Obsah

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda Mgr. Vladimíra Klačanská  
podpredseda Ing.Iveta Dianová  
člen  Ivan Baláž  
člen  Ing. Ladislav Buranský  
člen  Ing. Emil Suchánek  

 

V súlade s  Ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení  verejný funkcionár, ktorým je podľa čl. 2 ods. 1 písm. o) a p) primátor mesta a poslanec mestského zastupiteľstva je povinný každý z týchto funkcionárov dodržiavať určité obmedzenia a povinnosti pri výkone svojej funkcie.

Podľa čl. 7 ods. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení je potrebné zriadiť komisiu mestského zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.

Úlohy komisie sú dané zákonom č. 357/2004 Z.z. a to hlavne:

  • sledovať dodržiavanie ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
  • informovať mestské zastupiteľstvo o dodržiavaní zákona,
  • v prípade potreby predkladať mestskému zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení,
  • prijímať od poslancov Oznámenia o ich funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch,
  • uschovávať Oznámenia o ich funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch - za predchádzajúci kalendárny rok,
  • po preskúmaní oznámení je oprávnená v prípade pochybností o ich úplnosti, či správnosti požiadať poslanca o vysvetlenie, či doplnenie, prípadne podať podnet na začatie následného konania podľa osobitného predpisu,
  • musí dostať  oznámenie o výsledku konania orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa osobitého predpisu,
  • je povinná poskytnúť informácie o oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
  • prešetrovať sťažnosti na poslancov Mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra.

 

Zápisnice zo schôdzí komisie: