Obsah

Komisia školstva

predseda  Mgr. Adriana Vančová  
podpredseda Mgr. Lucia Košťálová  
člen PhDr. Alena Kubicová  
člen Mgr. Ivana Loduhová  
člen Bc. Viera Muntágová, DiS. art.  
člen Elena Podperová  
     

 

Náplň práce a úlohy komisie:

 • zaujímať stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie MsZ v oblasti školstva,
 • spolupracovať s organizáciami mesta pri vzdelávacích akciách na území mesta,
 • vyjadrovať sa k zostavovaniu rozpočtu ZŠ, MŠ
 • vyjadrovať sa k činnosti a efektívnemu využívaniu pridelených finančných prostriedkov v školských organizáciách mesta
 • vyjadrovať sa k plánu údržby a investícií pre ZŠ, MŠ,
 • iniciovať zlepšenie materiálno-technického vybavenia ZŠ a MŠ
 • vyjadrovať sa k rekonštrukciám, ktoré prebiehajú v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • prerokovávať s riaditeľmi ZŠ a MŠ koncepčný zámer rozvoja školy,
 • zaujímať stanovisko k správam o výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl, ich súčasťou je i správa o výsledkoch hospodárenia školy,
 • zaujímať stanovisko k dlhodobým nájmom v priestoroch ZŠ,
 •  prerokovávať návrh na vyradenie a zaradenie ZŠ a MŠ zo/do siete škôl a školských zariadení,
 • zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, zaujímať stanovisko k návrhom VZN mesta v oblasti školstva,
 • iniciovať vyhodnotenie najlepších učiteľov, žiakov a študentov mesta za príslušný rok,
 • podieľať sa na vypracovaní koncepcie školstva v meste v strednodobom horizonte
 • iniciovať vznik Mestského parlamentu mladých a monitorovať spoluprácu mesta a mladých ľudí,
 • zaujímať stanovisko k dotáciám na výchovno-vzdelávacie akcie, či projekty.

 

Zápisnice zo schôdzí komisie:

Stránka

 • 1