Obsah

Plánovaný pracovný program primátora mesta Dubnica nad Váhom Mgr. Petra Wolfa

05. november 2020  
04. november 2020  
03. november 2020  
02. november 2020  
30. október 2020  
29. október 2020
 • Operatívna porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie k projektu atletickej dráhy
 • Konzultácia s hovorkyňou mesta a grafikom MsÚ
 • Pracovné rokovanie so zást. SLOVES-u  a právnym zástupcom mesta  
 • Zasadačka MsÚ – operatívna porada k príprave celoplošného testovania obyvateľstva za prítomnosti zložiek Ozbrojených síl Armády SR                 
 • Online stretnutie primátorov k celoplošnému testovaniu obyvateľstva s prezidentom Únie miest Slovenska
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
28. október 2020
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie ohľadne rozpočtov  škôl a školských zariadení
 • Pracovná porada s prac. investičnej výstavby
 • Online stretnutie primátorov k celoplošnému testovaniu obyvateľstva s prezidentom Únie miest Slovenska
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
27. október 2020
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Zasadačka MsÚ – videokonferencia s projektantom k ŠFRB  (Śtátny fond rozvoja bývania)
 • Pracovná porada s prac. oddelenia výstavby
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – pracovné stretnutie  so zamestnancami MsÚ
 • Online stretnutie primátorov k celoplošnému testovaniu obyvateľstva s prezidentom Únie miest Slovenska
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
26. október 2020
 • Operatívna porada s hovorkyňou mesta
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadnutie krízového štábu  – organizačné zabezpečenie plošného testovania obyvateľstva za účasti zložiek ozbrojených síl ASR (obhliadka  priestorov; pokyny, usmernenia)
 • Pracovná porada s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok  ( INTERCORA)
 • Konzultácia s prac. strategického rozvoja
 • Zasadačka MsÚ – porada ŠFRB (štátny fond rozvoja bývania) za účasti prednostky MsÚ a prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
23. október 2020
 • Zasadačka MsÚ – pracovné jednanie za účelom prerokovania návrhu výsadby na Novom cintoríne
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – operatívna porada k rozpočtu odd. školstva a školského úradu na r.2021 za účasti ved. oddelenia školstva
 • Obhliadka komunikácií pre peších za účasti pracovníka správy majetku MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadnutie krízového štábu – „Nové pandemické opatrenia, konkretizované pre mesto Dubnica nad Váhom; organizačné zabezpečenie plošného testovania obyvateľstva“
22. október 2020
 • Konzultácia s hlavnou kontrolórkou mesta
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Média RTVS, REGINA, MY noviny - reportáž
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie za účasti zástupcov SLOVES-u a právneho zástupcu mesta
 • Konzultácia s ved. oddelenia školstva
 • Pracovná porada s grafikom MsÚ
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
21. október 2020
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie s projektantom atletickej dráhy
 • Konzultácia s hovorkyňou mesta
 • Zasadačka MsÚ – operatívna porada k organizačnému zabezpečeniu celoplošného testovania obyvateľstva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Online meeting  primátorov s prezidentom Únie miest SR (výstup informácií  k celoplošnému testovaniu obyvateľstva)
20. október 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatívna porada s grafikom MsÚ
 • Pracovná cesta  - Bratislava
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Online meeting  primátorov s prezidentom Únie miest SR (výstup informácií k celoplošnému testovaniu obyvateľstva)
19. október 2020
 • Konzultácia s prac. investičnej výstavby
 • Operatívna porada s grafikom MsÚ
 • Porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovné rokovanie s prof. Kováčom ( STU Bratislava)
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
16. október 2020
 • Operatívna porada s prac. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Konzultácia s hlavnou kontrolórkou mesta
 • Pracovná porada s grafikom MsÚ
 • Porada s prednostkou a zástupcom primátora
 • Konferenčný hovor  - primátori Dubnicko-Ilavska
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie „Plán udržateľnej mobility TSK“
 • Pracovné stretnutie s predsedom PD Dubnica nad Váhom
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
15. október 2020
 • Operatívna porada s ved. oddelenia  výstavby, ŽP a dopravy
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou Dubnického múzea
 • Operatívna porada so zástupcom primátora
 • Porada s grafikom a hovorkyňou MsÚ
 • Pracovná porada s pracovníkmi oddelenia výstavby
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Obhliadka stavu koryta Dubnického potoka
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
14. október 2020
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Obhliadka stavebných prác v rámci vybudovania klientskeho centra MsÚ
 • Konzultácia s prac. pre šport a  mládež
 • Operatívna porada s grafikom
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ - Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
13. október 2020
 • Konzultácia s ved. prac. odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – pracovné stretnutie s projektantom atletickej dráhy
 • Operatívna porada s hovorkyňou
 • Audit manažérskeho systému – Riadenie SMK
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovné rokovanie s predsedom PD Dubnica nad Váhom
 • Zasadačka MsÚ –  ISO - „Recertifikačný audit“ -  záverečné vyhodnotenie
12. október 2020
 • Zasadačka MsÚ –  ISO - „Recertifikačný audit“ -  úvodné rokovanie s manažmentom
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Pracovná cesta – Trenčín
  • stretnutie so zást. Mestskej polície Trenčín
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Operatívna porada s grafikom  mesta
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
09. október 2020
 • Operatívna porada s ved. odd. školstva za účasti zástupcu primátora a prednostky MsÚ
 • Pracovné rokovanie s prac. Inšpektorátu práce Trenčín
 • Zasadačka MsÚ – prezentácia „ Projekt mesta“
 • Pracovné stretnutie so zást. FK Dubnica nad Váhom
 • Operatívna porada s hovorkyňou mesta
 • Zasadačka MsÚ – pracovné stretnutie primátorov a starostov (UMR Dubnica)
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
08. október 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatívna porada s prac. investičnej výstavby
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ADOZ s.r.o. Trenčín
 • Porada s grafikom MsÚ a hovorkyňou mesta
 • Konzultácia s prac. strategického rozvoja
 • Operatívna porada s riad. DUMAT, m.p.o.
