Obsah

 

Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a ďalších poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a ďalších poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom (ďalej len „zásady“) upravujú:

 1. odmeňovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom (ďalej len poslanec MsZ),
 2. odmeňovanie predsedov, podpredsedov a členov (ďalej len „členov“) komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami,
 3. finančné príspevky na činnosť poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom (ďalej len poradný orgán MsZ).

 

Článok 2
Odmeny poslancov MsZ

 1. Poslancovi MsZ patrí za jeden mesiac výkonu poslaneckej práce odmena vo výške 300 eur.
 2. V prípade neúčasti poslanca na plánovanom zasadnutí MsZ sa odmena poslanca podľa bodu 1 tohto článku pri zasadnutí MsZ kráti o 50 %, s výnimkou preukázanej práceneschopnosti.
 3. Poslanec, pokiaľ sa nemôže zúčastniť zasadnutia MsZ, komisie MsZ alebo VMČ je povinný ospravedlniť svoju neúčasť na zasadnutí MsZ zapisovateľke MsZ, pri komisiách predsedovi komisie. Poslanec je povinný neúčasť na zasadnutiach ospravedlniť buď osobne, písomne, e-mailom alebo telefonicky.
 4. Poslancovi patrí odmena aj za kalendárny mesiac, v ktorom zložil sľub alebo došlo k zániku jeho poslaneckého mandátu a to v alikvotnej výške.
 5. Odmena poslancom je vyplácaná do 15-teho dňa po skončení príslušného mesiaca.
 6. Poslanec sa môže písomne vzdať odmeny za výkon poslaneckej práce s ohraničením časového obdobia.
 7. Odmena za účinkovanie poslanca pri obrade ZPOZ je 30 eur.
 8. Všetky odmeny poslanca, t. j. za výkon poslaneckej práce, za predsedu, podpredsedu alebo člena komisie, prípadne ďalších funkcií (okrem odmien za účinkovanie poslanca pri obrade ZPOZ), nesmú v príslušnom kalendárnom roku presiahnuť jeden mesačný plat primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

 

Článok 3
Zástupca primátora

 1. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora, patrí plat od mesta.
 2. Plat zástupcovi primátora určuje primátor mesta v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa na výkon práce vo verejnom záujme podľa platného Štatútu mesta Dubnica nad Váhom.
 3. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu primátora a je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, nepatrí odmena podľa článku 2 ods.1 a 4 a článku 4 týchto zásad.

 

Článok 4
Predsedovia a členovia komisií, predsedovia a členovia VZČ – poslanci

 1. Odmena predsedu a podpredsedu komisie, predsedu VMČ, člena komisie a člena VMČ, ktorý je poslancom, je zahrnutá v odmene podľa článku 2 ods. 1 týchto zásad.
 2. Ak  nie je zasadnutie komisie MsZ alebo VMČ uznášaniaschopné, odmena stanovená v článku 2 ods. 1 týchto zásad sa prítomným poslancom nekráti.

 

Článok 5
Odmeny členov komisií – neposlancov

 1. Členom komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, patrí za každú účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške  20 eur.
 2. Odmeny členom komisií, ktorí nie sú poslancami, sa vyplácajú raz za polrok, vždy do 15-teho dňa nasledujúceho po skončení polroka.
 3. Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny; to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.
 4. Odmena alebo jej časť nepatrí členom komisií, ktorí nie sú poslancami, ak písomne vyhlásia, že svoj mandát budú vykonávať bez nároku na odmenu alebo jej časti.

 

Článok 6
Finančné príspevky na činnosť poradných orgánov MsZ

 1. Pre výbory mestských častí stanovuje Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom paušálny príspevok na základnú činnosť vo výške 800,00 eur ročne. Príspevok sa bude vyplácať polročne a bude zúčtovaný do 15-teho dňa mesiaca nasledujúceho po skončení polroka.
 2. Na základnú činnosť komisií stanovuje Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom polročný paušálny príspevok nasledovne:
  a. Komisia ekonomická 50,00 eur  
  b. Komisia výstavby a dopravy  50,00 eur  
  c. Komisia životného prostredia  50,00 eur  
  d. Komisia školstva 50,00 eur  
  e. Komisia kultúry  50,00 eur  
  f. Komisia  športu  50,00 eur  
  g. Komisia sociálnych vecí  60,00 eur  
  h. Komisia verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  20,00 eur  


Článok 7
Záverečné ustanovenia

 1. Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a ďalších poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Dubnici nad Váhom dňa 28.11.2022 uznesením č. I.7/2022
 2. Zásady nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom 1.12.2022.
 3. Nadobudnutím účinnosti týchto zásad strácajú platnosť a účinnosť Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva - neposlancov a ďalších poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom vrátane ich všetkých doterajších zmien a doplnkov.

 

 

Mgr. et Mgr. Peter Wolf
primátor mesta