobným alebo skupinovým. Osobný alebo skupinový záujem nesmie ovplyvniť jeho postoje a konanie.

§ 12
Politická nestrannosť

Postoje a konanie zamestnanca sú politicky dôsledne nezávislé. Postoje v práci nesmú odrážať jeho prípadnú politickú príslušnosť alebo sympatiu. Postoje v súkromí nesmú spochybňovať jeho politickú nezávislosť v pracovných veciach.

§ 13
Reprezentatívnosť

Zamestnanec si uvedomuje význam všetkých jeho postojov a prejavov pre verejnú mienku. Svojim správaním prispieva k vytváraniu a upevňovaniu dobrej povesti orgánov samosprávy najmä tým, že poskytuje kladný osobný príklad v postojoch k verejným veciam.

§ 14
Korektné správanie

Zamestnanec sa správa zdvorilo, prejavuje ochotu a záujem o dorozumenie.

§ 15
Názorová tolerancia

Zamestnanec má právo na svoj vlastný názor, na jeho korektné prejavenie a na jeho obhajovanie. Vlastný názor však neuplatňuje zaujato, so záujmom vyhľadáva iné názory, skúma ich a objektívne ich hodnotí.

§ 16
Uvážlivosť

Reč alebo písomný prejav zamestnanca sú vždy dobre uvážené. Nedochádza k unáhleným alebo povrchným prejavom bez dôkladnej znalosti situácie alebo k prejavom, ktoré nie sú účelné.

§ 17
Kolegialita

(1) Zamestnanec je ochotný poskytnúť kolegovi radu alebo pomoc, v nevyhnutných prípadoch ho zastúpi, upozorňuje kolegu na všetky pracovne významné informácie, poznatky a skúsenosti.

(2) Zamestnanec rešpektuje kompetenciu a zodpovednosť kolegu. Má právo uviesť vhodným spôsobom svoj odlišný názor, ale definitívny postoj kompetentného kolegu bezvýhradne rešpektuje.

§ 18
Zvládnutie záťažových situácií

(1) Záťažovou je situácia, ktorá vyžaduje mimoriadne vypätie duševných síl zamestnanca, prípadne ľudí v jeho okolí. Je ňou najmä konflikt, hroziaci konflikt a nevyhnutnosť dorozumenia v mimoriadnom pracovnom zaťažení.

(2) K záťažovej situácii zamestnanec zaujíma prístup, v ktorom 
a) dôsledne vylúči všetkých osobné, záporne vyznievajúce postoje,
b) sleduje starostlivo podstatu veci, nereaguje na provokačné alebo konfrontačné podnety,
c) skúma motív protichodného názoru,
d) nezaujato sa zaoberá možnosťou vlastného omylu a ak ho zistí, vecne ho prizná,
e) vyhľadáva prvok, na ktorom je možné založiť zhodu názorov,
f) pripustí odlišný (i keď nesprávny) osobný názor,
g) v krajnom prípade usmerní kontakt do vecného konštatovania, že zhoda nie je dosiahnuteľná.

III. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 19

(1) Posudzovanie plnenia požiadaviek tohto kódexu je súčasťou hodnotenia zamestnancových výsledkov.

(2) Etický kódex nadobúda účinnosť dňom vydania.

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 22. 8. 2013

Ing. Jozef GAŠPARÍKprimátor mesta

tu ku stiahnutiu