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie  (zberná komunikácia Dubnica nad Váhom – Nová Dubnica) za účasti zástupcov zainteresovaných spoločností
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
07. október 2020
 • Pracovná cesta – Nové Zámky
  • Zasadnutie Prezídia Únie miest Slovenska
 • uni-POLIKLINIKA, a. s. – zasadnutie Predstavenstva spoločnosti
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
06. október 2020
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ a ved. odd. výstavby
 • Pracovné stretnutie  s ved. odd. školstva a riaditeľkou CVČ
 • Operatívna porada s právnym zástupcom mesta
 • Porada s grafikom MsÚ
 • Porada s prac. oddelenia  výstavby, ŽP a dopravy
 • Konzultácia s prac. pre šport a mládež
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
05. október 2020
 • Konzultácia s ved. stav. oddelenia, ŽP a dopravy
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Konzultácia s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Kontrola stavu dubnického kanála a podchodu pre peších  za účasti hovorkyne mesta
 • Porada s prac. investičnej výstavby
 • Operatívna porada s ved. odd. školstva a prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
02. október 2020
 • Operatívna porada s ved. stav. oddelenia, ŽP a dopravy
 • Konzultácia so zástupcom primátora a prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – zasadnutie krízového štábu
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie so zást. spol. KRAPS, s.r.o.
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovná porada s prac. správy informačných technológií
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
01. október 2020
 • ŠPZ Dubina – predstavenie  novej riaditeľky zariadenia
 • Konzultácia s prac. strategického rozvoja
 • Porada s ved. odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatívna porada s hovorkyňou mesta
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovná porada s prac. strategického rozvoja
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
30. september 2020
 • Konzultácia s grafikom MsÚ
 • Porada s prac. investičnej výstavby MsÚ
 • Operatívna porada so zástupcom primátora
 • TV Považie –reportáž
 • Obhliadka stavebných prác v rámci vybudovania  „Klientskeho centra“
 • Pracovné rokovanie so zást. dopravného inšpektorátu Trenčín
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
29. september 2020
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Kontrola stavieb za účasti ved. odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Okresný súd Trenčín – účasť na súdnom pojednávaní
 • Pracovná cesta – Považská Bystrica
  • Zasadnutie dozornej rady PVS, a. s.
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadačka MsÚ – pracovné stretnutie so zást. FK Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
28. september 2020
 • Stretnutie s prac. odd. pre územné plánovanie a stavebný poriadok MsÚ
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná cesta – Trenčín
  • Zasadnutie  Rady  RZMOSP
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Porada s ved. odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
24. september 2020
 • Operatívna porada s pracovníkmi  odd. výstavby a životného prostredia
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a zástupcom primátora
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Pracovné rokovanie so zástupcami firiem, ktorí sa podieľajú na riešení strategických projektov mesta
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
24. september 2020
 • Operatívna porada s pracovníkmi  odd. výstavby
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a zástupcom primátora
 • Pracovné rokovanie s právnym zástupcom
 • Porada s grafikom mesta
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
23. september 2020
 • 17. plánované zasadnutie MsZ
 • Konzultácia s prac. pre mládež a šport
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie s právnym zástupcom
 • Pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
22. september 2020
 • Operatívna porada s ved. stavebného úradu
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi stavebného úradu
 • Cyklotrasy - pracovné stretnutie so zástupcami DMD GROUP, a.s. 
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
21. september 2020
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ a zástupcom primátora
 • Pracovná cesta Trenčín:
  • valné zhromaždenie Marius Pedersen, a. s. 
 • Pracovné stretnutie so zástupcami klubov MFK a AJJ 
 • Stretnutie poslancov - online meeting
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
18. september 2020
 • Pracovná cesta – Zvolen:
  • Zasadnutie Komory miest
17. september 2020
 • Operatívna porada s ved. stavebného úradu
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Porada s prac. pre šport a mládež
 • Konzultácia s pracovníkmi dopravy MsÚ
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
16. september 2020
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Operatívna porada s grafikom MsÚ
 • Konzultácia s hovorkyňou mesta
 • TV Považie -  reportáž
 • Porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Konzultácia s pracovníkmi dopravy MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s občanmi „ Vopred dohodnuté termíny“
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
14. september 2020
 • Čerpanie dovolenky zamestnancov MsÚ
11. september 2020
 • Čerpanie dovolenky zamestnancov MsÚ
10. september 2020
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • TA 3 - reportáž
 • Kontrolný deň – Dom smútku, Kultúrny dom, chodníky pod Hájom
 • Pracovné stretnutie so správcom konkurznej podstaty (Chateau Mignon)
 • Konzultácia s grafikom MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie „ Cyklotrasa Ladce-Nemšová“
 • Video chat cez aplikáciu zoom s prof. Kováčom ( STU Bratislava )
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
09. september 2020
 • Pracovná cesta – Ladce:
  • pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom spol. Považská cementáreň, a. s. Ladce
 • Pracovná cesta Trenčín:
  • Podujatie Mestá a  Open  Data
 • Operatívna porada s hovorkyňou mesta
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
08. september 2020
 • Operatívna porada s pracovníkmi  odd. výstavby
 • Porada s grafikom mesta
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie s právnym zástupcom
 • Pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • Rokovanie so zást. spol. ORANGE Slovensko
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné jednanie s p. Plevom za účasti hovorkyne mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
07. september 2020
 • Konzultácia s grafikom mesta
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Porada s riaditeľkou DUMAT-m.p.o.
 • Pracovná porada s právnym zástupcom mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Porada s prac. správy informačných technológií
04. september 2020
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s prac. pre mládež a šport
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie so správcom konkurznej podstaty CHATEAU MIGNON za účasti právneho zástupcu mesta
 • Pracovná cesta – Trenčín
  • TSK – Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovné stretnutie primátorov Dubnicko-Ilavsko
03. september 2020
 • Brno – návšteva veľtrhu „ URBIS SMART CITY FAIR 2020“
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. KRAPS, s.r.o.
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Nemšová
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
02. september 2020
 • Sobášna miestnosť – stretnutie so zamestnancami MsÚ v rámci projektu „ Do práce na bicykli
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • 02. 09. – 03. 09. 2020 - pracovná cesta - Česká republika
 • Brno – návšteva veľtrhu „ URBIS SMART CITY FAIR 2020“
31. august 2020
 • Čerpanie riadnej dovolenky zamestnancov MsÚ
28. august 2020
 • Konzultácia  s hovorkyňou mesta
 • Slávnostné otvorenie prístavby MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I. 32
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Účasť na výročnej členskej schôdzi záhradkárov ZO SZZ č. 6 Orechový háj
 • Park J. B. Magina - Odovzdávanie cien Perspektivy 2020
27. august 2020
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Kultúrne centrum –Nemšová
  • Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia
 • Porada s grafikom MsÚ
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Dom kultúry –16. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva
26. august 2020
 • Pracovná cesta –Košice:
  •  Účasť na zasadnutí prezídia Únie miest Slovenska
25. august 2020
 • Operatívna porada s právnym zástupcom mesta
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia  spol. uni-POLIKLINIKA, a. s. Dubnica nad Váhom
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Operatívna porada s ved. odd. školstva za účasti prednostky MsÚ a zástupcu primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
24. august 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • ZŠ s MŠ Pavla Demitru – stretnutie so žiakmi a pedagógmi v rámci projektu Letnej školy za účasti ved. oddelenia školstva
 • Porada s poslancom MsZ
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie so zást. spol. DMD GROUP, a.s.
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadačka MsÚ – pracovné stretnutie s poslancami MsZ
21. august 2020
 • Operatívna porada s grafikom MsÚ
 • Pracovná  porada s konateľom TSM, s.r.o.
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a hovorkyňou mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie so zást. spol. IINTERNACIONAL CONSULTING, spol. s r. o. Trenčín
20. august 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a zástupcom primátora
 • Operatívna porada s riaditeľkou DUMAT, m.p.o.
 • Konzultácia s ved. odd. školstva
 • Porada s náčelníkom MsP
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou Dubnického múzea
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
19. august 2020
 • Operatívna porada s konateľom TSM, s.r.o a ved. referátu životného prostredia
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a zástupcom primátora
 • Porada s riaditeľkou DUMAT, m.p.o.
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s prac. strategického rozvoja
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
18. august 2020
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody – pracovné rokovanie za účelom riešenia dopravnej situácie v uvedenej lokalite
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. LIGHTECH Bratsilava za účelom financovania osvetlenia
 • Reportáž RTVS – rekonštrukcia Námestia Matice Slovenskej
 • Pracovné rokovanie s prof. Kováčom ( STU Bratislava)
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
17. august 2020
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Pracovná cesta – Trenčín :  Hotel Elizabeth -  stretnutie s ministerkou Veronikou Remišovou a štátnym tajomníkom Vladimírom Ledeckým k novému PO 2021-2027
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
14. august 2020
 • Kontrola stavebných prác z dôvodu plánovanej rekonštrukcie budovy MsÚ
 • Porada za účasti konateľa TSM, s.r.o., ved. referátu životného prostredia a prac. správy pozemkov
 • Operatívna porada s prac. správy informačných technológií
 • Pracovné rokovanie s projektantom kaštieľa
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
13. august 2020
 • Operatívna porada s prac. investičnej výstavby
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Porada s prac. strategického rozvoja
 • Zasadačka MsÚ – „ Predstavenie nového  návrhu Važskej cyklomagistrály“
 • Sobášna miestnosť MsÚ – slávnostné odovzdávanie cyklostojanov
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
12. august 2020
 • Porada s grafikom mesta
 • Operatívna porada so zástupcom primátora
 • Konzultácia s právnym zástupcom mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ – výberové konanie + otváranie obálok na funkciu „Riaditeľ ZPS DUBINA, m.p.o.“
11. august 2020
 • Konzultácia s projektantom „Klientskeho centra“
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Porada s ved. oddelenia školstva
 • TSM, s.r.o. – konzultácia s konateľom spoločnosti
 • Obhliadka stavebných a elektro-rozvodných prác z dôvodu plánovanej rekonštrukcie budovy MsÚ
10. august 2020
 • Operatívna porada s prednostkou a zástupcom primátora
 • Konzultácia s hovorkyňou mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovná porada  za účasti  prednostky, ved. výstavby a pracovníkov investičnej výstavby a  strategického rozvoja a IT
3. august - 7. august 2020
 • Čerpanie riadnej dovolenky
27.júl - 31. júl 2020
 • Čerpanie riadnej dovolenky
24. júl 2020
 • Konzultácia s hovorkyňou mesta
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ a ved. stavebného úradu
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Prípravné práce z dôvodu plánovanej rekonštrukcie budovy MsÚ
23. júl 2020
 • Operatívna porada so zástupcom primátora
 • Konzultácia s konateľom TSM, s.r.o.
 • Zasadačka MsÚ – pracovné stretnutie so spracovateľom Územného plánu mesta
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Dom kultúry - verejné prerokovanie spracovaných návrhov na obnovu námestia
22. júl 2020
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ErasData - Pro s.r.o.
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovná konzultácia s  riaditeľkou DUMAT, m.p.o.
 • Operatívna porada s hovorkyňou mesta
 • Pracovná cesta Trenčín
  • NKÚ – podpísanie zápisnice  o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Stretnutie s občanmi –vopred dohodnuté termíny
21. júl 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • TSM, s. r. o. - pracovné rokovanie s konateľom spoločnosti
 • Pracovné jednanie so zást. spol. TECHREAL, s. r. o. za účasti pracovníkov pre územné plánovanie a stav. poriadok
 • Operatívna porada so zástupcom primátora a prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie so spol. AkzentBigBoard (autobusové prístrešky) za účasti prednostky MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Účasť na zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania a dopravy za prítomnosti prof. Kováča (STU Bratislava) – prerokovanie spracovaných návrhov na obnovu námestia
20. júl 2020
 • Operatívna porada s riaditeľkou DUMAT-u, m. p. o. a hlavným  energetikom
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovná cesta – Trenčín
  • Prerokovanie zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly
 • Zasadačka MsÚ – pracovné stretnutie (klientské centrum a kabeláž)
 • Konzultácia s prac. strategického rozvoja 
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
17. júl 2020
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ErasData - Pro s.r.o.
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Porada s právnym zástupcom mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné stretnutie s prezidentom MHK Dubnica nad Váhom
16. júl 2020
 • Sobášna miestnosť – stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovné jednanie  so zást. NKÚ Trenčín – prerokovanie správy z kontroly
 • Zasadačka MsÚ – prezentácia  UAVIS
 • Kontrolný deň  na stavbe „ Zateplenie polikliniky „ za účasti ved. stav. úradu
 • TV Považie - reportáž
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovné cesta – Trenčín –Opatovce
 • RZMOSP – pracovné stretnutie „ Samosprávny deň“
15. júl 2020
 • Porada s hlavnou kontrolórkou mesta za účasti prednostky MsÚ
 • Operatívna porada s prac. dopravy MsÚ (akčný plán mobility)
 • Konzultácia s ved. odd. školstva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Sobášna miestnosť – stretnutie s dobrovoľníkmi (prijatie u primátora a poďakovanie za pomoc pri Výzve mesta pri šití rúšok )
14. júl 2020
 • Operatívna porada s prac. strategického rozvoja
 • Pracovná cesta – Bratislava:
  • Slávnostné odovzdávanie ocenenia „Zlaté vedro za rok 2019“ ( Portál Odkaz pre starostu )
  • 3.zasadnutie Prezídia Únie miest Slovenska ( Zrkadlová sála – Primaciálny palác )
13. júl 2020
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná porada s ved. stavebného úradu a zástupcom primátora
 • Obhliadka stavieb a kontrola stavebných prác
 • Porada s prac. pre územné plánovanie a staveb. poriadok
 • Konzultácia s grafikom MsÚ
 • Konzultácia s prednostkou a zástupcom primátora ohľadne vytvorenia klientského centra MsÚ
 • Porada sa riaditeľkou DUMAT, m.p.o.
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
06. júl 2020 - 10. júl 2020
 • Čerpanie dovolenky
03. júl 2020
 • Operatívna porada so zástupcom primátora
 • Pracovné rokovanie s prof. Kováčom (STU Bratislava)
 • Zasadačka MsÚ – pracovná porada ( SMART mapy)
 • Pracovná cesta Trenčín
  • rokovanie – Slovenský pozemkový fond Trenčín za účasti zást. SPF Bratislava
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
02. júl 2020
 • Operatívna porada s hlavnou kontrolórkou a zástupcom primátora
 • Porada primátora
  • V zasadačke  MsÚ individuálnou formou podľa časového harmonogramu v čase od  09:00 do 15:30 hod.
 • Konzultácia s hovorkyňu mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
01. júl 2020
 • Operatívna porada s ved. stavebného úradu
 • Konzultácia so zástupcom primátora a prac. investičnej výstavby
 • Konzultácia s prac. správy informačných technológií MsÚ
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. DMD GROUP, a.s.
 • Pracovné stretnutie so starostom obce Zubák
 • Dom kultúry – za prítomnosti riaditeľky DUMAT, m.p.o., kompletná obhliadka všetkých priestorov , nachádzajúcich sa v objekte Domu kultúry
 • Pracovné stretnutie s koordinátorkou práce s mládežou mesta Dubnica nad Váhom
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadačka MsÚ – pracovné stretnutie so zást. spol. Arkadia Dca, s.r.o. za účasti poslancov Mestského zastupiteľstva a prac. odd. výstavby MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
30. júna 2020
 • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020:
  • ZŠ s MŠ Centrum I 32
  • ZŠ s MŠ Pavla Demitru
  • ZŠ s MŠ Pod hájom
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná konzultácia so zástupcom primátora
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Operatívna porada s prac. dopravného inšpektorátu Trenčín
 • Kontrola stavieb v meste za účasti ved. stavebného úradu
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (úsek Nemšová-Ladce) – návrh technického riešenia v KÚ mesta Dubnica nad Váhom 
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
29. júna 2020
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Dom kultúry Trenčianske Stankovce – rokovanie Rady RZMOSP
 • Pracovná konzultácia so zástupcom primátora
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
26. júna 2020
 • Konzultácia s ved. odd. školstva MsÚ
 • Sobášna sieň MsÚ – Slávnostné oceňovanie deviatakov
 • Pracovná porada s prednostkou a zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s prof. Kováčom ( STU Bratislava)
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
25. júna 2020
 • Operatívna porada s prednostkou mestského úradu
 • Konzultácia s hovorkyňou mesta
 • Konzultácia s ved. odd. školstva MsÚ
 • Pracovná porada s prac. odd. výstavby , odd. strategického rozvoja a prednostky MsÚ
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Dom kultúry – 15. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva
22.-24. júna 2020
 • Pracovná cesta – Horný Smokovec:
  • Celoslovenské podujatie pod záštitou Asociácie vzdelávania samosprávy– Stavebný úrad
 • Bratislava - mimoriadne zasadnutie prezídia Únie miest Slovenska (24.6.2020 o 15:00 hod)
19. júna 2020
 • Operatívna porada  s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s prac. pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné jednanie s konateľom TSM, s.r.o.
 • Športová hala - oficiálne otvorenie zrekonštruovanej telocvične boxu
18. júna 2020
 • Porada s prednostkou mestského úradu
 • Konzultácia s prac. pre ÚP a stavebný poriadok
 • Kontrolný deň na stavbe -  „ Dom kultúry“ -  za účasti ved. stavebného úradu a ved. odd. SR a IT
 • Konzultácia s ved. odd. školstva MsÚ za účasti prednostky MsÚ
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Kolektívne vyjednávanie za účasti vedenia mesta a  zást. SLOVES-u
 • Operatívna porada so zástupcom primátora
17. júna 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatívna porada s hovorkyňou mesta
 • Stretnutie s občanmi od 14:00h do 17:00h (vopred dohodnuté termíny)
16. júna 2020
 • Pracovná cesta: Lučenec – 2. zasadnutie Prezídia Únie miest Slovenska
15. júna 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatívna porada s právnym zástupcom mesta, riaditeľkou DUMAT-u, m.p.o. a energetikom mesta
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Porada so zástupcom primátora 
 • Zasadačka MsÚ  - pracovné jednanie so zást. MFK Dubnica nad Váhom
12. júna 2020
 • Konzultácia s hovorkyňou mesta
 • Operatívna porada s prednostkou a zástupcom primátora
 • Pracovné jednanie so zást. STU Bratislava p. prof. Kováčom
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
11. júna 2020
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Trenčianska Teplá – pracovné jednanie  na Obecnom úrade za účasti ved. stavebného úradu MsÚ (cyklotrasy)
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie so zást. spol. DAQE Slovakia, s.r.o. Žilina , zástupcov Okresného a Krajského dopravného inšpektorátu, TSK a vedenia mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
10. júna 2020
 • Operatívna porada so zástupcom primátora
 • Čistenie, úprava a kosenie trávnatých plôch v okolí kaštieľa Chateau Mignon a mestských pozemkov v blízkosti parku J.B. Magina za účasti pracovníkov odd. výstavby, životného prostredia a dopravy
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s občanmi za účasti zástupcov vedenia mesta k plánovanému otoču pri ZŠ s MŠ Centrum I.
9. júna 2020
 • Porada primátora (Vzhľadom na mimoriadne okolnosti - porada v zasadačke MsÚ individuálnou formou podľa časového harmonogramu v čase od 07:30 do 14:00 hod.)
 • Konzultácia s hlavnou kontrolórkou mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
8. júna 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Porada so zástupcom primátora
 • Operatívna porada s hovorkyňou mesta
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
5. júna 2020
 • Pracovná cesta Pezinok
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie k projektu „Vodozádržné opatrenia – sídlisko Pod hájom“  za účasti  prednostky a ved. odd. SR a IT
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
4. júna 2020
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – pracovné stretnutie zástupcov mesta a prac. spol. AVIS a EMEL
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. Autocentrum – Hilka, s.r.o.
