Obsah

Kolektívna zmluva

V súlade s ustanoveniami zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, zákona číslo 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zmluvné strany

Mesto Dubnica nad Váhom
zastúpené primátorom Mgr. Petrom Wolfom

DUMAT - mestská príspevková organizácia
zastúpená riaditeľom Ing. Ivetou Jurisovou

Dubnické múzeum, mestská rozpočtová organizácia
zastúpená riaditeľkou Ing. Monikou Schwandtnerovou, PhD.

 

(ďalej len zamestnávateľ, alebo ostatné mestské organizácie, prípadne DUMAT, 
Dubnické múzeum alebo Zariadenie pre seniorov Dubina)
na jednej strane

a

Základná organizácia OZ SLOVES 
zastúpená jej predsedom
Jozefom Martinkom
(ďalej len ZO OZ)
na strane druhej

uzatvárajú túto

kolektívnu zmluvu na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2026
(ďalej len KZ)

 

Text celej Kolektívnej zmluvy si môžete prečítať tu ku stiahnutiu (128.84 kB).