Obsah

MESTO    DUBNICA    NAD   VÁHOM

ROKOVACÍ   PORIADOK

Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom

 

Schválené  
Mestským zastupiteľstvom v Dubnici nad Váhom: dňa  7.6.2018
Uznesenie číslo: 38/2018
Platnosť:        dňom schválenia
Účinnosť:  7.6.2018

 

I.   Č A S Ť

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom (ďalej len rokovací   poriadok) upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ), jeho uznášania sa a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení (ďalej len nariadenia) a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh mestskej samosprávy. Vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na príprave a priebehu zasadnutia MsZ, ako aj na všetky osoby, ktoré sú na zasadnutí prítomné.
 2. MsZ prináležia funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a Štatútu mesta Dubnica nad Váhom.
 3. MsZ  rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach mestského, príp. regionálneho významu, ktoré mu určujú osobitné zákony. MsZ si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, pričom nesmie zasiahnuť do výhradnej právomoci primátora mesta (§ 13 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).
 4. V miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie MsZ musí byť umiestnená štátna zástava a preambula Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť

 

Článok 2 

Poslanecké kluby

 1. Poslanci MsZ môžu vytvárať poslanecké kluby, a to spravidla podľa ich príslušnosti k politickým stranám, politickým hnutiam alebo volebným koalíciám na základe kandidatúry v príslušných komunálnych voľbách. Klub môžu vytvoriť aj nezávislí poslanci. Jednotlivý poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu. 
 2. Na vytvorenie poslaneckého klubu treba najmenej troch poslancov. O vytvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia klubu.
 3. Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi do 7 dní primátorovi vytvorenie poslaneckého klubu, jeho názov, mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi. Počas volebného obdobia oznámi v rovnakej lehote aj mená a priezviská poslancov, ktorí prestali byť členmi poslaneckého klubu, alebo ktorí sa stali jeho novými členmi.
 4. Ak dôjde k rozdeleniu politickej strany, koalície alebo hnutia, postupuje sa pri vzniku nových poslaneckých klubov podľa odseku 2 a 3 tohto článku. V prípade, že by po rozdelení poslaneckého klubu klesol počet poslancov v pôvodnom klube pod počet určený podľa odseku 2 a zostávajúci poslanci sa nepripoja k inému klubu, stanú sa nezaradení.
 5. V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda, podpredseda alebo poverený člen klubu.

 

Článok 3

Spôsob volieb mestskej rady

 1. Mestskú radu ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán MsZ zriaďuje mestské zastupiteľstvo z poslancov zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
 2. Pokiaľ MsZ zriadi mestskú radu, pri jej kreovaní bude vychádzať z platnej právnej úpravy. 3/
 3. Členov mestskej rady volí MsZ na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže MsZ kedykoľvek odvolať. Pre voľbu a  odvolanie členov mestskej rady sa použijú príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení.
 4. Členov mestskej rady volí MsZ na základe návrhu politických klubov alebo nezaradených poslancov. Návrh na členov mestskej rady predkladá primátor mesta.
 5. O návrhoch na členov mestskej rady hlasuje MsZ spravidla verejným hlasovaním. Pokiaľ mestské zastupiteľstvo schváli uznesením, že o návrhoch na členov mestskej rady bude hlasovať tajne, schváli zároveň volebnú komisiu a volebný poriadok.
 6. Po zvolení mestskej rady následne schváli MsZ jej rokovací poriadok, na základe ktorého bude táto vykonávať svoju činnosť a určí jej náplň práce.

 

Článok 4 

Zmeny v zložení mestského zastupiteľstva a jeho orgánov

 1. Mandát poslanca MsZ zaniká v súlade s platnou právnou úpravou.  4/
 2. Poslanec MsZ (ďalej len poslanec) sa môže svojho mandátu vzdať z akýchkoľvek dôvodov alebo bez uvedenia dôvodu.
 3. Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 4. Ak zanikol mandát poslanca MsZ, nastupuje na jeho miesto ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 23. zákona č. 180/2014 Z.z.
 5. Nastúpenie náhradníka oznámi primátor mesta do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli mesta a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom mestského zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje primátor mesta.