 • Operatívna porada s hovorkyňou mesta
 • Porada so zástupcom primátora
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora

3. júna 2020

 • Zahájenie výsadby zelene a kvetov za účasti  zástupcov z klubov dôchodcov mesta Dubnica nad Váhom
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – prezentácia softwaru  PANORAMA  Editor za účasti pracovníkov odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatívna porada so zástupcom primátora
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. SESTAV, s.r.o. Ilava
 • Obhliadka lokality v parku  J.B. Magina  a jeho okolí za účasti prednostky a ved. stavebného úradu
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
2. júna 2020
 • Porada primátora (Vzhľadom na mimoriadne okolnosti - porada v zasadačke MsÚ individuálnou formou podľa časového harmonogramu v čase od 07:30 do 14:00 hod.)
 • Dom kultúry - 14. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie s poslancami k záverečnému účtu mesta
1. júna 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Zasadačka MsÚ - pracovná porada k organizácii dopravy pri školách za účasti kompetentných pracovníkov MsÚ
 • Operatívna porada so zástupcom primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh

 

29. mája 2020
 • Konzultácia so zástupcom primátora k návrh zmluvy „ Bikesharing“
 • Stretnutie s projektantom k projektu atletickej dráhy
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou ZUŠ vo veci prípravy projektu sťahovania školy
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
28.  mája 2020
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia  s právnym zástupcom mesta
 • Porada s ved. prac. rozpočtu a účtovníctva MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
27.  mája 2020
 • Konzultácia  s prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie so zást.  spol. DMD GROUP, a. s.
 • Porada s právnym zástupcom mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadnutie predstavenstva uni - POLIKLINIKY Dubnica nad Váhom
26.  mája 2020
 • Pracovné jednanie s poslancom MsZ
 • Konzultácia  s ved. SR a IT
 • Pracovná porada s ved. odboru školstva
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou DUMAT, m.p.o.
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora

25.  mája 2020

 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Zasadačka MsÚ – prezentácia „Polopodzemné kontajnery“
 • TV Považie – reportáž
 • Pracovné stretnutie s prísl. MsP za účasti riaditeľky DUMAT-u, m.p.o.
 • Pracovné jednanie s ved. SR a IT
 • Konzultácia s prac. investičnej výstavby
 • Konzultácia s prac. pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
22.mája 2020
 • Pracovná cesta
  • Poprad

21.  mája 2020

 • Pracovná cesta
  • Senica
20. mája 2020
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – pracovné stretnutie so zást. spol. ARGUS - DS, s. r.o.  za účasti ved. stavebného úradu MsÚ
 • Dom kultúry – „Kontrolný deň“  za prítomnosti TV médií, ved. stavebného úradu a ved. odd. SR a IT
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ  pri riešení prac. úloh
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie so zást. MFK Dubnica nad Váhom
 • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ
19. mája 2020
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Zasadačka MsÚ - porada – SMART MAPY za účasti In g. Baráta a prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok MsÚ
 • Pracovná porada s práv. zástupcami mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ  pri riešení prac. úloh
18. mája 2020
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Prejta – výjazdové rokovanie vo veci rekonštrukcie miestnych  komunikácií v m.č. Prejta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovné porada s prednostkou a so zástupcom primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadačka MsÚ - video meeting cez aplikáciu zoom – financovanie športových klubov v meste
15. mája 2020
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Zasadačka MsÚ – pracovné stretnutie s projektantami vo veci zriadenia klientského centra za účasti prednostky a ved. odd. ST a IT
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovné stretnutie za účelom odovzdania štúdie športovej haly
 • Pracovná porada k pripomienkovaniu zmluvy o cyklistike
 •  Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
14. mája 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – video meeting cez aplikáciu ZOOM so zást. spol. A.V.I.S. s.r.o. Bratislava
 • Pracovné stretnutie so zást. STU Bratislava za účasti ved. stavebného úradu a prac. správy majetku
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Porada s ved. odd. SR a IT
 • Pracovné rokovanie vo veci nájmu športovej haly za účasti prednostky MsÚ, právneho zástupcu mesta ,hlavnej kontrolórky a ved.  ref. rozpočtu a účtovníctva
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
13. mája 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovné jednanie so zást. spol. flexiIDEAS, s.r.o.
 • Konzultácia s ved. stavebného úradu a prac. správy majetku
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s grafikom MsÚ
 • Porada s ved. odd. SR a IT
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s prednostkou MsÚ
12. mája 2020
 • Porada primátora
  (vzhľadom na mimoriadne okolnosti - porada v zasadačke MsÚ individuálnou formou podľa časového harmonogramu v čase od 08:30 do 14:00 hod.)
 • Porada vo veci nájmu športového areálu s právnym zástupcom mesta a ved. odd.  rozpočtu a účtovníctva za účasti prednostky a zástupcu primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
11. mája 2020
 • Porada s hovorkyňou  mesta
 • Reportáž – TV média (TV Považie; Markíza, TA3, My Trenčianske noviny)
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a zástupcom primátora
 • Porada s grafikom mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
07. mája 2020
 • Porada s prac. investičnej výstavby
 • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Porada so zástupcom primátora a prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
06. mája 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie s pracovníkmi útvaru hlavného architekta mesta Trenčín za účelom možnosti využitia geografických informačných systémov (mapové podklady)
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s hovorkyňou mesta
 • Porada so zástupcom primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
05. mája 2020
 • Porada primátora
  (vzhľadom na mimoriadne okolnosti - porada v zasadačke MsÚ individuálnou formou podľa časového harmonogramu v čase od 07:30 do 14:00 hod.)
 • Pracovné rokovanie so zást. Slovak Smart City Cluster za účelom využívania  moderných technológií v našom meste
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
04. mája 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Porada s prac. strategického rozvoja
 • TV Markíza - reportáž
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Zasadačka MsÚ – pracovná porada za účasti prednostky MsÚ, ved. stavebného úradu  a ved. odd. rozpočtu a účtovníctva 
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh
29. apríla 2020
 • Zasadačka MsÚ – pracovné rokovanie so zást. spoločnosti METROSTAV DS, a.s.
 • Konzultácia s riaditeľkou DUMAT, m.p.o.
