Obsah

 

Etický kódex volených predstaviteľov
mesta Dubnica nad Váhom


My, volení predstavitelia mesta Dubnica nad Váhom, uvedomujúc si vzájomné súvislosti
medzi ekonomickým, etickým a politickým prostredím, s cieľom získať pri výkone mandátu
dôveru verejnosti a neustále ju posilňovať prostredníctvom jej transparentnosti a otvorenosti,
sa hlásime k tomuto etickému kódexu, čo potvrdzujeme svojim podpisom a čestne
vyhlasujeme, že sa ním počas výkonu svojho mandátu budeme riadiť.

 

Čl. 1
Základné  ustanovenia

                              

 1. Pre účely tohto kódexu sa pod pojmom „funkcia“ rozumejú všetky úlohy a činnosti, ktoré vykonávajú volení predstavitelia z titulu svojich mandátov. 
   
 2. Verejným záujmom sa pre účely tohto kódexu rozumie dôležitý záujem spoločnosti realizovaný pri výkone funkcie, ktorý prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo viacerých fyzických osôb alebo právnických osôb, prináša majetkový prospech alebo iný prospech ostatným fyzickým osobám alebo právnickým osobám alebo mnohým z nich a bez jeho realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo nenahraditeľné škody. 
   
 3. Osobným záujmom pre účely tohto kódexu je taký záujem, ktorý prináša možnú výhodu volenému predstaviteľovi, jeho rodine, priateľom, blízkym osobám a právnickým alebo fyzickým osobám, s ktorými má volení predstaviteľ súkromné, obchodné alebo politické vzťahy (ďalej len „blízke osoby“), najmä majetkový záujem, finančný záujem, politický záujem alebo rodinný záujem.
   
 4. Rozpor záujmov je takou skutočnosťou, keď volený predstaviteľ pri výkone svojej funkcie uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom. 


Čl. 2
Prvenstvo práva a verejného záujmu

Volení predstavitelia: 

 1. vykonávajú svoj mandát vždy v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Dubnica nad Váhom a vnútornými predpismi mesta Dubnica nad Váhom v prospech záujmov mesta a verejného blaha, 
   
 2. pri plnení svojich funkcií vždy slúžia verejnému záujmu a zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť ich mandátu,
   
 3. pri výkone funkcie sa za každých okolností správajú tak, aby zostala zachovaná dôveryhodnosť mesta Dubnica nad Váhom. 


Čl. 3
Etické princípy

 1. Volení predstavitelia vykonávajú svoje funkcie zodpovedne, nestranne a s ochotou zodpovedať sa za svoje rozhodnutia a konanie. Nebudú zneužívať svoju funkciu a privilégiá mandátu priamo ani nepriamo na plnenie svojich osobných záujmov. 
   
 2. Volení predstavitelia sa zdržia takého správania a konania, ktoré by pri výkone funkcie priamo alebo nepriamo uprednostnilo súkromný záujem ich, ich príbuzných, ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb, prípadne politických strán a hnutí, ktoré reprezentujú, s cieľom získať priamy alebo nepriamy prospech.
   
 3. Pri výkone svojich právomocí volení predstavitelia konajú nestranne, profesionálne a rozhodujú sa výlučne na základe objektívne zistených skutočností v súlade so zákonom, bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov.  
   
 4. Volení predstavitelia sú pripravení poskytnúť detailné informácie a uviesť všetky skutočnosti a motivácie, ktoré ich k rozhodnutiu viedli a preukázať, ako prijaté rozhodnutie korešponduje s príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
   
 5. Pri výkone funkcií volení predstavitelia rešpektujú kompetencie ostatných predstaviteľov a zamestnancov mesta Dubnica nad Váhom. Nebudú napomáhať iným predstaviteľom alebo verejným zamestnancom porušovať alebo nedodržiavať princípy stanovené v tomto kódexe. 
   
 6. Pri hlasovaní sa volení predstavitelia riadia podľa toho, či navrhnuté riešenie je vo verejnom záujme, spravodlivé, na prospech obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom, nie podľa toho, kto riešenie navrhol alebo komu návrh prospeje. 
   
 7. Volení predstavitelia sa pri výkone svojich funkcií zdržiavajú osobných urážok, invektív, zosmiešňovania, ohovárania iných volených predstaviteľov, zamestnancov a obyvateľov mesta. Vystupujú zdvorilo, korektne, s náležitou úctou a v súlade so zásadami slušného správania.
   