 

II.   Č A S Ť

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

Článok 5 

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

 1. Primátor z predchádzajúceho volebného obdobia zvolá po voľbách do 30 dní od ich konania ustanovujúce zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva.
 2. Primátor z predchádzajúceho volebného obdobia vedie ustanovujúce zasadnutie novozvoleného MsZ až do zloženia sľubu novozvoleného primátora.
 3. Pred ustanovujúcim a posledným zasadnutím mestského zastupiteľstva v príslušnom volebnom období, sa hrá alebo spieva štátna hymna.
 4. Po otvorení zasadnutia informuje poverený člen mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta.
 5. Po zložení sľubu prevezme vedenie zasadnutia MsZ novozvolený primátor. Následne zložia novozvolení poslanci svoj sľub pred novozvoleným primátorom mesta. Poslanec, ktorý sa nemôže zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí, skladá sľub na zasadnutí MsZ, na ktorom sa zúčastňuje po prvý raz.
 6. Novozvolený primátor určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice, skrutátorov, v prípade nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.
 7. Ak primátor nezvolá zasadnutie MsZ podľa bodu 1 tohto článku,  jeho zasadnutie sa uskutoční v 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie MsZ, vedie ho zástupca primátora; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie MsZ, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.
 8. V prípade uskutočnenia MsZ podľa bodu 7 tohto článku, zabezpečuje  rokovanie mestského zastupiteľstva bez schválenia primátorom mesta mestský úrad.
 9. Mestský úrad oznámi termín konania zasadnutia MsZ, pričom v oznámení uvedie termín, miesto a čas konania MsZ. Oznámenie o termíne konania MsZ zašle poslancom zvoleným v predchádzajúcom volebnom období, novozvoleným poslancom a predsedovi mestskej volebnej komisie. Oznámenie zároveň zverejní na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta najneskôr 3 dni pred zasadnutím zákonného MsZ.

 

Článok 6

Príprava rokovania mestského zastupiteľstva

 1. Prípravu zasadnutia MsZ organizuje primátor mesta.  Primátor organizuje prípravu zasadnutia MsZ s jednotlivými odbornými útvarmi mestského úradu.
 2. Zasadnutie MsZ zvoláva primátor mesta, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak. 9/ 
 3. V rámci prípravy zasadnutia MsZ primátor určí miesto, čas začiatku a návrh programu rokovania.
 4. MsZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia MsZ sa uskutočňujú spravidla v súlade s Programovým a termínovým zabezpečením Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom (ďalej len Programové zabezpečenie), ktoré schvaľuje MsZ na rok vopred. Týmto nie je dotknuté právo primátora zvolať zasadnutie MsZ aj v iných termínoch a k ostatným záležitostiam mimo Programového zabezpečenia.
 5. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom zasadá len na území mesta Dubnica nad Váhom, vrátane mestskej časti Prejta.
 6. Rokovacím dňom je spravidla štvrtok s tým, že rokovanie sa začína o 15,00 h a pokračuje najdlhšie do 20,00 h, ak mestské zastupiteľstvo nerozhodne inak.
 7. V súlade s platnou právnou úpravou 6/ sa mestské zastupiteľstvo uskutoční aj na základe požiadania o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretinou poslancov a to do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.
 8. Materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva obsahujú:

a/ názov materiálu podľa bodu rokovania mestského zastupiteľstva,

b/ meno a priezvisko spracovateľa s uvedením funkcie,

c/ meno, priezvisko a podpis predkladateľa s uvedením funkcie,

d/ návrh na uznesenie,

e/ samotný materiál, dôvodovú správu, prílohy, ak to vyžaduje zameranie materiálu.

 1. Dôvodová správa obsahuje:

a/ vyhodnotenie doterajšieho stavu,

b/ uvedenie dôvodu novej úpravy,

c/ odôvodnenie nových navrhovaných opatrení a riešení, spôsob ich realizácie, administratívnu náročnosť, dopad na rozpočet mesta a činnosť samosprávy. Pokiaľ návrhy opatrení obsahujú variantné riešenia, je potrebné uviesť výhody aj nevýhody jednotlivých variant a ktoré riešenie odporúča predkladateľ materiálu.

 1. Predkladateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s ústavou, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými predpismi, nariadeniami mesta, uzneseniami mestského zastupiteľstva a ďalšími normami mesta.
 2. Predkladať materiály mestskému zastupiteľstvu v súlade s navrhovaným programom sú oprávnení:
  1. primátor mesta,
  2. poslanci zastupiteľstva,
  3. hlavný kontrolór,
  4. prednosta mestského úradu,
  5. vedúci oddelení mestského úradu,
  6. náčelník mestskej polície,
  7. riaditelia organizácií zriadených a založených mestom,
  8. referenti samostatných referátov v priamej riadiacej pôsobnosti prednostu mestského úradu,
  9. odborne spôsobilé osoby, pokiaľ platná právna úprava odbornú spôsobilosť vyžaduje a je predkladaný materiál, ktorý spracovávali.
 3. Komisie mestského zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými mestským zastupiteľstvom. Komisie prerokúvajú pripravené materiály, podávajú k nim pripomienky a stanoviská, posudzujú návrhy na uznesenia a prijímajú k nim odporúčania.
 4. Písomné materiály určené na rokovanie každého mestského zastupiteľstva sa             vypracúvajú vecne a časovo tak, aby mohli byť elektronicky doručené poslancom najmenej spravidla 7 dní  pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Pri neplánovanom zasadnutí MsZ sa materiály doručujú najneskôr v deň konania MsZ pred jeho začiatkom. 
 5. Návrh programu každého zasadnutia MsZ s poukazom na predošlé ustanovenia určí primátor a oznámi sa zverejnením na úradnej tabuli  mesta a  webovom sídle mesta www.dubnica.eu  aspoň 3 dni pred zasadnutím MsZ.
 6. Do návrhu programu rokovania riadneho MsZ sa zaraďuje bod Diskusia v čase od 17,00 h do 18,00 h a bod Interpelácie.

 

Článok 7

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

 1. Rokovania MsZ sú zásadne verejné. Okrem poslancov, prednostu mestského úradu, hlavného kontrolóra a obyvateľov mesta, ktorí sú členmi komisií, sa na zasadnutie MsZ môžu pozvať ďalšie osoby: zástupcovia Vlády SR, poslanci NR SR, VÚC, zástupcovia štátnych orgánov, ako aj vedúci pracovníci rozpočtových a príspevkových organizácií, a iných právnických osôb mesta. Okruh pozvaných určí primátor.
 2. V prípade prerokúvania informácií alebo vecí, ktoré sú chránené podľa osobitných zákonov, primátor vyhlási rokovanie alebo jeho časť za neverejné; to neplatí ak je predmetom rokovania mestského zastupiteľstva
 1. použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené                s výkonom funkcie orgánov mesta, členov orgánov mesta, zamestnancov mesta                alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre mesto,
 2. nakladanie s majetkom vo vlastníctve mesta, najmä prevod vlastníctva k majetku

                 vo vlastníctve mesta, nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta alebo              

                 prenechanie majetku mesta do užívania iným osobám.

O návrhu, že rokovanie je neverejné, sa rozhoduje bez rozpravy.

 1. Na slávnostnom rokovaní MsZ primátor mesta používa insígnie.
 2. MsZ rokuje vždy v zbore. Rokovanie MsZ vedie a riadi primátor (okrem prípadov uvedených v zákone).
 3. Pred otvorením zastupiteľstva zistí primátor na základe podpisov z prezenčnej listiny, či je MsZ spôsobilé rokovať a uznášať sa, teda či je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
 4. Po otvorení zastupiteľstva je k jednotlivým bodom programu prezentácia poslancov zabezpečovaná prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.
 5. Primátor otvorí rokovanie v určenú hodinu, respektíve v čase, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní MsZ je poslanec povinný ospravedlniť na sekretariát prednostu e-mailom alebo telefonicky najneskôr 1 hodinu pred zasadnutím MsZ, inak sa jeho neúčasť považuje za neospravedlnenú. Neúčasť poslanca na rokovaní MsZ sa vyznačí v prezenčnej listine.
 6.  V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania MsZ, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania tak, že MsZ nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa (nadpolovičná väčšina všetkých poslancov), primátor ukončí zasadnutie MsZ.
 7. V úvode rokovania primátor oznámi počet prítomných poslancov, oznámi mená poslancov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí MsZ, mená poslancov, ktorí sú neprítomní na MsZ a svoju neúčasť určeným spôsobom neospravedlnili a považujú sa za neospravedlnených. Primátor v úvode rokovania podá informáciu o overení zápisnice overovateľmi z predchádzajúceho zasadnutia MsZ. Následne primátor prednesie návrh na voľbu návrhovej komisie, určí zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice, ktorí zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisnice z rokovania.
 8.  MsZ rokuje na svojom zasadnutí podľa programu, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta. Tento návrh predkladá primátor a poslanci ho schvaľujú hlasovaním. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu, ktorý predloží primátor, nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov z kvóra podľa bodu 5 a 6  tohto článku. Na zmenu návrhu programu zasadnutia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

Počas ďalšieho rokovania už nie je možné schválený program meniť.

 1. Vystúpenie poslanca, v ktorom navrhuje zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva, môže trvať len nevyhnutnú dobu, ktorá je potrebná na prednesenie zmeny, prípadne jej krátke zdôvodnenie.
 2. Ak primátor odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak je zástupca primátora neprítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.
 3. Ak nie je program zasadnutia MsZ schválený, primátor zasadnutie ukončí.
 4. Materiály, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla stručným referátom predkladateľ materiálu. Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak mestské zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány (radu, komisie), vypočuje ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktoré bol poradný orgán zriadený. Po ich vystúpení predsedajúci otvára rozpravu.
 5. Poslancom na základe ich prihlásenia sa do diskusie udeľuje slovo primátor. Ak požiada o udelenie slova zástupca Vlády SR alebo iného štátneho orgánu, poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu, primátor mu udelí počas zasadnutia MsZ slovo. Tieto osoby sa preukážu pred udelením slova preukazom člena Vlády SR alebo jej splnomocnením alebo preukazom poslanca NR SR.
 6. Do rozpravy sa môže prihlásiť aj hlavný kontrolór a prednosta mestského úradu, ktorí majú hlas poradný.
 7. Slovo sa môže udeliť aj obyvateľovi mesta alebo inému účastníkovi MsZ k predkladanému materiálu, po súhlase poslancov vyjadrenom nadpolovičnou väčšinou, pričom pred hlasovaním o súhlase musí obyvateľ oznámiť  svoje meno a priezvisko a bydlisko.  V hlasovaní sa určí dĺžka vystúpenia účastníka spravidla na 3 minúty.
 8. Do diskusie sa hlásia poslanci a účastníci zasadnutia MsZ pomocou hlasovacieho zariadenia alebo zodvihnutím ruky.
 9. Poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byť riadne sformulované.
 10. Účastníci nesmú rušiť primátora pri jeho prejave. Účastníci nesmú rušiť ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. Ak sa rečník, ktorému bolo slovo udelené, odchyľuje od prerokúvanej veci, primátor ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.
 11. Poslanci MsZ sa môžu hlásiť o slovo do uzavretia diskusie k prerokovávanému bodu, alebo do rozhodnutia poslancov o ukončení diskusie. Dĺžka jedného vystúpenia poslanca v diskusii sa limituje spravidla na tri minúty.
 12. Každý poslanec mestského zastupiteľstva má právo na faktickú poznámku, ktorou môže reagovať na vystúpenie ostatného rečníka. Faktickou poznámkou nemožno reagovať na inú faktickú poznámku. Faktická poznámka nesmie presiahnuť dĺžku jednej minúty. Ak nejde o faktickú poznámku, alebo ak poslanec prekročí stanovený čas, primátor mu odoberie slovo. Rozhodnutie primátora je konečné.
 13. Primátor rozpravu skončí, keď zistí, že bolo udelené slovo všetkým prihláseným poslancom. Návrh na ukončenie rozpravy môže podať každý poslanec. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.
 14. Všetci účastníci MsZ sú povinní na základe upozornenia primátora na začiatku MsZ, vypnúť hlasné zvonenie mobilného telefónu.
 15. Primátor môže zasadnutie MsZ prerušiť, pričom oznámi čas, kedy sa bude v rokovaní pokračovať.

 

Článok 8 

Uznesenia mestského zastupiteľstva a hlasovanie

 1. O  prerokovávaných veciach na zasadnutí MsZ rozhodujú poslanci v zbore hlasovaním. Uznesenie MsZ obsahuje poradové číslo, výrokovú časť, záznam o číselnom pomere potvrdzujúcom jeho riadne schválenie a viaže sa ku konkrétnemu dátumu a poradiu, kedy bolo na zasadnutí MsZ  prerokované a schválené. Uznesenie MsZ je platné okamihom schválenia. Podpisom primátora mesta nadobúda uznesenie MsZ jeho vykonateľnosť, ak toto nie je v jeho znení určené inak alebo je nadobudnutie účinnosti a vykonateľnosti viazané na uplynutie zákonnej lehoty.
 2. Návrhy uznesení mestského zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s materiálmi. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu.
 3. Súhrn návrhov uznesení k predpokladanému rozsahu  prerokovávaných materiálov na zasadnutí MsZ spracováva sekretariát prednostu mestského úradu.
 4. Poslancom rokujúcim v zbore na zasadnutí MsZ návrhy uznesení na základe prerokovávaných materiálov predkladá po skončení diskusie k jednotlivým bodom programu návrhová komisia MsZ.
 5. MsZ schvaľuje uznesenia v navrhnutej podobe. Schválené uznesenie MsZ je označené v zmysle bodu 1 tohto článku.. Ak nie je návrh uznesenia hlasovaním schválený podľa návrhu na uznesenie, uvedie, sa v uzneseniach a zápisnici, že uznesenie nebolo prijaté.
 6. Dosiahnutie väčšiny hlasov poslancov rokujúcich v zbore na zasadnutí MsZ je podmienkou schválenia aj čiastkových pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k  prerokovávanému bodu programu MsZ. Hlasuje sa o nich v poradí, ako boli predložené. Ak si predložené návrhy vzájomne vecne odporujú, schválenie skoršieho z predložených návrhov sa má za nechválenie jemu odporujúceho neskoršie predloženého návrhu, a o tomto sa už nehlasuje. Pozmeňujúce návrhy uznesení a VZN predkladajú poslanci návrhovej komisii písomne  Hlasovať o konečnej podobe uznesenia je možné až po schválení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
 7. Na schválenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je potrebná rovnaká väčšina hlasov poslancov MsZ, ako na schválenie samotného VZN.
 8. Hlasovanie vedie a riadi primátor mesta.
 9. Hlasuje sa spravidla verejne pomocou hlasovacieho zariadenia, v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia zdvihnutím ruky.
 10. Do začatého hlasovania o návrhu uznesenia nesmie nikto z prítomných na zasadnutí MsZ zasiahnuť a nemožno ho prerušiť. O návrhu jednotlivého uznesenia je možné na jednom zasadnutí MsZ hlasovať iba jeden raz, vo výnimočných prípadoch môže MsZ rozhodnúť o opakovanom hlasovaní.
 11. Počas hlasovania nesmie predsedajúci nikomu udeliť slovo.
 12. Po ukončení hlasovania o návrhu na uznesenie, predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania tak, že oznámi počet hlasov za návrh, proti nemu, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania a prípadne počet tých poslancov, ktorí hoci boli prítomní, sa na hlasovaní nezúčastnili.
 13. Ktorýkoľvek z poslancov môže navrhnúť, aby sa hlasovalo tajne, prostredníctvom hlasovacích lístkov. O takomto návrhu rozhoduje mestské zastupiteľstvo bez rozpravy nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Pre tajné hlasovanie zvolí MsZ 3- člennú volebnú komisiu, ktorá pripraví, skontroluje a rozdá poslancom hlasovacie lístky, po vykonaní hlasovania ich spočíta, vyhodnotí a vyhlási výsledky tajného hlasovania.
 14. Primátor môže pozastaviť výkon schváleného uznesenia MsZ tak, že ho v určenej lehote nepodpíše. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva primátorom pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 3  (slovom troch) mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.
 15. Uznesenia MsZ sa do 5 dní odo dňa ich podpísania primátorom mesta zverejňujú na webovom sídle mesta www.dubnica.eu.
 16. Kontrolu plnenia uznesení MsZ vykonáva hlavný kontrolór mesta a na každom ďalšom plánovanom zasadnutí  MsZ o tom predkladá správu.
 17. Pre úradnú potrebu je možné vyhotoviť zo schválených uznesení výpis. Výpis uznesenia sa vyhotovuje len na jedno uznesenie, okrem uznesení, ktoré spolu  neoddeliteľne súvisia (napr. uznesenia týkajúce sa nakladania s majetkom mesta,  kedy sa rozhoduje o prípadoch hodných osobitného zreteľa..).
 18. Výpisy uznesení vyhotovuje a za ich správnosť zodpovedá poverený zamestnanec mesta, ktorý ho v spodnej časti opatrí uvedením svojho mena a priezviska, funkcie a podpisu, spolu s okrúhlou pečiatkou s erbom mesta Dubnica nad Váhom. 