 • Kladenie vencov k Pamätníku oslobodenia mesta Dubnica nad Váhom
 • Stavanie mája v Dubnici nad Váhom a v m. č. Prejta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Prezentačná miestnosť Domu kultúry – 13. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva
28. apríla 2020
 • Pracovná porada primátora za účasti prednostky, zástupcu primátora a hlavnej kontrolórky MsÚ
 • Konzultácia s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
27. apríla 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – MHK - video chat cez aplikáciu zoom  za účasti prednostky, zástupcu primátora a ved. referenta rozpočtu a účtovníctva
 • Porada s prac. správy informačných technológií
 • TV Považie – rozhovor
  • Rozšírené otváracie hodiny MsÚ
  • Do práce na bicykli
  • Park: vsakovanie + žľaby
  • Kosenie
 • Konzultácia s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s primátormi Ilavského okresu
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
24. apríla 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – video chat cez aplikáciu zoom  k financovaniu klubov počas koronavírusu COVID 19 za účasti prednostky, zástupcu primátora a ved. referenta rozpočtu a účtovníctva
 • Pracovná  porada s prednostkou MsÚ
 • Obhliadka podchodu za účasti grafika a prezentácia jeho návrhu s postupom následnej grafickej úpravy
 • Konzultácia s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh
 • Pracovná porada s prac. strategického rozvoja za účasti prednostky MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
23. apríla 2020
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Porada s prac. strategického rozvoja
 • Valné zhromaždenie o. z. Smart Cities klub – on line  cez systém MS TEAMS
 • Pracovná  porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
22. apríla 2020
 • Video konferencia cez SKYPE so zást. neziskovej organizácie  Fitcubator Poprad
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Video konferencia k projektom adaptácie na zmenu klímy za účasti prac. strategického rozvoja
 • Video chat cez aplikáciu ZOOM za účasti predsedu TSK,  prednostu Okresného úradu Trenčín a primátorov miest
 • Zasadačka MsÚ –pracovná porada k projektu DLŽINY za účasti ved. stavebného úradu a prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok MsÚ
 • Pracovné stretnutie s koordinátorkou práce s mládežou
 • Konzultácia s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh
21. apríla 2020
 • Porada primátora
  (vzhľadom na mimoriadne okolnosti - porada v zasadačke MsÚ individuálnou formou podľa časového harmonogramu v čase od 07:00 do 16:00 hod.)
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
20. apríla 2020
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Zasadačka MsÚ – videokonferencia so zást. spol. AKM Ružomberok za účasti prednostky MsÚ , zástupcu primátora a prac. strategického rozvoja
 • Konzultácia s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
17. apríla 2020
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultačné stretnutie s ved. ekonomického oddelenia
 • Konzultácia s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh
 • Porada  s prac. investičnej výstavby MsÚ
 • Pracovné rokovanie s právnym zástupcom mesta za účasti prednostky MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
16. apríla 2020
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ – video meeting so zást. spol. EMEL za účasti  prednostky  MsÚ a zástupcu primátora
 • Konzultácia s hovorkyňou mesta
 • Pracovné jednanie s prac. strategického rozvoja a ved. ref. rozpočtu a účtovníctva
 • Pracovná porada s konateľmi spol. TSM, s.r.o. ohľadne  vozového parku a jeho obnovy
 • Konzultácia s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh
15. apríla 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh
 • Zasadačka MsÚ – video meeting so zást. spol. EMEL za účasti  prednostky  MsÚ a ved. odb. referenta rozpočtu na účtovníctva
 • Porada so zástupcom primátora
14. apríla 2020
 • Porada primátora
  (vzhľadom na mimoriadne okolnosti - porada v zasadačke MsÚ individuálnou formou podľa časového harmonogramu v čase od 07:00 do 16:00 hod.)
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
09. apríla 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – zoom - video chat ohľadne športovej haly za účasti prednostky a  prac. strategického rozvoja
 • Pracovné jednanie so zást. spol. FABRICIUS s.r.o. za účasti prac. správy majetku
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh
08. apríla 2020
 • Porada s prednostkou a zástupcom primátora
 • Konzultácia s prac. strategického rozvoja
 • TV Považie
 • Pracovné stretnutie primátorov
 • Konzultácia s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh
 • Roznáška rúšiek pre seniorov
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
07. apríla 2020
 • Porada primátora
  (vzhľadom na mimoriadne okolnosti - porada v zasadačke MsÚ individuálnou formou podľa časového harmonogramu v čase od 07:00 do 16:00 hod.)
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
06. apríla 2020
 • Konzultácia s ved. stavebného úradu
 • Návšteva škôl za účasti ved. školského  úradu, ved. stavebného úradu a hovorkyne mesta z dôvodu revitalizácie športových ihrísk
 • (ZŠ s MŠ C I 32 , ZŠ s MŠ Pavla Demitru a  ZŠ s MŠ Pod hájom)
 • Pracovné jednanie ohľadne zimného štadiónu a športovej haly za účasti zástupcu primátora ,prac. strategického rozvoja a poslanca MsZ
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné stretnutie vo veci odkúpenia pozemkov pod ABC za účasti prac. správy pozemkov MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ – zoom - video chat s poslancami
03. apríla 2020
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovná porada s prac. dopravy MsÚ
 • Zasadačka MsÚ - video meeting s prof. Kováčom ( STU Bratislava) za účasti  prac. oddelenia výstavby
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadačka MsÚ – video konferencia prostredníctvom  SKYPE so zást. spol. Consulting & Education Partners, s.r.o.
 • Zasadačka MsÚ – video konferencia prostredníctvom  SKYPE  so zást. spol. KRAPS
02. apríla 2020
 • Konzultácia s právnym zástupcom mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom  uni-Kliniky  Prievidza                
 • Pracovná porada s konateľmi TSM, s.r.o.
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné jednanie s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Pracovné stretnutie so zást. spol.  CRYSTAL REAL, s.r.o.
01. apríla 2020
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Porada s prac. správy majetku MsÚ
 • Pracovné rokovanie s predsedom Poľnohospodárskeho družstva Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovné stretnutie ohľadne atletickej dráhy za účasti zástupcov atletického  klubu  mesta Dubnica nad Váhom,   ved. stavebného úradu a prac. strategického rozvoja MsÚ                    
 • Zasadačka MsÚ – video meeting so zást. spol. Consulting & Education Partners, s.r.o.
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
31. marca 2020
 • Porada primátora
  (vzhľadom na okolnosti - porada v zasadačke MsÚ individuálnou formou podľa časového harmonogramu v čase od 07:00 do 16:00 hod.)
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
30. marca 2020
 • Porada s  ved. oddelenia školstva za účasti právnych zástupcov a ved. odd. účtovníctva a rozpočtu
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s prac. pre územné plánovane a stavebný poriadok
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadačka MsÚ - videokonferencia cez SKYPE s predsedom finančnej a majetkovej  komisie za účasti zástupcu primátora a ved. odd. účtovníctva a rozpočtu
 • Zasadačka MsÚ – videokonferencia prostredníctvom  SKYPE so zást. spol. Consulting & Education Partners, s.r.o.
