Obsah

Plánovaný pracovný program primátora mesta Dubnica nad Váhom Mgr. Petra Wolfa

18.  októbra 2019
 • Pracovné rokovanie s primátorom mesta Nové Mesto nad Váhom a profesorom Kováčom (STU Bratislava)
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a 1. zástupcom primátora
 • Porada s ved. referátu životného prostredia
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
17.  októbra 2019
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovná porada:
 • Program Vianoce; vianočné trhy; výzdoba
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné jednanie so zást. spoločnosti ELTODO
 • Dubnický kaštieľ – prednáška PhDr. Hábla
16.  októbra 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Stretnutie s predsedom šachového klubu v Dubnici nad Váhom
 • Vybavovanie agendy
 • Pracovná porada s právnym zástupcom mesta
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
15.  októbra 2019
 • Konzultácia s pracovníkom strategického rozvoja MsÚ
 • Konzultácia s riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Pracovná cesta – Trenčín
  • Krajský pamiatkový ústav Trenčín
 • Pracovné rokovanie s riaditeľom pobočky TATRA Banka za účasti ved. ekonomického oddelenia
 • Pracovné rokovanie za účasti zástupcov spol. ELDISY Slovakia, spol. s.r.o.
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
14.  októbra 2019
 • TV Markíza – podchod (záverečné práce) – informácie pre média  o stave a  priebehu prác
 • Konzultácia s ved. školského úradu
 • Pracovné jednanie s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada so zástupcami primátora
 • Konzultácia s právnym zástupcom mesta
 • Vybavovanie agendy
11.  októbra 2019
 • Vybavovanie agendy
 • Pracovná návšteva – Bratislava (Slovenská technická univerzita prof. Kováč)
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie so starostom obce Bolešov
 • Porada s prednostkou MsÚ a právnym zástupcom mesta
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
10.  októbra 2019
 • Konzultácia s pracovníkom dopravného inšpektorátu
 • Zasadnutie komisie k výberovému  konaniu sloganu mesta
 • Vybavovanie agendy
 • Pracovné jednanie s poslankyňou Msz
 • Konzultácia s riaditeľkou múzea
 • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Nová Dubnica
 • Konzultácie  s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s ved. ekonomického oddelenia ; ved. rozpočtu a účtovníctva a prednostky MsÚ
09.  októbra 2019
 • Konzultácia s ved. stavebného úradu, odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovná porada za účasti prednostky a riaditeľa TSM, s.r.o.  vo veci verejného osvetlenia
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie  s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné jednanie s riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • CNO – JEDNOTA Dôchodcov ( ZO č. 02 - posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
08.  októbra 2019
 • Porada primátora
 • Pracovné jednanie  s ved. stavebného úradu, odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Reportáž pre TV Markíza – ZŠ Centrum I.
 • Pracovné rokovanie s urbármi VMČ Prejta
 • Konzultácie  s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Obhliadka miestnych komunikácií za účasti poslancov MsZ
07.  októbra 2019
 • Konzultácie s ved. školského úradu a prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie na MsÚ v Považskej Bystrici za účasti prednostky
 • Porada s ved. stavebného úradu, odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Porada so zástupcami primátora a prednostkou MsÚ
 • Konzultácie  s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. Elektrogroup, s.r.o. za účasti prednostky MsÚ
 • Pracovné stretnutie s poslancami MsÚ

01.  októbra 2019

04.  októbra 2019

 • Pracovná cesta – Česká republika
  • Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia:
   • SMART CITY – nové trendy v samospráve
30.  septembra 2019
 • Pracovné rokovanie s pracovníkom dopravného inšpektorátu  a pracovníkom dopravy MsÚ
 • Konzultácie s ved. školského úradu a prednostkou MsÚ
 • Porada s prac. strategického rozvoja MsÚ
 • Porada so zástupcami primátora, prednostkou MsÚ a ved. stavebného úradu, odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Porada s hovorkyňou a prac. sekretariátu primátora
 • Konzultácie  s právnym zástupcom mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada – vianočné trhy; program; výzdoba
 • Porada s ved. stavebného úradu, odd. výstavby, ŽP a dopravy a pracovníkom pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou DUMAT, m.p.o. – oplotenie  mestskej knižnice
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ  pri riešení pracovných úloh
27.  septembra 2019
 • Pokračovanie - Zasadnutie dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
 • Trenčín – rokovanie rady RZMOSP
26.  septembra 2019
 • Zasadnutie dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
25.  septembra 2019
 • Pracovné stretnutie s prezidentom MHK Dubnica nad Váhom
 • Dom kultúry – školenie A.V.I.S. za účasti vedúcich  pracovníkov ekonomického odd. a školského úradu  MsÚ
 • Konzultácie  s prednostkou MsÚ
 • Pracovné jednanie s právnym zástupcom mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Dom kultúry –zasadnutie MsZ
24.  septembra 2019
 • Pracovná obchôdzka mestom s ved. stavebného úradu, odd. výstavby , ŽP a dopravy
 • Porada primátora
 • Pracovné rokovanie s ved. školského úradu
 • Konzultácie s ved. oddelenia ekonomického
 • Pracovné rokovanie so zást.  podnikateľského prostredia mesta
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Spoločenské stretnutie za účelom poďakovania  dobrovoľníkom „Natri to mestu“ za účasti vedenia mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
23.  septembra 2019
 • Porada s ved. stavebného úradu, odd. výstavby , ŽP a dopravy
 • Pracovná  porada  s prednostkou MsÚ , zástupcami primátora a poslancom MsZ Ing. Osúchom
 • Pracovné stretnutie so zást. súkromnej ZUŠ
 • Pracovné stretnutie so zást. združenia Olympic fitness centrum Dubnica nad Váhom
 • Pracovné stretnutie so zást. združenia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska ( ZO č. 584, Dubnica nad Váhom )
 • Porada s právnym zástupcom mesta
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné jednanie s ved. odd. SR a IT
 • Vybavovanie agendy primátora
20.  septembra 2019
 • Zahraničná pracovná cesta
  • Rusko - Jaroslavľ
19.  septembra 2019
 • Zahraničná pracovná cesta
  • Rusko - Jaroslavľ
18.  septembra 2019
 • Zahraničná pracovná cesta
  • Rusko - Jaroslavľ
17.  septembra 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná  porada  s ved. odd. SR a IT a ved. rozpočtu a účtovníctva
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. STUDNICA, s.r.o.,
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • CNO – posedenie s dôchodcami
 • Zasadnutie komisie finančnej a majetkovej
16.  septembra 2019
 • Dom kultúry – odborné školenie ohľadne rozpočtovania za účasti riaditeľov škôl a školských organizácií, ekonómov a účtovníkov MŠ a ZŠ
 • Pracovná  konzultácia  – prehodnotenie požiadaviek  pre jednotlivých operátorov sietí v meste
 • Pracovný obed so zástupcom zahraničnej firmy
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania a dopravy
13.  septembra 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. JAMP SVORADA, s.r.o.
 • INFODEŇ - Gymnázium Dubnica nad Váhom- účasť na prednáškach a okrúhlych diskusných stoloch
 • Konzultácie s pracovníkmi  MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. KOVÁČ, s.r.o.
 • Stretnutie pri príležitosti Dňa zboru väzenskej a justičnej stráže s riaditeľom ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici n. V.
12.  septembra 2019
 • Čerpanie dovolenky
11.  septembra 2019
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • rokovanie s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest, a.s.
  • pracovné rokovanie s  prof. Ing. arch. Kováčom, PhD. (STU Bratislava)
 • Konzultácie s pracovníkmi  MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s 2. zástupcom primátora
 • Stretnutie s občanmi –vopred dohodnuté termíny
10.  septembra 2019
 • Porada primátora
 • Pracovné stretnutie -  Úprava komunikácie „ ul. Bottova „
 • Konzultácie s pracovníkmi  MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné jednanie  s právnym zástupcom mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. Barényi &Architekti Liptovský Mikuláš
09.  septembra 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ a zástupcami primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zást. Združenia kresťanských demokratov
 • Konzultácie s pracovníkmi  MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s ved. stavebného úradu, odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovné rokovanie s pracovníkom  strategického rozvoja MsÚ
 • Pracovné jednanie  s právnym zástupcom mesta
06.  septembra 2019
 • Pracovná porada s vedúcou školského úradu
 • Konzultácie s riaditeľkou MŠ a ZŠ Pod hájom
 • Pracovné rokovanie so zást. spoločnosti FROST-service, s.r.o. za účasti 1. zástupcu a riaditeľky DUMAT-u, m.p.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi  MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné rokovanie so zástupcami spol. A.V.I.S., s.r.o. Bratislava
 • Pracovná porada s riaditeľmi škôl mesta Dubnica nad Váhom
05.  septembra 2019
 • Pracovné rokovanie so zástupcami  spol. ZTS ELEKTRONIKA, a.s. za účasti poslanca MsZ p. Ing. Osúcha 
 • Pracovná cesta – Ilava
  • Rokovanie s primátorom mesta Ilava a riaditeľom nemocnice Ilava
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. DATALAN, a.s.
 • Konzultácie s pracovníkmi  MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s 1. zástupcom a prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie so zást. Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
04.  septembra 2019
 • Pracovná cesta
  • Bratislava – STU v Bratislave -  fakulta architektúry
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie s majiteľom spol. Hôrka, s.r.o.
 • Konzultácie s riaditeľkou CVČ Dubnica nad Váhom
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. CoMa Consulting, s. r. o. za účasti prednostky MsÚ
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
03.  septembra 2019
 • Porada primátora
 • Konzultácie s riaditeľom TSM, s.r.o. a hovorkyňou mesta
 • Pracovné jednanie  s ved. oddelenia kultúry a knižnice MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ErasData-Pro s.r.o. za účasti poslanca MsÚ p. Baláža a prednostky MsÚ 
 • Pracovné stretnutie s p. Sadeckým
02.  septembra 2019
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 – ZŠ s MŠ C I.
 • Porada s pracovníkmi dopravy a prac. správy majetku MsÚ
 • Pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • Konzultácie s právnym zástupcom mesta
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. NDCon p. Ing.  Kašíkom
 • Slávnostné otvorenie školského roka  - ZUŠ Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ 
30. augusta 2019
 • Čerpanie riadnej dovolenky
29. augusta 2019
 • Štátny sviatok
28. augusta 2019
 • Pracovné rokovanie – ZŠ a MŠ P. Demitru za účasti ved. školského úradu
 • Pracovné jednanie s p. Kosovou a p. Lečko za účasti 1. zástupcu
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. SIRS -Development a.s. Žilina a p. Ing. George Trabelssiem
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri  riešení prac. úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi  -  vopred dohodnuté termíny
 • Oslavy 75. výročia SNP
27. augusta 2019
 • Porada primátora
 • Pracovné rokovanie so zást.  MHK Dubnica nad Váhom (hokejový štadión)
 • Pracovná porada- DFF 2019 (vyhodnotenie priebehu festivalu v rámci organizačného zabezpečenia)
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri  riešení prac. úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s p. Slivkom
 • Rokovanie s JUDr. Bučencovou
 • Pracovná porada -  financovanie školstva
26. augusta 2019
 • Porada s ved. školského úradu
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. SPP, a.s. -  obhliadka mesta
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri  riešení prac. úloh
 • Pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • Pracovné jednanie s ved. ekonomického oddelenia a  zást. ekonomického oddelenia MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s 1. zástupcom
23. augusta 2019
 • Porada s riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Porada s riaditeľkou DUMAT-u, m.p.o.
 • Slávnostné prijatie delegácie z družobného mesta Vác
 • Nádvorie Dubnického kaštieľa – DFF 2019
22. augusta 2019
 • Pracovné jednanie s riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada ohľadne organizačného zabezpečenia DFF 2019
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovná porada s ved. školského úradu
 • Porada so zástupcami
 • Slávnostné otvorenie DFF 2019
21. augusta 2019
 • Pracovné rokovanie s riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s p. Krajčom
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovné rokovanie s ved. školského úradu
 • Pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Námestie sv. Jakuba - vernisáž
20. augusta 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. TECHREAL a ved. stavebného úradu 
 • Porada primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovné rokovanie s p. Ďurišom (Bratislava)
 • Rozhovor s médiami ( rádio Regina)
 • Pracovné stretnutie s p.Matejičkom
 • Pracovná porada s 2. zástupcom (DFF 2019)
19. augusta 2019
 • Pracovné rokovanie s prezidentom HK DUKLA  Trenčín za účasti 1. zástupcu
 • Porada s hovorkyňou mesta a OR sekretariátu primátora
 • Pracovná porada s ved. stavebného úradu, OV, ŽP a dopravy
 • Pracovné konzultácie s  2. zástupcom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Porada s prednostkou MsÚ
16. augusta 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol.  ARGUS Trenčín za účasti  prac. dopravy MsÚ
 • Pracovné jednanie so zást.  spol. SPP, a.s.  Žilina za účasti ved. stavebného úradu a prac. správy majetku MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovná cesta Trenčín – rokovanie na Úrade práce , soc. vecí a rodiny
15. augusta 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s hovorkyňou mesta a grafikom MsÚ
 • Porada s 2. zástupcom
 • Pracovná cesta – Nové Mesto nad Váhom
14. augusta 2019
 • Pracovné stretnutie – p. Križan
 • Pracovné rokovanie so zástupcom  ved. katedry dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 • Porada s riaditeľkou DUMAT-u, m.p.o. a riaditeľkou Dubnického múzea
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie s Ing. Bočincovou
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
13. augusta 2019
 • Porada primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovný obed s členom klubu koaličného Mosta-Híd
 • Pracovné  stretnutie s pracovníkmi TV Markíza (rozhovor pre TV noviny)
 • Porada s prednostkou MsÚ
12. augusta 2019
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Školenie „Odkaz pre starostu“
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovná porada s 2. zástupcom
09. augusta 2019
 • Pracovná porada za účasti prednostky MsÚ a riaditeľky DUMAT-u
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie s ved. školského úradu
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovná porada s 2. zástupcom
 • Porada s prac. strategického rozvoja
 • Porada s prednostkou MsÚ
08. augusta 2019
 • Obhliadka mesta a podchodu  za účasti prednostky a ved. stavebného úradu
 • Porada k organizačnému zabezpečeniu DFF 2019
 • Pracovná porada s ved. školského  úradu
 • Pracovná cesta Trenčín - pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta Trenčín
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. STUDNICA, n.o.
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. SEDUS GROUP, a.s.
07. augusta 2019
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou PRIMA Banka za účasti ved. ekonomického oddelenia
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadnutie Predstavenstva uni - POLIKLINIKY, a.s.
 • Valné zhromaždenie uni - POLIKLINIKY, a.s.
06. augusta 2019
 • Porada primátora
 • Návšteva ZŠ a MŠ P. Demitru za účasti ved. školského úradu
 • Pracovné rokovanie s primátorom mesta Nová Dubnica a starostom obce Košeca
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MÚ pri riešení pracovných úloh

