Obsah

Komisia životného prostredia a ekológie

predseda  Mgr. Adam Rehák  
podpredseda  Vladimír Lukáč  
člen  Mgr. Vladimíra Klačanská  
člen  Štefan Červenka  
člen  Ondrej Gavenda  
člen  Mária Porubanová  
člen Miroslava Slezáková  

 

Náplň práce a úlohy komisie:

 • vyjadrovať  sa k vydávaným všeobecne záväzným nariadeniam mesta, ktoré sa dotýkajú oblasti životného prostredia a ekológie
 • upozorňovať MsÚ na nedodržiavanie  predpisov týkajúcich sa ochrany ŽP
 •  vyjadrovať sa k Plánu hlavných úloh právneho subjektu povereného starostlivosťou o mestskú zeleň
 • vyjadrovať sa k novým návrhom koncepcií a strategických dokumentov mesta a k zmenám jestvujúcich koncepcií a strategických materiálov
 • dávať návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku nebezpečenstva a ohrozenia ŽP v meste
 • sledovať iniciatívu občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v meste a vyjadrovať sa k nej
 • predkladať návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšovanie ŽP v meste
 • vyjadrovať sa k pracovným návrhom a projektom sadovníckych úprav a k ich realizácii
 • vyjadrovať sa k  zriadeniu alebo zrušeniu pohrebísk na území mesta
 • upozorňovať na prípady zanedbávania ochrany PPF
 • vyjadrovať sa k určeniu miesta trhov, výstav, prehliadok
 • podieľať sa na spracovaní návrhov pri odstraňovaní následkov po vzniku mimoriadnej situácie / obdobie trvania následkov nebezpečnej škodliviny alebo ničivého faktora majúceho negatívny vplyv na život a zdravie/
 • podieľať sa na vypracovaní plánov záchranných prác a spracovaní návrhov pri odstraňovaní následkov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti /živelná pohroma, technologická havária a katastrofa/
 • vyjadrovať sa k zmenám a doplnkom schváleného územného plánu
 •  vyjadrovať sa k zmenám v doprave a k novým návrhom na vybudovanie miestnych komunikácií a parkovísk
 • vyjadrovať sa k  stavebnej činnosti, pri ktorej dochádza k zásahom do zelene, záberom plôch zelene a pri ktorej dôjde k poškodeniu jednotlivých prvkov zelene.
 • zaoberať sa podnetmi a návrhmi občanov mesta v oblasti životného prostredia a ekológie a prijímať, resp. navrhovať spôsoby ich riešenia
 •  dávať podnety a návrhy na plnenie a  org. zmeny Programu odpadového hospodárstva mesta
 • vyjadrovať sa k vyhlasovaniu zásad usporiadania mesta podľa schváleného územného plánu mesta
 • vyjadrovať sa k rozhodnutiu o výbere pozemkov na bytovú a inú výstavbu na území mesta
 • vyjadrovať sa k povoľovaniu informačných, reklamných a propagačných zariadení, umiestnených na miestach viditeľných z verejných priestorov
 • spolupracovať s dotknutými orgánmi a občianskymi združeniami aktívnymi v oblasti životného prostredia a ekológie
 • vyjadrovať sa k spolupráci s útulkom zvierat na území mesta
 • vyhlasovať a vyhodnocovať súťaže v oblasti životného prostredia, ktoré stimulujú občanov mesta k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu a k ochrane a tvorbe životného prostredia v meste.

 

Zápisnice zo schôdzí komisie: