Obsah

 

ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 357/2004 Z.z. z 26. mája 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  Upravuje:

  • nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
  • povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a
  • zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.

Na základe tohto zákona sú verejní funkcionári, ktorými sú aj volení zástupcovia mesta, povinní zverejniť svoje majetkové priznanie. Po zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri mestskom zastupiteľstve budeme stránku aktualizovať.

Ústavný  zákon č. 357/2004 Z.z. v aktuálnom znení, účinný od 1.1.2020 https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-357 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Vzor oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

(v prílohe Oznámenie majetkové)

 

Vzor oznámenia verejného funkcionára po skončení verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka)

(v prílohe Oznámenie po skončení výkonu)

 

Majetkové priznania poslancov za rok 2022
Majetkové priznania poslancov za rok 2021
Majetkové priznania poslancov za rok 2020