 • Konzultácia s ved. referátu životného prostredia
27. marca 2020
 • Porada s  ved. stavebného úradu a prac. oddelenia výstavby a ŽP
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadačka MsÚ -  videokonferencia  prostredníctvom  SKYPE so zást. architektonickej kancelárie AKM Ružomberok
 • Konzultácia s ved. referátu životného prostredia
 • Zasadačka MsÚ – videokonferencia prostredníctvom  SKYPE so zást. spol. Consulting & Education Partners, s.r.o.
26. marca 2020
 • Konzultácia s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • TV Považie - reportáž
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Porada s právnym zástupcom mesta a zástupcom primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadačka MsÚ -  porada MIS – zadávanie úloh a  podúloh
 • Konzultácia s ved. referátu životného prostredia
 • Porada TSM, s.r.o.
25. marca 2020
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s právnym zástupcom mesta a zástupcom primátora
 • Konzultácia s hlavným kontrolórom mesta
 • Zasadnutie predstavenstva uni-POLIKLINIKA, a.s. Dubnica nad Váhom
 • Porada s ved. stavebného úradu
24. marca 2020
 • Konzultácia s advokátom
 • DR PVS, a. s. – Per rollam
 • Pracovná porada s konateľmi TSM, s.r.o. 
 •  Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Konzultácia s hovorkyňou mesta
 • Pracovná porada s prac. strategického rozvoja
 • Zasadačka MsÚ  - IIS MIS - pracovné stretnutie za účasti ved. oddelenia  SR a IT a zástupcu primátora ( kalendáre; úlohy; štatistiky; licencie; ... )
 • Konzultácia s právnym zástupcom mesta
23. marca 2020
 • Pracovná porada s ved. Stavebného úradu a pracovníkmi Strategického rozvoja
 • Pracovná porada s ved. oddelenia Strategického rozvoja a IT a pracovníkmi správy IT
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s ved. Referátu životného prostredia
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada so zástupcom primátora
 • 4. zasadnutie Krízového štábu mesta
20. marca 2020
 • Konzultácia s prac. stavebného úradu
 • Porada so zástupcom primátora
 • Porada s grafikom MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Konzultácia s právnym zástupcom mesta
 • Porada s prac. správy informačných technológií
 • Konzultácia s právnym zástupcom mesta a zást. SLOVES-u
19. marca 2020
 • Porada s právnym zástupcom mesta
 • Konzultácia s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Porada s ved. školského úradu
18. marca 2020
 • Porada s právnym zástupcom mesta
 • Konzultácia s pracovníčkou  strategického rozvoja
 • Pracovná porada  na tému „TRANSPARENCY“
 • Videokonferencia cez skype so zást. spol. ELTODO, s.r.o.
 • Porada so zástupcom primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s pracovníkom dopravy MsÚ
 • Konzultácia s právnym zástupcom mesta
17. marca 2020
 • Porada primátora
 • Kontrola žľabov v parku J.B. Magina za účasti ved. stavebného úradu a ved. oddelenia životného prostredia
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Porada so zástupcom primátora a pracovníčkami  sociálneho oddelenia
 • Pracovná porada k registratúre a ku zmluvám v MIS-e
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s pracovníkom dopravy MsÚ
 • Porada s vedúcim odd. Strategického rozvoja a IT
16. marca 2020
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • 3. zasadnutie krízového štábu mesta Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Porada s prac. CO a obrany
 • Konzultácia s prac. pre personálnu agendu
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
13. marca 2020
 • Konzultácia s riaditeľkou DUMAT-u, m.p.o. a právnym zástupcom mesta
 • Porada s ved. oddelenia účtovníctva a rozpočtu
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Porada s ved. oddelenia SR a IT
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné jednanie s prac. strategického rozvoja a ved. životného prostredia
12. marca 2020
 • Pracovná porada s prac. strategického rozvoja MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovná porada vo veci odporúčania mesta Dubnica nad Váhom v súvislosti s minimalizovaním šírenia koronavírusu
 • Konzultácia s právnym zástupcom mesta
11. marca 2020
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Pracovné rokovanie so zást. spoločnosti STUDNICA, n.o.
 • Stretnutie s výchovnou poradkyňou Gymnázia
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Konzultácia s ved. školského úradu
 • Porada s právnym zástupcom mesta
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných problémov
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
10. marca 2020
 • Porada primátora
 • Konzultácia riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh
09. marca 2020
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Odovzdanie kvietkov ženám mestského úradu pri príležitosti MDŽ za účasti zástupcov primátora
 • Pracovná porada vo veci odporúčania mesta Dubnica nad Váhom v súvislosti s minimalizovaním šírenia koronavírusu
 • Pracovné stretnutie s prezidentom MHK Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s opatrovateľkami  pri príležitosti MDŽ
 • Konzultácia s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh
06. marec 2020
 • Konzultácia s p. prof. Kováčom ( STU Bratislava)
 • Pracovná porada s prac. dopravy MsÚ , ved. odd. účtovníctva a rozpočtu a ved. oddelenia SR a IT
 • Pracovné rokovanie  s projektantami mestskej športovej haly za účasti viceprimátora, poslanca MsZ a prac. strategického rozvoja
 • Konzultácia s poslancom MsZ , p. profesorom Kováčom a právnym zástupcom mesta
 • Sobášna sieň MsÚ –  „Smaragdová svadba“ -  55. rokov spoločného manželského  spolužitia
 • 7edmička kaviareň – diskusia  pod názvom„
  Vieš, aký by mal byť dobrý úradník“
05. marec 2020
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácia s ved. stavebného úradu a prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok MsÚ
 • Pracovné stretnutie s predsedom o.z. Smart Cities klub
 • Konzultácia s prednostkou a zástupcom primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovná cesta
  • Trenčín -  Valné zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory SOPK
04. marec 2020
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkom  pre územné plánovanie a stavebný poriadok MsÚ
 • Pracovné jednanie s riaditeľom TSM, s.r.o. a ved. referátu životného prostredia MsÚ
 • Pracovné rokovanie so zástupcami  spol. DEUS a A.V.I.S.
 • Pracovné jednanie s konateľmi  spol. SEDUS GROUP a  spol. ARKÁDIA Dca, s.r.o.
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
03. marec 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Porada primátora
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. DATALAN, a.s.