 8. Volení predstavitelia hlasujú výlučne vo vlastnom mene, v prospech obyvateľov mesta podľa svojho vedomia a svedomia a neprihliadajú na záujmy politických strán a hnutí, ani na vlastné záujmy.
   
 9. Volení predstavitelia nesmú poskytovať, šíriť alebo sprostredkovať nepravdivé, skresľujúce alebo zavádzajúce skutočnosti a vyhlásenia, súvisiace s vykonávaním svojich úloh, ktoré by mohli poškodiť povesť mesta Dubnica nad Váhom alebo jeho predstaviteľov. 
   
 10. Volení predstavitelia sú povinní i v súkromnom živote vyhnúť sa takému správaniu a činnostiam, ktoré by mohli znížiť dôveru verejnosti v nestranný výkon funkcie alebo zadať príčinu k nátlaku v dôsledku ich konania, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi alebo všeobecnými etickými normami. 
   
 11. Volení predstavitelia dbajú na zásady slušného a spoločenského odievania na podujatiach, na ktorých reprezentujú mesto Dubnica nad Váhom, primerane svojej funkcii a činnosti, ktorú vykonávajú a primerane podujatiu, na ktorom sa zúčastňujú.


Čl. 4
Oznámenie majetkových, finančných a iných pomerov

Volení predstavitelia každoročne podávajú písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s osobitným právnym predpisom .  


Čl. 5
Konflikt záujmov

 1. Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí volení predstavitelia rozhodujú vždy so zreteľom na verejný záujem a dobro mesta a spoločnosti. Dbajú na to, aby ich rozhodovanie neovplyvňoval priamo ani nepriamo osobný záujem ich, im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb.
   
 2. Ak majú volení predstavitelia priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov mesta, oboznámia s touto skutočnosťou členov príslušného orgánu ešte predtým, než sa o nich začne rokovať a hlasovať. Volení predstaviteľ sa zdrží diskusie alebo hlasovania v týchto veciach. 
   
 3. Volení predstavitelia sa vyhýbajú činnostiam, ktoré by poškodzovali dôveru verejnosti v ich schopnosť plniť svoju funkciu objektívne a nestranne.
   
 4. Volení predstavitelia nepodporujú protekciu, vzájomné poskytovanie výhod alebo iné formy výnimiek, ktoré by akýmkoľvek spôsobom zvýhodňovali iné osoby.


Čl. 6
Dary a korupcia

 1. Pri výkone funkcie sa volení predstavitelia zdržia akéhokoľvek konania, ktoré je zákonom definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takom konaní dozvedia, oznámia túto skutočnosť príslušným orgánom. 
   
 2. Z titulu svojich funkcií volení predstavitelia neprijímajú ani nevyžadujú pasívne ani aktívne žiadne dary, služby, finančné prostriedky ani iné výhody.
   
 3. Volení predstavitelia neprijímajú žiadne dary alebo výhody, ktoré by ich mohli viazať k darcovi či reálne alebo zdanlivo ovplyvniť ich rozhodovanie alebo sa nechať akokoľvek ovplyvňovať. Môžu však prijať drobné dary v súvislosti s pohostením a s udalosťami osobného charakteru (napr. výročia, sviatky, poďakovania a pod.) ako aj bežné dary súvisiace s pracovným rokovaním alebo oficiálnymi návštevami a delegáciami. 
   
 4. Volení predstavitelia sa zaväzujú všetky dary alebo finančné prostriedky, získané na oficiálnych podujatiach z titulu svojich funkcií registrovať v osobitnej evidencii mesta a používať ich ako verejné zdroje a pre verejné účely s výnimkou drobných upomienkových predmetov a propagačných materiálov. 
   
 5. Volení predstavitelia nepripustia, aby sa v súvislosti so svojou funkciou dostali do postavenia, v ktorom by boli zaviazaní odplatiť preukázanú službu, zrealizovať protislužbu alebo akúkoľvek inú ponúknutú výhodu, čím by sa narušila objektívnosť a nestrannosť ich rozhodovania.


Čl. 7
Zneužitie funkcie verejného činiteľa

 1. Volení predstavitelia dohliadajú na čerpanie mestského rozpočtu a konajú tak, aby bola dodržaná finančná disciplína, ktorá garantuje riadenie verejných finančných zdrojov a majetku v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
   
 2. Pri plnení svojich povinností volení predstavitelia nezneužívajú verejné finančné prostriedky, ani majetok. Zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu alebo nepriamemu zneužívaniu týchto zdrojov pre súkromné záujmy ich, im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb. 
   
