Obsah

Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy

predseda  Ivan Baláž  
podpredseda  Vladimír Lukáč  
člen Ing Iveta Dianová  
člen  Ing. Marián Kontelík  
člen  Ing. Michal Múčka  
člen  Mjr. Ing. Marián Ondrejec  
člen  Ing. Ľubomír Prchlík  

 

Náplň práce a úlohy komisie:

 1. Posudzuje vlastnú investičnú činnosť mesta v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta.
 2. Vyjadruje sa k rozhodnutiu o výbere pozemkov na bytovú a inú výstavbu na území mesta, ktoré sú  majetkom mesta.
 3. Kontroluje plnenie úloh, vyplývajúcich z investičnej činnosti mesta.
 4. Kontroluje stav starostlivosti o ochranu a údržbu budov vo vlastníctve mesta   a navrhuje opatrenia na jeho vylepšenie.
 5. Dohliada na realizáciu schváleného územného plánu.
 6. Vyjadruje sa k zmenám a doplnkom schváleného územného plánu.
 7. Usmerňuje v súlade s platnou právnou úpravou investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v meste.
 8. Dohliada na realizáciu územného plánu mesta pri bytovej a inej výstavbe.
 9. Vyjadruje sa k povoleniu o zavedení, alebo predĺžení prímestskej autobusovej dopravy mimo územia mesta.
 10. Vyjadruje sa k dopravnému značeniu v meste, ako aj miestnej úprave cestnej premávky na území mesta.
 11. Vyjadruje sa k cestovným poriadkom SAD a ŽSR.
 12. Navrhuje, resp. požaduje zriadenie nových autobusových liniek, príp. zmeny liniek a spojov na území mesta.
 13. Kontroluje starostlivosť o miestne komunikácie a sleduje ich rozvoj.
 14. Kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z investorskej činnosti pri budovaní miestnych komunikácií.
 15. Dozerá na čistotu a na zimné posýpanie chodníkov, tvoriacich súčasť miestnych komunikácií.
 16. Kontroluje nedostatky v zjazdnosti alebo opotrebovaní miestnych komunikácií, dáva návrhy na odstránenie nedostatkov a uvedenie komunikácií do pôvodného stavu.
 17. Vyjadruje sa k pripomienkam občanov a právnických osôb k dopravnému značeniu.
 18. Vyjadruje sa k všeobecne záväzným nariadeniam mesta v oblasti svojej pôsobnosti.
 19. Vyjadruje sa k zmenám v doprave.
 20. Podieľa sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu mesta v rámci svojej pôsobnosti.

 

Zápisnice zo schôdzí komisie:

Stránka

 • 1