 

Článok 9 

Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva

 1. Interpeláciou je poslanecká otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie zákonov, všeobecne záväzných nariadení a interných noriem mesta.
 2. Poslanec môže interpelovať primátora mesta a členov mestskej rady, pokiaľ je zriadená, vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce.
 3. Interpelácia sa podáva písomne predsedajúcemu MsZ alebo ústne so zaznamenaním do zápisnice zo zasadnutia MsZ.
 4. Ak interpelujúci nepožaduje písomné stanovisko, zaujme interpelovaná osoba  stanovisko k interpelácií na zasadnutí MsZ ústne, s výnimkou prípadu, že si podľa interpelovaného subjektu zodpovedanie interpelácie vyžaduje zhromaždenie dostatočného množstva informácií, ktoré nemá na zasadnutí MsZ k dispozícii. V takom prípade odošle interpelujúcemu písomné stanovisko do 30 dní odo dňa konania mestského zastupiteľstva.
 5. Písomne predložená interpelácia sa priloží k zápisnici zo zasadnutia MsZ spolu s písomným stanoviskom k nej.

 

Článok 10 

Organizačné zabezpečenie rokovaní a zápisnica zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

 1. Organizačné, technické a dokumentačné zabezpečenie zasadnutí MsZ vykonávajú jednotlivé útvary mestského úradu podľa pokynov prednostu mestského úradu.
 2. O priebehu rokovaní mestského zastupiteľstva sa spíše zápisnica na základe zvukového a obrazového záznamu. Písomná zápisnica poskytuje verný obraz o priebehu zasadnutia MsZ a zaznamenáva najvýznamnejšie skutočnosti z jeho priebehu. Zápisnica obsahuje:

a/ dátum, miesto a časové údaje o začiatku, prerušení, pokračovaní a ukončení

    zasadnutia MsZ,

b/ kto zasadnutie viedol,

c/ zoznam prítomných a neprítomných poslancov, zo skupiny neprítomných

    označenie poslancov s ospravedlnenou a neospravedlnenou neúčasťou,

d/ osoby určené za zapisovateľa, overovateľov a zvolené do návrhovej alebo volebnej

    komisie,

e/ navrhnutý a schválený program rokovania,

d/ informácia o overení zápisnice z minulého zasadnutia,

e/ vecný opis vystúpení poslancov, iných osôb zúčastnených na zasadnutí MsZ

    a okolností priebehu rokovania,

g/ predložené znenia návrhov uznesení v doslovnom znení,

h/  doplňujúce a pozmeňujúce návrhy k   prerokovávaným veciam s uvedením ich

    navrhovateľa v doslovnom znení,

i/ výsledky hlasovania (v prípade verejného hlasovania menovite),

j/ konštatovanie o schválení alebo neschválení návrhu uznesenia, pri schválených

    uzneseniach aj ich označenie poradovým číslom,

k/ popis predložených interpelácií a stanoviská k nim, v prípade písomných

    interpelácií a písomných stanovísk na ne, sa tieto stávajú súčasťou zápisnice,

l/ dátum a miesto vyhotovenia zápisnice,

m/ dátum a podpisy zapisovateľa, primátora mesta, prednostu mestského úradu

     a overovateľov,

n/ listinné a obrazové prílohy, ak boli súčasťou prerokovávaných materiálov.

 1. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva sa vyhotovuje a zverejňuje na webovom sídle mesta www.dubnica.eu najneskôr do 30 dní odo dňa jeho uskutočnenia.
 2. Zápisnicu z rokovania podpisuje primátor mesta, prednosta mestského úradu, zapisovateľka a overovatelia.
 3. Zo zasadnutia MsZ sa vyhotovuje zvukový a obrazový záznam, ktorý sa uchováva

počas celého volebného obdobia.

 1. Overená a schválená zápisnica je uložená spoločne s príslušnými podkladmi, prílohami, uzneseniami na sekretariáte prednostu mestského úradu.

 

III.   Č A S Ť

 

Článok 11 

Spoločné, záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Ak sa počas zasadnutia mestského zastupiteľstva vyskytne pochybnosť o správnosti postupu podľa tohto rokovacieho poriadku, rozhoduje o ďalšom postupe  predsedajúci po konzultácii so subjektom s hlasom poradným.
 2. Zmeny, doplnky a návrh nového rokovacieho poriadku schvaľuje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
 3. Dňom účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa ruší doterajší rokovací poriadok mestského zastupiteľstva schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom č. 246/2015 zo dňa 15. 12. 2015.
 1. Rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia.

 

V Dubnici nad Váhom 7. 6. 2018

Ing. Jozef Gašparík

primátor mesta

 

 

 

1/ najmä § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

2/ najmä § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

3/ § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

4/ 25 ods. 2 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

5/ § 192 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

6/ § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

7/ § 11a, § 13a ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

8/ § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

9/§ 12 ods. 1, 2, 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

Príloha č. 1 rokovacieho poriadku