05. augusta 2019

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ a JUDr. Bučencovou
 • Porada s ved. stavebného úradu a ved. odd. výstavby a ÚP
 • Pracovné stretnutie s  p. Múčkom  ( FS Mladosť)
 • Konzultácie s pracovníkmi MÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné stretnutie s p. Grossmanovou

29. júl 2019 

až 2. august 2019

 • Zatvorený mestský úrad z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov MsÚ

15. júl 2019 

až 26. júl 2019

 • Čerpanie dovolenky
12. júl 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s vedúcou ekonomického oddelenia
 • Pracovné stretnutie s poslancom  MsZ p. Lukáčom a JUDr. Bučencovou
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou DUMAT, m.p.o. a riaditeľom TSM, s.r.o.
11. júl 2019
 • Pracovná cesta - Bratislava – Slovenská technická univerzita
 • Pracovné rokovanie – Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada – organizačné zabezpečenie príprav DFF 2019
 • Pracovné rokovanie s viceprezidentom Atletického klubu Dubnica nad Váhom
 • Pracovné stretnutie s novinármi - MY noviny ( Obzor )
10. júl 2019
 • Pracovné stretnutie s prac. Sociálnej poisťovne Považskej Bystrice
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Porada s riaditeľom TSM, s.r.o.
 • 14:00 – 17:00h - stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
09. júl 2019
 • Porada primátora
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. CoMa Consulting, s r.o. Trenčín
 • Obhliadka rekonštrukcie  palubovky Mestskej športovej haly
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
 • Stretnutie s obyvateľmi Bottovej ul. (chov hospodárskych zvierat- p. Slávik )
08. júl 2019
 • Pracovné jednanie so  zást. Vysokej školy DTI , s.r.o.
 • Rokovanie Rady RZMOSP – Trenčianske Stankovce
 • Pracovná porada s riaditeľkou ZUŠ a ved. školského  úradu
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva  zást.  spol. INNOGY a VSE holding Košice
 • Porada s 1.zástupcom a  ved. stavebného  úradu
04. júl 2019
 • Team building  so zamestnancami MsÚ
03. júl 2019
 • Pracovné stretnutie s ved. školského úradu - ERAZMUS
 • Porada s riaditeľkou DUMAT, m.p.o a riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s odb. referentom pre styk s médiami a verejnosťou
 • Pracovné rokovanie s riaditeľom DOPRASTAV-Asfalt, a.s.
 • Konzultácie s pracovníkmi pri riešení prac. problémov
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovná stretnutie s obyvateľmi – prezentácia investičných zámerov na sídlisku C I.
02. júl 2019
 • Porada primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva z družobného mesta Otrokovice
 • Pracovná rokovanie so zást. spol. STUDNICA, s.r.o. 
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
 • Pracovné stretnutie s občanmi ( farma „ Slávik „)
01. júl 2019
 • Pracovná cesta Bratislava
  • rokovanie s generálnym riaditeľom SSC, a.s. Bratislava
 • Pracovná rokovanie so zást. spol. MSM, a.s.
 • Pracovná porada s ved. oddelenia ŽP a  OR dopravy za účasti prednostky a zástupcu primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ELTODO  OSVETLENIE, s.r.o. Košice
 • Pracovné stretnutie s vlastníkmi pozemkov ZO SZZ reg.č.23-55 Lieskovec
28. jún 2019
 • Návšteva gymnázia – osobné poďakovanie dubnickým gymnazistom , ktorí sa podieľali na maľbe podchodu pre peších a cyklistov
 • DUTAF – slávnostné ukončenie školského roku - ZŠ P. Demitru
 • Obhliadka mesta ( mestské komunikácie, trávnaté plochy, chodníky, priechody, zábradlie atď.) za účasti riaditeľa TSM ,s.r.o. a prednostky MsÚ
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupcom primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
27. jún 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostkou a vedúcou školského úradu 
 • Pracovná cesta
  • Trnava
26. jún 2019
 • Pracovné stretnutie so zást.  občianskeho  združenia Klub KARATE
 • Pracovná porada – príprava organizačného zabezpečenia  DFF 2019
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných  úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Dom kultúry – 5. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva
25. jún 2019
 • Porada primátora
 • Dom kultúry – slávnostné promócie absolventov Vysokej školy DTI
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovná porada s právnym zástupcom mesta
 • Pracovná porada s vedúcim odd. SR, PM a IT
 • Pracovné stretnutie so zástupcom spol. SEDUS GROUP, a.s; pracovníkom dopravného inšpektorátu, prednostkou MsÚ a vedúcim stavebného úradu
24. jún 2019
 • Mestská knižnica – Slávnostné otvorenie Eko-záhradky
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a ved.  staveb.  útradu
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva – zást. spol. Internacional Consulting, spol.s.r.o.
 • Pracovná porada s OR CO a obrany
 • Pracovná porada s prac. kancelárie primátora
21. jún 2019
 • Pracovná cesta Bratislava - Únia miest Slovenska
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s pracovníkmi MsP
20. jún 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s OR pre územné plánovanie a staveb. poriadok MsÚ
 • Návšteva ZŠ s MŠ CI 34 Dubnica nad Váhom
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. STUDIO  21
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovná porada so zást. primátora
19. jún 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s riaditeľkou Dubnického múzea, riaditeľom TSM, s.r.o. a riaditeľkou DUMAT, m.p.o.
 • Návšteva ZŠ Pod hájom 956
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Obv. odd.  PZ Dubnica nad Váhom
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Zasadnutie finančnej a majetkovej komisie
 • Pracovná porada s prac. Mestskej polície
18. jún 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora
 • Pracovná porada s riaditeľom TSM, s.r.o. a 2. zástupcom primátora
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. LORAS , TECHREAL, s.r.o. a ved. staveb. úradu
 • Dom kultúry – oceňovanie najlepších žiakov dubnických škôl a školských zariadení primátorom mesta
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
17. jún 2019
 • Pracovné stretnutie s podnikateľmi  kórejských spoločností
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ, zástupcom primátora a ved. stavebného úradu MsÚ
 • Pracovné jednanie so zást. MFK Dubnica nad Váhom
 • Pracovná návšteva - poslanec VÚC Trenčín JUDr. Fraňo
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
14. jún 2019
 • Pracovná cesta – Banská Bystrica ( Odborný seminár – „ Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