 3. Volení predstavitelia nikdy nezneužívajú výhody vyplývajúce z ich postavenia, ani nevyužívajú informácie získané pri výkone funkcie pre získanie akéhokoľvek osobného prospechu alebo pre prospech im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb. 
   
 4. Volení predstavitelia si plnia svoje úlohy čo najefektívnejším a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom. 
   
 5. Pri výkone svojich funkcií volení predstavitelia nebudú prijímať žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by ich zvýhodňovali v budúcom osobnom alebo profesionálnom živote po skončení výkonu mandátu. 


Čl. 8
Kontrola

 1. Volení predstavitelia dohliadajú na hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom mesta Dubnica nad Váhom v súlade s platnými právnymi predpismi. 
   
 2. Pri výkone svojich funkcií postupujú volení predstavitelia otvorene a transparentne a nebránia vykonaniu kontroly alebo kontrolného opatrenia v zmysle osobitných právnych predpisov, ktoré sa oprávnené interné alebo externé kontrolné orgány rozhodnú vykonať. 


Čl. 9
Nezlučiteľnosť funkcií 

Volení predstavitelia dodržiavajú všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré súvisia s obmedzením vykonávať iné mandáty alebo funkcie. Zároveň sa zdržia vykonávania takých funkcií, ktoré by nepriaznivo mohli ovplyvňovať výkon ich mandátu. 


Čl. 10
Vzťahy s verejnosťou a zverejňovanie informácií

 1. Volení predstavitelia sa za výkon svojich mandátov zodpovedajú všetkým obyvateľom mesta, vrátane tých, ktorí ich nevolili. 
   
 2. Volení predstavitelia sú vždy pripravení zodpovedať sa obyvateľom mesta za svoje rozhodnutia a preukázať, že sú v súlade s verejným záujmom. Na požiadanie vysvetlia a zdôvodnia rozhodnutie, ktoré prijali v súvislosti s plnením svojej funkcie. Nezatajujú žiadne informácie alebo činy, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak. 
   
 3. Volení predstavitelia vyhovejú požiadavkám verejnosti týkajúcich sa zverejnenia alebo sprístupnenia informácií, ktoré súvisia s výkonom ich funkcií, s poskytovaním služieb a s výkonom samosprávy v súlade s osobitným právnym predpisom . 
   
 4. Volení predstavitelia podporujú všetky opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť a transparentnosť pri výkone ich právomocí, pri poskytovaní služieb obyvateľom a pri výkone samosprávy. 


Čl. 11
Pravidlá upravujúce volebnú kampaň

 1. Volení predstavitelia počas výkonu svojej funkcie nepoužívajú mestské finančné prostriedky ani majetok v prospech volebnej kampane svojej alebo iného kandidáta, resp. v prospech politickej reklamy. 
   
 2. Volení predstavitelia sa nesnažia získať hlasy voličov ohováraním iných kandidátov, využívaním násilia alebo vyhrážania, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov, či zvýhodnenia pri výkone svojej budúcej funkcie. 


Čl. 12
Záverečné ustanovenia

 

 1. Volení predstavitelia sa stotožňujú s princípmi tohto kódexu, pri výkone svojich funkcií sú pripravení sa riadiť jeho ustanoveniami a podporujú tieto princípy osobným príkladom.
   
 2. Tento Etický kódex je záväzný pre každého poslanca mesta Dubnica nad Váhom voleného v priamych voľbách obyvateľmi mesta Dubnica nad Váhom, primátora mesta Dubnica nad Váhom voleného v priamych voľbách obyvateľmi mesta Dubnica nad Váhom a hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom voleného poslancami mesta Dubnica nad Váhom.  
   
 3. Poslanci, primátor a hlavný kontrolór mesta Dubnica nad Váhom sa hlásia k tomuto kódexu individuálne vlastnoručným podpisom. 
   
 4. Týmto kódexom nie sú dotknuté povinnosti volených predstaviteľov ako verejných funkcionárov v zmysle osobitných právnych predpisov. 

 

Tento Etický kódex bol prijatý uznesením Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom č. 60/2023 dňa 28. 6. 2023 a týmto dňom súčasne nadobúda účinnosť