Obsah

Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy

predseda  Ivan Baláž  
podpredseda  Miloš Kopčan  
člen  Ing. Michal Múčka  
člen  Mjr. Ing. Marián Ondrejec  
člen  Ing. Ľubomír Prchlík  
člen  Mgr. Ivana Tepličková  

 

Náplň práce a úlohy komisie:

 • posudzuje vlastnú investičnú činnosť mesta v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
 • vyjadruje sa k rozhodnutiu o výbere pozemkov na bytovú a inú výstavbu na území mesta, ktoré sú  majetkom mesta
 • kontroluje plnenie úloh, vyplývajúcich z investičnej činnosti mesta,
 • kontroluje stav starostlivosti o ochranu a údržbu budov vo vlastníctve mesta   a navrhuje opatrenia na jeho vylepšenie,
 • dohliada na realizáciu schváleného územného plánu,
 • vyjadruje sa k zmenám a doplnkom schváleného územného plánu,
 • usmerňuje v súlade s platnou právnou úpravou investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v meste
 • dohliada na realizáciu územného plánu mesta pri bytovej a inej výstavbe;
 • vyjadruje sa k povoleniu o zavedení, alebo predĺžení prímestskej autobusovej dopravy mimo územia mesta,
 • vyjadruje sa k dopravnému značeniu v meste, ako aj miestnej úprave cestnej premávky na území mesta,
 • vyjadruje sa k cestovným poriadkom SAD a ŽSR,
 • navrhuje, resp. požaduje zriadenie nových autobusových liniek, príp. zmeny liniek a spojov na území mesta,
 • kontroluje starostlivosť o miestne komunikácie a sleduje ich rozvoj,
 • kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z investorskej činnosti pri budovaní miestnych komunikácií,
 • dozerá na čistotu a na zimné posýpanie chodníkov, tvoriacich súčasť miestnych komunikácií,
 • kontroluje nedostatky v zjazdnosti alebo opotrebovaní miestnych komunikácií, dáva návrhy na odstránenie nedostatkov a uvedenie komunikácií do pôvodného stavu,
 • vyjadruje sa k pripomienkam občanov a právnických osôb k dopravnému značeniu,
 • vyjadruje sa k všeobecne záväzným nariadeniam mesta v oblasti svojej pôsobnosti
 • vyjadruje sa k zmenám v doprave
 • podieľa sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu mesta v rámci svojej pôsobnosti

 

Zápisnice zo schôdzí komisie:

Stránka

 • 1