13. jún 2019
 • Zahraničná  pracovná cesta (Letná škola Smart Cities 2019)
12. jún 2019
 • Zahraničná  pracovná cesta (Letná škola Smart Cities 2019)
11. jún 2019
 • Zahraničná  pracovná cesta (Letná škola Smart Cities 2019)
10. jún 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie so zást.  SFZ Bratislava za účasti 1. zástupcu
 • Pracovné stretnutie so zást. dopravného inšpektorátu
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovné jednanie s ved. školského úradu
 • Pracovná cesta - Trenčín
 • Konzultácie s prac. pri riešení prac. úloh
07. jún 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s ved. staveb. úradu
 • Pracovné jednanie s náčelníkom MsP
 • Konzultácie s prac. pri riešení prac. úloh
 • Pracovné rokovanie s projekt. spol. a zást. TSM
06. jún 2019
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Dom kultúry  - slávnostný akt vyraďovania študentov
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. LORAS
 • Pracovná porada s ved. staveb. úradu MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami ZPS DUBINA – Prejta za účasti prednostky MsÚ a zástupcu primátora
05. jún 2019
 • Pracovné stretnutie so zást. združenia  Wild Kings Dubnica
 • Mestský štadión – XVI. ročník atletickej súťaže „Memoriál Mgr.Herdovej“
 • Pracovné rokovanie s riaditeľkou ZPS DUBINA
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a poslancom MsZ p. Lukáčom
 • Mestský štadión – slávnostné otvorenie futbalového turnaja väzenských služieb V4
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s riaditeľom TSM, s.r.o.
04. jún 2019
 • Porada primátora
 • Pracovná návšteva zást. farského úradu Dubnica nad Váhom a Saleziánov dona Bosca p. Piatrova
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupcami primátora
 • Pracovné stretnutie – Slávnica
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení prac. problémov
03. jún 2019
 • Pracovná porada vedenia mesta
 • Dom kultúry – folklórna kvapka krvi
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva – prof. Kováč ( STÚ Bratislava)
 • Konzultácie s prac. pri riešení prac. úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
31. mája 2019
 • Pracovné rokovanie s prednostkou MsÚ a riaditeľkou ZPS Dubina za účasti poslanca MsZ p. Ing. Osúcha
 • Porada so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s ved. školského úradu za účasti prednostky MsÚ
 • Obhliadka komunikácií mesta za účasti riaditeľa TSM, s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
30. mája 2019
 • Pracovné rokovanie s p. Ing. Fusekovou
 • Pracovné jednanie s p. Ondrášom
 • Dom kultúry – pracovné stretnutie za účasti riaditeľa  ÚPSVaR
 • Vybavovanie agendy p. primátora
 • Pracovná porada s OR pre styk s verejnosťou
 • Konzultácie pri riešení prac. úloh zamestnancov MsÚ
 • Pracovné stretnutie so št. tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. mája 2019
 • Aeroklub Slávnica – svetový pohár raketomodelárov
 • Pracovná návšteva – Výučbové stredisko STU MTF Dubnica nad Váhom
 • Festival zdravia – Námestie Matice Slovenskej
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné jednanie so zást. spol. KAMON, s.r.o.
 • Zasadnutie Predstavenstva uniPOLIKLINIKY
 • Pracovná cesta Trenčín
 • diskusné fórum s osobnosťami trenčianskeho kraja za účasti prezidenta SR pána  Andreja Kisku
28. mája 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora
 • Pracovné stretnutie s p. Košťanom za účasti prednostky MsÚ
 • Konzultácie  s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Osobné  stretnutie p. primátora s jednotlivými žiadateľmi klubov a združení, ktorí požiadali mesto  o dotáciu
 • Porada s právnikom MsÚ
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
27. mája 2019
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie so zást.  slovenského vodohospodárskeho podniku( Správa povodia stredného Váhu - Nimnica)
 • Pracovné jednanie so zást. dopravného inšpektorátu (priechody pre chodcov; kruhový objazd)
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie  s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
24. mája 2019
 • Pracovné jednanie so zást. spol. CBRE s.r.o. Bratislava
 • Pracovná návšteva riaditeľa TV Považie
 • Dom kultúry – školenie o aktuálnych zmenách v školskom zákone
 • Pracovné jednanie s prednostkou a so zást. doprav. inšpektorátu
 • Konzultácie  s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
23. mája 2019
 • Porada s ved. školského úradu MsÚ
 • Odborná prednáška v Dome kultúry za účasti riaditeľov ZŠ  a MŠ
 • Slávnostné otvorenie  XXIII. ročníka krajskej súťaže v hasičskom športe hasičov z povolania Trenčianskeho kraja – mestský futbalový štadión
 • Dom kultúry – prezentácia s prednáškou „ Šach na školách“
 • Odborný seminár v Dome kultúry „ Manuál komplexnej obnovy bytových domov“
 • Vybavovanie agendy primátora
22. mája 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná cesta Bratislava
  • Rokovanie 30. snemu Združenia miest a obcí Slovenska
21. mája 2019
 • Porada s prednostkou, ved. staveb. úradu a ved. odd. SR,PM,IV a IT MsÚ
 • Pracovné rokovanie s projektantom (cyklochodníky) za účasti ved. staveb. úradu MsÚ
 • Porada primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prac. strategického rozvoja MsÚ
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
20. mája 2019
 • Pracovná cesta Bratislava
  • „Stretnutie lídrov stavebníctva 2019“ za účasti ministra dopravy a výstavby SR
 • Pracovné stretnutie s ved. redakcie MY Považský Obzor
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
17. mája 2019
 • ZŠ  s MŠ sv. Dominika Savia – zahájenie „ Športových hier „
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ a ved.  staveb. úradu
 • Porada s ved. školského úradu
 • Pracovná cesta Trenčín – Otvorenie výstavy „ REGION TOUR „
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
16. mája 2019
 • Prijatie zahraničnej delegácie z Nemecka – cyklist. združenie FREUNDENKREIS
 • Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia TSM, s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s náčelníkom MsP Dubnica nad Váhom
 • Pracovná porada s prednostkou , 2. zástupcom primátora, ved.  staveb. úradu a prac. správy majetku MsÚ ( oprava chodníkov a schodísk)
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
15. mája 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s ved. stavebného úradu MsÚ
 • ZŠ a MŠ P. Demitru – zahájenie 2. dňa „Gymnastický štvorboj“
 • Pracovné stretnutie – zást. spol. SWAN
