Obsah

Hlavný kontrolór

Ing. Vladimíra Kňažeková

 

Telefón: +421 42 44 55 772
Mobil: +421 918 117 021

E-mail: kontrolor@dubnica.eu

Funkcie a úlohy

V zmysle § 18a. ods.3  zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol do funkcie hlavného kontrolóra zvolený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom dňa 05.02.2020 uznesením č. 1/2020 na dobu šesť rokov počínajúc dňom 1.3.2020.

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta, vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Kontroluje najmä:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií mesta,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
  • predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom. Výsledky kontroly predkladá mestskému zastupiteľstvu.

 

Správy z kontrol hlavného kontrolóra:
Plány kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra
Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - ročné
Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Kontrola plnenia uznesení