Obsah

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na 4 roky. Počet poslancov mest Dubnica nad Váhom je17. MsZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci sa uznášajú na všeobecných záväzných nariadeniach – „mestských zákonoch“ a tým rozhodujú o základných otázkach života mesta.

 

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení,
i) určiť plat primátora podľa osobitného predpisu a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo mesta, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta

Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:

 • mestská rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán – ak je zriadená
 • komisie mestského zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány

Určenie poslancov do volebných obvodov:

 

Volebný obvod č.1, volia sa v ňom 2 poslanci

poslanec MsZ: Ing. Marián Kontelík - nezávislý

poslanec MsZ: Ing. Marián Osúch - nezávislý

 • ul. Obrancov mieru č. 345, 347
 • ul. A. Kmeťa č.359 až 385, 939, 1198, 1199
 • ul. Moyzesova č.390 až 407, 1200
 • ul. Šafárikova č. 408 až 414, 1201
 • ul. Pionierska č. 415 až 424, 352, 354
 • ul. Bratislavská č.426 až 438, 440
 • ul. Nad Zábrehom č. 448 až 474, 1202, 1203, 1204, 1205
 • ul. Partizánska č.149 až 155, 168, 1280
 • ul. Kvášovecká č. 156 až 158, 4163 až 4170, 4173 až 4191
 • ul. Lieskovská č.159 až 167, 1137 až 1145
 • ul. Palárikova č. 169 až 217, 1146 až 1161, 4047
 • ul. Tajovského č.218 až 251, 253 až 256, 1162 až 1169, 1256
 • ul. Vansovej č.257 až 270, 272 až 277, 1170 až 1178, 1260
 • ul. Okružná č.278 až 298
 • ul. Jesenského č.299 až 308, 1179, 1180
 • ul. ČSA č.319 až 340,342,1187 až 1197
 • ul. Obrancov mieru č. 348 až 351, 353, 355, 356
 • Kvášovec č. 926, 931 až 937,1300
 • ul. Jilemnického č.252, 271, 309 až 318, 341,1181 až 1186,1257 až 1259,1357
 • ul. Vácka č.4100 až 4117, 4119, 4121, 4123
 • ul. Slnečná č.4150, 4152 až 4162
 • ul. Hájová č.4135, 4148, 4149, 4151, 4171, 4172
 • ul. Otrokovická č. 4118, 4120, 4122, 4124 až 4147
 • ul. Agátová č. 4301 až 4330
 • ul. Brezová č.4331 až 4351
 • ul. Cédrová č.4361 až 4390
 • ul. Dubová č.4391 až 4402
 • ul. Stromová č.4421 až 4432

 

Volebný obvod č. 2, volí sa v ňom 1 poslanec

poslanec MsZ: Vladimír Lukáč - nezávislý

 • ul. MI. budovatel'ov č. 686 až 703, 704
 • ul. Nerudova č. 705 až 747, 1240
 • ul. Strojárov č.748 až 761, 1241 až 1250
 • ul. K Váhu č.762 až 788
 • ul. J. Matušku č.789 až 806
 • ul. Bottova č.807 až 872, 1077 až 1079, 1251 až 1255, 1314 až 1349, 4050
 • ul. Murgašova č. 873 až 923
 • ul. Gagarinova č.970 až 1015, 1264 až 1268,1470
 • ul. SNP č.1016 až 1056, 1269 až 1279, 4045
 • ul. M. R. Štefánika č.1057 až 1076
 • ul. Nádražná č.649 až 653, 945 až 947
 • ul. Elektrárenská č. 1730 až 1746,

 

Volebný obvod č. 3, volia sa v ňom 2 poslanci

poslanec MsZ: Ivan Baláž - nezávislý

poslanec MsZ: Mgr. Vladimíra Klačanská - nezávislá

 • ul. J. Kalinčiaka č.475 až 482
 • ul. Hviezdoslavova č. 425, 483 až 502, 1206 až 1214, 4228 až 4242
 • ul. Kukučínova č.503 až 515
 • ul. Sládkovičova č. 516 až 533, 537, 1215, 1789
 • ul. Vajanského č. 534 až 551, 1429
 • ul. Bernolákova č.552 až 562
 • ul. Kuzmányho č.563 až 574
 • ul. Chalúpkova č.575 až 586
 • ul. Podjavorinskej č. 587 až 597, 1216 až 1220
 • ul. J. Král'a č.598 až 608, 1221 až 1227
 • ul. Kraskova č.609 až 616, 1228 až 1233, 4044
 • ul. Palackého č.617 až 622, 1234 až 1238, 4243
 • ul. Športovcov č. 654 až 674 (Domov dôchodcov), 1723
 • ul. Kpt. Nálepku č.675 až 685, 1239, 1749, 1750 až 1752, 1770
 • ul. Bratislavská č.439, 441 až 447, 1757, 1764 až 1769
 • sídl. Pod kaštiel'om č.644, 645
 • sídl. Pod kaštiel'om č.627, 629, 630, 631, 632, 634 až 643, 646 až 648, 949 

 

Volebný obvod č. 4, volia sa v ňom 3 poslanci

poslanec MsZ: Ing. Lukáš Bakyta - nezávislý

poslanec MsZ: Mgr. Lucia Faltejsková - nezávislá

poslanec MsZ: Ing. Libor Poruban - nezávislý

 • sídl.Centruml. č. 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51,52,53, 54, 55, 56,57
 • ul. Obrancov mieru č. 343
 • ul. A. Kmeťa č. 358
 • ul. Školská č.386, 387, 388,1350 až 1353,1371,1681,
 • sídl.Centrum l. č. 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39
 • Nad kostolom č. 8 až 25, 1100 až1135, 1422, 1423
 • ul. Cintorínska č.4 až7
 • Nám. sv. Jakuba č. 2
 • sídl.Centrum l. č. 36, 37, 38,
 • ul. Kollárova č. 67, 68, 69, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309

 

Volebný obvod č. 5, volia sa v ňom 2 poslanci

poslanecMsZ: Ing. Ladislav Buranský - nezávislý

poslanec MsZ: Adriana Pilná - nezávislá

 • sídl. Centrum II. č. 70, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 95, 96
 • Hotel Metal č. 948 - byt
 • Doliečovacie stredisko č. 941 - len byt (trvale prihlásený
 • sídl. Centrum II. č. 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 1468, 1469, 1760, 1762
 • ul. Štúrova č.101 až 122, 1670, 134
 • SOU ZVS č. 1388 - byt,
 • Hotel Kristína č. 88 - len byt
 • sídl. Centrum II. č. 77, 94, 97, 98, 99, 100

 

Volebný obvod č. 6, volia sa v ňom 3 poslanci

poslanec MsZ: Ing. Emil Suchánek - nezávislý

poslanec MsZ: MUDr. Ján Tholt - nezávislý

poslanec MsZ: Ing. Michal Múčka - nezávislý

 • Nám. MS č.1294, 1296, 1712, 1713, 1718
 • sídl. Pod hájom č.952-len byt, 956, 957, 958, 959, 4038
 • sídl. Pod hájom č.1099,4041
 • ul. Partizánska č.1281, 1282, 1283, 1284, 1285
 • ul. Hasičská č.4042, 4198, 4227
 • ul. Fándlyho č. 123 až 147,1136
 • sídl. Pod hájom č.953, 954, 955, 1085, 1098
 • ZPS DUBINA č. 1289, 1290, 1291

 

Volebný obvod č. 7, volia sa v ňom 3 poslanci

poslanec MsZ: Ing. Marián Antal, arch - nezávislý

poslanec MsZ: Mgr. Andrea Blajsková - nezávislá

poslanec MsZ: Peter Sojčík - nezávislý

 

 • sídl. Pod hájom č.1093, 1094, 1095, 1096, 1097
 • sídl. Pod hájom č.960, 961, 962, 963, 964, 965,1082,1083,1084,1087,1088
 • sídl. Pod hájom č.1081, 1086, 1089, 1090, 1091, 1092
 • sídl. Pod hájom č.1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367 

 

Volebný obvod č. 8, volí sa v ňom 1 poslanec

poslanec MsZ: Ing. Iveta Dianová - Kresťanskodemokratické hnutie

 • Mestská časť Prejta, ul. Lieskovská, Prejtská, Družstevná, ÚVTOS