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • ZŠ a MŠ P. Demitru – záverečné  vyhodnotenie “Gymnastický  štvorboj”
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné stretnutie s prezidentom MHK Dubnica nad Váhom za účasti poslancov MsZ
13. mája 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s ved. staveb. úradu a riaditeľkou DUMAT, m.p.o.
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s prednostkou MsÚ a ved. odd. ŽP MsÚ
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
10. mája 2019
 • Pracovná cesta – Poprad (Odborná konferencia Metro on LINE 2019)
09. mája 2019
 • Pracovné stretnutie s prezidentom MHK  Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné jednanie so zást. spol. UNISTAV Dubnica nad Váhom
 • Pietna spomienka pri pamätníku obetiam 2. svet. vojny na novom cintoríne
 • Pracovná rokovanie so zást spol. DKC Dubnica nad Váhom
 • Porada s prednostkou a zástupcami MsÚ
08. mája 2019
 • Štátny sviatok
07. mája 2019
 • Porada primátora
 • Pracovné stretnutie so zást . spol. MATADOR INDUSTRIES, a.s. Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Trenčín – prac. stretnutie so županom Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • Pracovná cesta Bratislava
  • stretnutie s veľvyslancom Poľskej republiky pri príležitosti štátneho sviatku Poľskej republiky
06. mája 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou a zástupcami primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
03. mája 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ a zástupcami primátora
 • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Nová Dubnica
 • Vybavovanie agendy  primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovná návšteva – Ing. Juraj Červinka
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Dom kultúry – stretnutie priateľov a fanúšikov dubnického hokeja
02. mája 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ za účasti JUDr. Bučencovej
 • Pracovné rokovanie  –  ÚPSVR Trenčín
 • Vybavovanie agendy  primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovné jednanie  so zást. spol. C.E.P., s.r.o. Bratislava
 • Interná porada - príprava DFF 2019
 • Pracovná cesta - Bratislava (za účasti 1. zástupcu MsÚ)
01. mája 2019
 • Štátny sviatok
 • Oslavy 1. mája a 15. výročie vstupu SR  do EÚ – námestie Matice Slovenskej
30. apríla 2019
 • Pracovná návšteva v spol. MATADOR Industries , a.s. Dubnica nad Váhom
 • Pracovné rokovanie  – TSK, a.s. Trenčín za účasti p. prednostky a ved.  staveb. úradu MsÚ
 • Vybavovanie agendy p primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Stavanie mája v m. č. Prejta
 • Oslavy 74. výročia oslobodenia mesta Dubnica nad Váhom
29. apríla 2019
 • Pracovné jednanie so zást. spol. DALIOIL Dubnica nad Váhom za účasti ved. stavebného  úradu MsÚ a prac. dopravy MsÚ
 • Pracovné rokovanie s zást. spol. OMS , s.r.o. Senica ohľadne verejného osvetlenia
 • Prijatie detičiek z MŠ C I. primátorom mesta v sobášnej  miestnosti MsÚ
 • Pracovná návšteva – generálny riaditeľ EXPO CENTER, a.s. Trenčín
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Zasadnutie komisie výstavby, ÚP a dopravy
26. apríla 2019
 • Pracovné jednanie so zást. hasičského zboru v Dubnici nad Váhom
 • Pracovné stretnutie s predsedom sociálnej komisie MsÚ Ing. Porubanom (sociálny taxík)
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Dozorná rada PVS, a.s. Považská Bystrica
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Dubnické múzeum – vernisáž výstavy „Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja“
 • Pálenie  Ďura – priestranstvo nad DUTAF-om
25. apríla 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Riadne valné zhromaždenie DCaTHERM, a.s.
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
24. apríla 2019
 • Kontrolný audit : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015
  (Výkon mestskej samosprávy a prenesený výkon štátnej správy)
 • Porada s prednostkou MsÚ a viceprimátormi
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
23. apríla 2019
 • Pracovná porada s ved. stavebného úradu, odd. výstavby a ÚP
 • Pracovné stretnutie so starostom obce Košeca
 • Porada s viceprimátormi  MsÚ za účasti JUDr. Bučencovej
 • Pracovná porada s riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
22. apríla 2019
 • Štátny sviatok
19. apríla 2019
 • Štátny sviatok
18. apríla 2019
 • Pracovná  cesta
  • Bratislava (rokovanie na STU Bratislava )
 • Vybavovanie agendy primátora
17. apríla 2019
 • Pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom PVS, a.s.
 • Rokovanie so zást.  MHK Dubnica nad Váhom
 • Porada s prednostkou MsÚ a riaditeľkou DUMAt, m.p.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s 2. viceprimátorom mesta za účasti  JUDr. Bučencovej
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
16. apríla 2019
 • Pracovná cesta
  • Senec – stretnutie starostov a primátorov RZMOSP
15. apríla 2019
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. problémov
 • Trenčín - pracovné stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Trenčín
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie s ved. stavebného úradu MsÚ a prac. ÚP a staveb. poriadku
 • Dom kultúry – sľub zapisovateliek pre voľby do európskeho parlamentu 2019
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
12. apríla 2019
 • Pracovná cesta
  • Bratislava – pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom sekcie Úradu vlády SR
  • Nové Mesto nad Váhom - pracovné rokovanie s primátorom mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
11. apríla 2019
 • Spoločné stretnutie vedenia mesta a zamestnancov MsÚ za účelom podporiť iniciatívu Ligy proti rakovine v rámci verejnej zbierky Deň narcisov
 • Pracovné stretnutie so zást. dopravného inšpektorátu (riešenie dopravnej situácie pri ZUŠ)
 • Pracovné jednanie v Dome kultúry k Územnému plánu mesta Dubnica nad Váhom
 • Pracovné rokovanie so zástupcami spol. ZVS Defence Industrial, s.r.o.
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
10. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
09. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
08. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
05. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
04. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
03. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
02. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
01. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky

Marec 2019

29. marca 2019
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a ved. odd. školstva
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné jednanie s p. Ing. Glocknerom
 • Konzultácie so zamestnancami  MsÚ pri riešení pracovných úloh
28. marca 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. BENY-STAV Prievidza s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami  MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Dubnický kaštieľ – slávnostné prijatie a ocenenie najlepších pedagógov primátorom mesta pri príležitosti „Dňa učiteľov“
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
27. marca 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovný obed so zást. kult. zariadenia mesta Valašské Meziřičí  za účasti riad. dubnického múzea a  ved. odd. kultúry
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadnutie plánovaného MsZ
26. marca 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred  dohodnuté termíny
 • Porada s prednostkou MsÚ a ved. oddelení  MsÚ
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovné rokovanie s projektantkou p. Ing. Kotrisovou a prac. ODI  p. Ing. Ondrejcom
25. marca 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ a zástupcom primátora
 • Kultúrne centrum Nemšová – rokovanie Rady RZMOSP
 • Dom kultúry – pracovné stretnutie za účasti  riaditeľa  Úradu PSVR Trenčín
 • Porada s prednostkou MsÚ a zástupcom primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred  dohodnuté termíny
22. marca 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. problémov
 • Pracovné stretnutie s p.  Bočincovou a poslankyňou MsÚ p. Muntágovou
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. SEDUS GROUP, a.s. a spol . PRIMUM
21. marca 2019
 • Konferencia  - Štrbské Pleso
 • Pracovné rokovanie s Ing. Kotrisovou
 • Pracovná porada s ved. odd. ŽP ( príprava ENVIROJAR )
20. marca 2019
 • Konferencia – Štrbské Pleso
19. marca 2019
 • Porada s riaditeľkou DUMAT-u m. p. o. a prednostkou MsÚ
 • Zasadnutie DR PVS, a.s. v Považskej Bystrici
 • Konzultácie s ved. odd. SR,PM, IV a VT MsÚ
 • Konferencia – Štrbské Pleso
18. marca 2019
 • Okresný súd Trenčín
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné jednanie – zást. spoločnosti PRIMUM s.r.o.
 • Stretnutie so zástupcom spol.  METROSTAV Asfalt, a.s.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Dom kultúry –  účasť na školení s poslancami MsÚ a okr. Ilava
15. marca 2019
 • Pracovné jednanie – odbor dopravy Trenčín
 • Pracovná návšteva – Ing. Bočincová
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
14. marca 2019
 • Otvorenie festivalu Ekotopfilm/Envirofilm v Dome kultúry
 • Pracovná návšteva – ved. výučbového strediska MTF STU Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Zdvorilostná návšteva prezidenta SR pána Andreja Kisku
13. marca 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ a so zástupcami primátora MsÚ
 • Porada s ved.  odd.  kultúry a knižnice
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Konzultácie s pracovníčkou správy pozemkov MsÚ
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
12. marca 2019
 • Pracovná cesta – účasť na podujatí „MB Communal Show“ - Tále
11. marca 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ a so zástupcami primátora MsÚ
 • Pracovná návšteva z kancelárie  a protokolu prezidenta SR
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na zasadnutí  Valného zhromaždenia  Trenčianskej regionálnej komory SOPK Trenčín
08. marca 2019
 • Stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovné rokovanie s riaditeľkou Dubnického múzea
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou , 1. zástupcom primátora, riaditeľkou DUMAT-u, m.p.o.  a ved. odd. SR,PM,IV a IT
 • Stretnutie s občanmi – vopred  dohodnuté termíny
07. marca 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ZTS – OTS, a.s.
 • Pracovné stretnutie so zást. spoločnosti STUDNICA, n.o. Bratislava a UNIKLINIKY Prievidza
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Rokovanie so zást. spol. SEDUS GROUP, a.s.
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení pracovných úloh
06. marca 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spoločnosti E-RAN Reality s. r. o.  Trenčín
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Stretnutie so zást.  spoločnosti  K - Finance
 • Stretnutie so zást. CBS spol.,  s.r.o. Banská Bystrica
05. marca 2019
 • Pracovná cesta – Otrokovice ( Česká republika ) za účasti 1. viceprimátora MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
04. marca 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ a ref. správy majetku
 • Pracovné jednanie s riaditeľkou DUMAT-u, m.p. o.
 • Stretnutie s konateľom spoločnosti TSM , s.r.o.
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
01. marca 2019
 • Okresná prokuratúra Trenčín – rokovanie aj  za účasti zástupcu oddelenia výstavby MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada so zamestnancami oddelenia výstavby a ÚP a referátom dopravy MsÚ
 • Pracovné stretnutie s  vedúcou školského úradu mesta Dubnica nad Váhom

