Obsah

Kolektívna zmluva

V súlade s ustanoveniami zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 311 /2001 Z.z. Zákonník práce, zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, zákona číslo 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zmluvné strany

Mesto Dubnica nad Váhom
zastúpené primátorom Ing. Jozefom GAŠPARÍKOM

DUMAT - mestská príspevková organizácia
zastúpená riaditeľom Mgr. Jozefom Ublaničom

Dubnické múzeum, mestská rozpočtová organizácia
zastúpená Bc. Lenkou Peťovskou, poverenou riadením organizácie

(ďalej len zamestnávateľ)
na jednej strane

a

Základná organizácia OZ SLOVES pri Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, mestskej príspevkovej
organizácii DUMAT a mestskej rozpočtovej organizácii Dubnické múzeum, m.r .o.,
zastúpená jej predsedom
Jozefom Martinkom
(ďalej len ZO OZ)
na strane druhej

uzatvárajú túto

kolektívnu zmluvu na obdobie od 1.3.2015 do 31.12.2016
(ďalej len KZ)

 

Text celej Kolektívnej zmluvy si môžete prečítať tu alebo v priloženom súbore.

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve si môžete prečítať tu

Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve si môžete prečítať tu

Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve si môžete prečítať  tu