Obsah

Úplné znenie

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom v súlade s § 11 ods. 4 písm. k), v spojení s § 15 ods. 4, § 25 ods. 7 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a ďalších poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a ďalších poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom (ďalej len „zásady“) upravujú:

 1. odmeňovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom (ďalej len poslanec MsZ),
 2. odmeňovanie členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami,
 3. finančné príspevky na činnosť poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom (ďalej len poradný orgán MsZ).

 

Článok 2

Odmeny poslancov MsZ

 

 1. Poslancovi MsZ patrí za jeden mesiac výkonu poslaneckej práce odmena vo výške 200,- eur.
 2. V prípade neospravedlnenej neúčasti poslanca na zasadnutí MsZ alebo komisie sa odmena poslanca podľa bodu 1 tohto článku pri zasadnutí MsZ kráti o 50 %, pri zasadnutí komisie a VMČ o 25 %.
 3. Poslanec, pokiaľ sa nemôže zúčastniť zasadnutia MsZ, komisie MsZ alebo VMČ je povinný ospravedlniť svoju neúčasť na zasadnutí MsZ zapisovateľke MsZ, pri komisiách predsedovi komisie. Poslanec je povinný neúčasť na zasadnutiach ospravedlniť buď osobne, písomne, e-mailom alebo telefonicky.
 4. Poslancovi patrí odmena aj za kalendárny mesiac, v ktorom zložiť sľub, alebo došlo k zániku jeho poslaneckého mandátu a to v alikvotnej výške.
 5. Odmena poslancom je vyplácaná do 15-teho dňa po skončení príslušného mesiaca.
 6. Poslanec sa môže písomne vzdať odmeny za výkon poslaneckej práce s ohraničením časového obdobia.
 7. Odmena za účinkovanie poslanca pri obrade ZPOZ je 20,00 eur.
 8. Všetky odmeny poslanca, t. j. za výkon poslaneckej práce, za účinkovanie poslanca pri obrade ZPOZ, za predsedu alebo člena komisie, prípadne ďalších funkcií, nesmie v príslušnom kalendárnom roku presiahnuť jeden mesačný plat primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

 

Článok 3

Zástupca primátora

 

 1. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora, patrí plat od mesta.
 2. Plat zástupcovi primátora určuje primátor mesta v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa na výkon práce vo verejnom záujme podľa platného Štatútu mesta Dubnica nad Váhom.
 3. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu primátora a je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, nepatrí odmena podľa článku 2 a 4 týchto zásad.

 

 

Článok 4

Predsedovia a členovia komisií, predsedovia a členovia VMČ – poslanci

 

 1. Odmena predsedu komisie, predsedu VMČ, člena komisie a člena VMČ, ktorý je poslancom, je zahrnutá v odmene podľa článku 2 ods. 1 týchto zásad.
 2. Ak  nie je zasadnutie komisie MsZ alebo VMČ uznášaniaschopné, odmena stanovená v článku 2 ods. 1 týchto zásad sa prítomným poslancom nekráti.

 

Článok 5

Odmeny členov komisií – neposlancov

 

 1. Členom komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, patrí za každú účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške 10,00 eur.
 2. Odmeny členom komisií, ktorí nie sú poslancami, sa vyplácajú raz za polrok, vždy do 15-teho dňa nasledujúceho po skončení polroka.
 3. Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny; to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.
 4. Odmena alebo jej časť nepatrí členom komisií, ktorí nie sú poslancami, ak písomne vyhlásia, že svoj mandát budú vykonávať bez nároku na odmenu alebo jej časti.
 5. Písomné vyhlásenia členov komisií, ktorí nie sú poslancami, doručené mestu Dubnica nad Váhom pred nadobudnutím účinnosti tohto doplnenia Zásad sa považujú za platné.

 

 

Článok 6

Finančné príspevky na činnosť poradných orgánov MsZ

 

 1. Pre výbor mestskej časti stanovuje Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom paušálny príspevok na základnú činnosť vo výške 680,00 eur ročne. Príspevok sa bude vyplácať polročne a bude zúčtovaný do 15-teho dňa mesiaca nasledujúceho po skončení polroka.
 2. Na základnú činnosť komisií stanovuje Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom polročný paušálny príspevok nasledovne:
 1. Komisia finančná a majetková                                                       40,00 eur
 2. Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy                   40,00 eur
 3. Komisia životného prostredia a ekológie                                    40,00 eur
 4. Komisia školstva                                                                             40,00 eur
 5. Komisia kultúry                                                                               40,00 eur
 6. Komisia  športu a mládeže                                                           40,00 eur
 7. Komisia sociálna a bytová                                                            50,00 eur
 8. Komisia verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 20,00 eur

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a ďalších poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Dubnici nad Váhom dňa 31. 1. 2019 uznesením č. 9/2019
 2. Zásady nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom 1. 2. 2019
 3. Nadobudnutím účinnosti týchto zásad strácajú platnosť a účinnosť Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva - neposlancov a ďalších poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom – úplné znenie od 23. 4. 2015.
 4. Doplnenie Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a ďalších poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom bolo schválené MsZ dňa 25. 6. 2020 uznesením č. 65/2020.
 5. Doplnenie Zásad nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia, t.j. dňom 25. 6. 2020.

 

 

V Dubnici nad Váhom dňa 31. 1. 2019

V Dubnici nad Váhom dňa 25. 6. 2020 - doplnenie

 

Mgr. Peter Wolf
primátor mesta