Február 2019

28. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. EraS Data- Pro s.r.o. Bratislava
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
27. februára 2019
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Sociálnej poisťovne v Považskej Bystrici
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s Ing. Bočincovou
 • Zasadnutie Predstavenstva uni - POLIKLINIKY v Bojniciach
 • Návšteva  zariadenia pre seniorov DUBINA, m.r.o.
26. februára 2019
 • Pracovné rokovanie so zást.  spol. METROSTAV Asfalt, a.s.
 • Pracovná porada s riaditeľkou Dubnického múzea
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie agendy primátora
25. februára 2019
 • Obhliadka  stavu komunikácií v meste po zimnom období - návrh na opravu výtlkov
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Porada s prednostkou MsÚ a viceprimátorom
22. februára 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. SEDUS GROUP
 • Stretnutie podnikateľov Dubnice nad Váhom k návrhu územného plánu mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovná porada s konateľmi TSM, s.r.o. Dubnica nad Váhom
21. februára 2019
 • Valné zhromaždenie RZMOSP - Kultúrne centrum Nemšová
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Návšteva – JUDr. Staníková ( Slovenské národné centrum pre ľudské práva; Žilina )
 • ZUŠ Dubnica nad Váhom – Koncert súborov
20. februára 2019
 • Porada s viceprimátorom MsÚ a zamestnancami odd. výstavby a ÚP
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ECO DOG TOILET GROUP
 • Konzultácie so zamestnancami mestského úradu
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Dom kultúry – 1. zasadnutie volebných okrskových komisií - zloženie sľubu zapisovateliek
19. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami mestského úradu
 • Návšteva  -  p. Glockner
 • Porada s prednostkou MsÚ a ved. odd. SR, PM, IV a IT
18. februára 2019
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • Stretnutie so zamestnancami Špecializovaného zariadenia pre seniorov v Prejte
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva  p. Kumanovej ( IN MINORITA Bratislava )
 • Účasť na schôdzi diabetikov ( DIADUB Dubnica nad Váhom)
 • Pracovná návšteva  zástupcu spol. TPV Technology, s.r.o.  Dubnica nad Váhom
15. februára 2019
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
14. februára 2019
 • Návšteva – p. Jurisová
 • Dom kultúry – kontrolný deň (stavba osobného výťahu)
 • Návšteva ( zástupcovia rodičov autistických detí )
 • FK Dubnica nad Váhom – kontrolný deň (rekonštrukcia priestorov )
 • Pracovné jednanie  – p. Lendvay
 • Pracovná rokovanie –  zást. spol. KAMON
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
13. februára 2019
 • Pracovná porada za účasti Ing. arch. Bútoru a zástupcov odd. MsÚ
 • Pracovné jednanie s primátorom  mesta Nová Dubnica
 • Pracovná návšteva – generálny riaditeľ MARIUS PEERSEN , a.s. Trenčín
 • Pracovné stretnutie so zástupcom  SMART CITY ( Trenčín )
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovná návšteva – zástupca spol. PRIMUM s.r.o. Bratislava
 • Vybavovanie agendy primátora
12. februára 2019
 • Pracovné rokovanie – zástupcovia spol. PVS, a.s.
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy p. primátora
 • Členská schôdza – CNO ( Denné centrum č.1 )
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
11. februára 2019
 • Interné školenie za účasti prednostky MsÚ a 1. zástupcu primátora mesta
  • I.M.S. (integrovaný  manažérsky systém)
  • M.I.S ( manažérsky informačný systém)
 • Diskusné fórum – Stretnutie so županom Jaroslavom Baškom - Trenčín
 • Pracovné stretnutie - SEDUS GROUP a. s.
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy p. primátora
08. februára 2019
 • Pracovné rokovanie  so zástupcami spol.:
  • TECHREAL Dubnica s.r.o.
  • spol. LORAS, s.r.o. Dubnica nad Váhom
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy p. primátora
07. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva :
  • zástupcovia Okresného riaditeľstva hasičského zboru v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie s predsedom Poľnohospodárskeho  družstva Dubnica nad Váhom
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovné rokovanie – zástupca spol. PAL- KOV Dubnica nad Váhom
 • Pracovné jednanie – zástupca spol. ARKÁDIA  Dca, s.r.o.
06. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné konzultácie  so zamestnancami MsÚ
 • Pracovná porada s prednostkou a viceprimátorom MsÚ
05. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné konzultácie  za účasti  p.  prednostky, viceprimátora a Ing. Dolinku
 • Pracovné jednanie so zamestnancami MsÚ (útvar  odd. výstavby a územného plánovania a správy majetku)
 • Pracovné rokovanie -  p. Štefániková (Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín )
04. februára 2019
 • Pracovná porada s prednostkou a viceprimátormi MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ (konzultácie pri riešení prac. úloh)
 • Pracovné rokovanie  – p. Švec ( FK Dubnica nad Váhom )
01. februára 2019
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • STUDNICA, n.o. Bratislava
  • A.V.I.S. Bratislava
 • Pracovné rokovanie so spol. SEDUS GROUP Bratislava

Január 2019

31. januára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupcami primátora
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
30. januára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ (konzultácie pri riešení prac. úloh)
 • Zasadnutie predstavenstva uni – POLIKLINIKY Dubnica nad Váhom, a.s.
29. januára 2019
 • Pracovné rokovanie s primátorom mesta Trenčín
 • Pracovné rokovanie – Súkromná ZUŠ – p. Sirotka
 • Pracovné rokovanie – RAJEC Industry
 • Pracovné stretnutie – KONŠTRUKTA-Defence, a.s.
 • Vybavovanie agendy primátora
28. januára 2019
 • Pracovné rokovanie – p. Ondrejec (dopravný inšpektorát)
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ  (rozpočet r. 2019)
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancami MsZ
25. januára 2019
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné rokovanie – spol. MARIUS PEDERSEN Trenčín
 • Vybavovanie agendy primátora
24. januára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora ( podpisové vzory v bankových inštitúciách)
 • Pracovné rokovanie –  (skládka odpadov Lieskovec )
 • Pracovné stretnutie -  Spoločnosť ASS n. o. Dubnica nad Váhom 
23. januára 2019
 • Pracovná cesta – Bratislava – Slovenská správa ciest, a.s.
 • Vybavovanie agendy primátora
22. januára 2019
 • Čerpanie dovolenky
21. januára 2019
 • Čerpanie dovolenky
18. januára 2019
 • pracovné rokovanie –  STUDNICA, n.o.
 • pracovné stretnutie so zástupcami firiem AVIS a EMEL Bratislava
17. januára 2019
 • pracovné stretnutia so zástupcami bankových inštitúcií mesta Dubnica nad Váhom
16. januára 2019
 • pracovné stretnutie so zamestnancami výstavby a ŽP
 • pracovné stretnutie – p. Fedor
15. januára 2019
 • pracovné stretnutia a rokovania so zástupcami firiem z  Dubnice nad Váhom a okolia

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ (podpisovanie pošty  a  informácie zamestnancov o výsledkoch z jednotlivých rokovaní a konaní )

14. januára 2019
 • pracovné rokovanie v zasadačke MsÚ – Územný plán mesta – za účasti zástupcov mesta
11. januára 2019
 • Bratislava – pracovné rokovanie na ministerstve dopravy
10. januára 2019
 • pracovné rokovanie na MsÚ so zástupcom spoločnosti PVS, a.s. Považská Bystrica
 • pracovné rokovanie s predstaviteľmi Fakultnej nemocnice, a.s. Trenčín
09. januára 2019
 • novoročné stretnutie s riaditeľmi ZŠ a MŠ mesta Dubnica nad Váhom
08. januára 2019
 • porada vedúcich zamestnancov oddelení MsÚ za účasti  primátora mesta
 • návšteva CVČ (Centrum voľného času) Dubnica nad Váhom
 • popoludňajšie stretnutie so zamestnancami výstavby a životného prostredia
07. januára 2019
 • novoročné stretnutie vedenia mesta so zamestnancami MsÚ
 • pracovné rokovanie so zamestnancami MsÚ
04. januára 2019
 • zahraničná pracovná cesta – Česká republika – Otrokovice
03. januára 2019
 • pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
02. januára 2019
 • dovolenka zamestnancov MsÚ
01. januára 2019
 • štátny sviatok