Obsah

Komisia kultúry

predseda  Bc. Viera Muntágová, DiS. art.  
podpredseda Adriana Pilná  
člen JUDr. Andrea Bučencová  
člen Lenka Gawronová  
člen Marcela Kubisová  
člen Mgr. Daniela Nehézová  
člen Ing. Lea Škandíková  

 

Náplň práce a úlohy komisie:

 1. Prerokováva:
 1. materiály podľa požiadavky oddelenia kultúry, ktoré prechádzajú mestským legislatívnym procesom,
 2. zápis do kroniky mesta,
 3. návrhy na určenie a zmenu názvu ulíc a verejných priestranstiev na území mesta.
 1. Sleduje:
 1. stav kultúrnych pamiatok na území mesta,
 2. odbornú a sprievodcovskú činnosť Dubnického múzea a propagáciu kultúrneho dedičstva mesta a podáva návrhy na zlepšenie,
 3. činnosť občianskych združení a súborov pôsobiacich v Dome kultúry v prospech mesta, ich aktívne zapájanie sa do kultúrno-spoločenského života mesta (vlastná iniciatíva a spolupráca na podujatiach organizovaných Mestom Dubnica nad Váhom) a ich podnecovanie k činnosti,
 4. členskú základňu mestom dotovaných občianskych združení, jej vývoj a zloženie s dôrazom na pomer obyvateľov mesta v konkrétnom združení a navrhuje  prípadné riešenia.
 1. Prehodnocuje  prácu kultúrnych zariadení v meste (Dom kultúry, knižnica).
 1. Navrhuje a dáva podnety na  organizovanie celomestských osláv a iných kultúrnych podujatí
 1. Nominuje osobnosti na udelenie ocenení Mesta Dubnica nad Váhom.
 1. Iniciuje oceňovanie výrazných osobností a talentov v oblasti kultúry, umenia a spoločenského života.

 

Zápisnice zo schôdzí komisie:

Stránka

 • 1