Obsah

Komisia životného prostredia a ekológie

predseda  Mgr. Adam Rehák  
podpredseda  Vladimír Lukáč  
člen  Mgr. Vladimíra Klačanská  
člen  Štefan Červenka  
člen  Ondrej Gavenda  
člen  Mária Porubanová  
člen Miroslava Slezáková  

 

Náplň práce a úlohy komisie:

 1. Vyjadrovať  sa k vydávaným všeobecne záväzným nariadeniam mesta ktoré sa dotýkajú oblasti životného prostredia a ekológie.
 2. Upozorňovať MsÚ na nedodržiavanie  predpisov týkajúcich sa ochrany ŽP.
 3.  Vyjadrovať sa k Plánu hlavných úloh právneho subjektu povereného starostlivosťou o mestskú zeleň.
 4. Vyjadrovať sa k novým návrhom koncepcií a strategických dokumentov mesta a k zmenám jestvujúcich koncepcií a strategických materiálov.
 5. Dávať návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku nebezpečenstva a ohrozenia ŽP v meste.
 6. Sledovať iniciatívu občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v meste a vyjadrovať sa k nej.
 7. Predkladať návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšovanie ŽP v meste.
 8. Vyjadrovať sa k pracovným návrhom a projektom sadovníckych úprav a k ich realizácii.
 9. Vyjadrovať sa k  zriadeniu alebo zrušeniu pohrebísk na území mesta.
 10. Upozorňovať na prípady zanedbávania ochrany PPF.
 11. Vyjadrovať sa k určeniu miesta trhov, výstav, prehliadok a pod.
 12. Podieľať sa na spracovaní návrhov pri odstraňovaní následkov po vzniku mimoriadnej situácie / obdobie trvania následkov nebezpečnej škodliviny alebo ničivého faktora majúceho negatívny vplyv na život a zdravie/.
 13. Podieľať sa na vypracovaní plánov záchranných prác a spracovaní návrhov pri odstraňovaní následkov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti /živelná pohroma, technologická havária a katastrofa/.
 14. Vyjadrovať sa k zmenám a doplnkom schváleného územného plánu.
 15.  Vyjadrovať sa k zmenám v doprave a k novým návrhom na vybudovanie miestnych komunikácií a parkovísk.
 16. Vyjadrovať sa k  stavebnej činnosti, pri ktorej dochádza k zásahom do zelene, záberom plôch zelene a pri ktorej dôjde k poškodeniu jednotlivých prvkov zelene.
 17. Zaoberať sa podnetmi a návrhmi občanov mesta v oblasti životného prostredia a ekológie a prijímať, resp. navrhovať spôsoby ich riešenia.
 18.  Dávať podnety a návrhy na plnenie a  organizačné zmeny Programu odpadového hospodárstva mesta.
 19. Vyjadrovať sa k vyhlasovaniu zásad usporiadania mesta podľa schváleného územného plánu mesta.
 20. Vyjadrovať sa k rozhodnutiu o výbere pozemkov na bytovú a inú výstavbu na území mesta.
 21. Vyjadrovať sa k povoľovaniu informačných, reklamných a propagačných zariadení, umiestnených na miestach viditeľných z verejných priestranstiev.
 22. Spolupracovať s dotknutými orgánmi a občianskymi združeniami v oblasti životného prostredia a ekológie.
 23. Vyjadrovať sa k spolupráci s útulkom zvierat na území mesta.
 24. Vyhlasovať a vyhodnocovať súťaže v oblasti životného prostredia, ktoré stimulujú občanov mesta k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu a k ochrane a tvorbe životného prostredia v meste.

 

Zápisnice zo schôdzí komisie:

Stránka

 • 1