 • Pracovná cesta
  • Trenčín – Inšpektorát práce
 • Pracovné rokovanie -  SMART CITY
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
02. marec 2020
 • Vybavovanie agendy primátora
 • ZŠ Pod hájom – predstavenie novej riaditeľky školy
 • Zasadačka MsÚ – pracovné jednanie  so zást. spol. ERAS DATA, s.r.o. – prezentácia SmartMaps
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Rokovanie s ved. stavebného úradu a prac. správy majetku ohľadne opráv  komunikácií  a zaradenie plánu investícií na rok 2020
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultácia s prednostkou
28. februára 2020
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. KALUSS za účasti  prof. Kováča, prednostky a ved. stavebného úradu
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Rokovanie s pracovníkmi zo spol. KRAPS, s.r.o.
 • Dom kultúry – výročná členská schôdza záhradkárov
27. februára 2020
 • Pracovná cesta – Nitra
  • Odborný seminár  – „Verejné obstarávanie“
26. februára 2020
 • Vybavovanie agendy primátora
 • DMD GROUP, a.s. –  spoločné rokovania v rámci  prijatia zahraničnej pracovnej návštevy z Kazachstanu
 •  Pracovné jednanie so zást. spol. INTERNACIONAL CONSULTING, spol. s.r.o. Trenčín  
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • Dom kultúry – 12. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva
25. februára 2020
 • Čerpanie dovolenky
24. februára 2020
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ a zástupcom primátora
 •  Pracovné jednanie s  Ing. Osúchom
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Denné centrum seniorov č. 2 – Výročná členská schôdza
 • ZPS Dubina – gratulácia p. Bučková  - 90. rokov
 • Stretnutie s poslancami MsZ
21. februára 2020
 • Odborné školenie v rámci vzdelávacieho programu
20. februára 2020
 • Pracovná cesta  - Lučenec
  • Rokovanie na Mestskom úrade
19. februára 2020
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie s prac. Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z Považskej Bystrice
 •  Pracovná cesta - Bratislava
  • Rokovanie – STU Bratislava
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Zasadnutie komisií mestského zastupiteľstva
  • finančná a majetková
  • výstavby, územného plánovania a dopravy
18. februára 2020
 • Porada primátora
 • RTVS – rozhovor pre média (zriadenie stojísk polopodzemných kontajnerov v Dubnici nad Váhom )
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. STUDNICA, n.o.
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Okresného riaditeľstva HaZZ  Trenčín
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácia s ved. stavebného úradu a hovorkyňou mesta
 • ZPS Dubina – fašiangové posedenie s klientami
17. februára 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Trenčianske Stankovce –Zasadnutie RZMOSP
 • Porada s grafikom MsÚ
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovná porada s prednostkou
 • Stretnutie s poslancom MsZ Ing. Suchánkom
 • Vybavovanie agendy primátora
14. februára 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ -  prezentácia modulu  pracovníkov SAV za účasti prednostky a poslancov mestského zastupiteľstva p. Baláža a Ing. Osúcha
 • Pracovná porada s prednostkou a zástupcom primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné jednanie s Ing. arch. Maťaťom
 • Vybavovanie agendy primátora
13. februára 2020
 • Pracovné rokovanie so zást. Expozitúry NKÚ Trenčín
 • Pracovné jednanie – SMART CITY
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom – pracovné stretnutie  s lekármi,  pracujúcich v nájomnom vzťahu na uni-POLIKLINIKE Dubnica nad Váhom za účasti  vedenia uni-POLIKLINIKY Dubnica nad Váhom , primátora mesta, prednostky a právneho zástupcu mesta MsÚ
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s grafikom MsÚ
12. februára 2020
 • Pracovné rokovanie so zást. MFK Dubnica nad Váhom za účasti ved. ekonomického oddelenia
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadnutie Predstavenstva uni-POLIKLINIKY Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné stretnutie s členmi  Miestneho odboru Matice slovenskej z Dubnice nad Váhom za účasti zástupcu primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
11. februára 2020
 • Konzultácia s ved. stavebného úradu
 • Pracovné jednanie s prac. správy informačných technológií
 • Porada primátora
 • Pracovná porada za účasti prednostky, právneho zástupcu mesta a ved. oddelenia  SR a IT
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • REDOX – prezentácia uzamykania podzemných kontajnerov
 • Pracovná konzultácia s poslancom MsZ
10. februára 2020
 • Vybavovane agendy primátora
 • Pracovná porada s právnym zástupcom mesta
 • TV Považie - reportáž
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou Dubnického múzea
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. EMEL Bratislava s.r.o. za účasti prednostky a ved. odd. SR a IT
 • Vybavovanie agendy primátora
07. februára 2020
 • Pracovná porada  s prednostkou  MsÚ
 • Pracovné stretnutie – Cyklojazda za priateľmi 2020 za účasti zástupcov MsÚ z Otrokovíc
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. SEDUS GROUP, a.s. Bratislava
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné rokovanie s prof. Kováčom ( STU Bratislava)
 • Vybavovanie agendy primátora
06. februára 2020
 • Dom kultúry – Ekotopfilm 2020 Dubnica nad Váhom
 • Pracovná cesta
  • Bratislava ( Slovenská technická univerzita; Slovenský atletický zväz )
 • Dom kultúry – diskusia Ekotopfilm - Envirofilm na tému Odpad ako cenný zdroj
05. februára 2020
 • Konzultácia s prednostkou  MsÚ
 • Pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom PVS, a. s. Považská Bystrica
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Dom kultúry –  11. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
04. februára 2020
 • Porada primátora
 • Konzultácia s referentom pre styk s verejnosťou
 • Pracovné jednanie s právnym zástupcom mesta
 • Pracovné  rokovanie s ved. školského úradu
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva za účelom predstavenia novej riaditeľky ZŠ Pod hájom
03. februára 2020
 • Pracovná porada ( porucha výťahu  v uni - POLIKLINIKE )
 • Pracovné rokovanie (polopodzemné kontajnery)
 • Reportáž TV Považie
 • Pracovná porada s prednostkou a zástupcami primátora
 • Pracovný výjazd Prejta – investície ( cesta; Dom smútku)
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s poslancami MsZ
31.  januára 2020
 • Pracovná konzultácia s ved. školského úradu MsÚ
 • Pracovné stretnutie so zást. LUPAEL, s.r.o.  za účasti prednostky a ved. odd. rozpočtu a účtovníctva
 • Pracovné rokovanie s prof. Kováčom (STU Bratislava)
 • Konzultácia s poslancom MsZ
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
30.  januára 2020
 • Pracovná cesta
  • Trnava
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. SK-ELTEST, s.r.o. za účasti poslanca MsZ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
29.  januára 2020
 • Pracovné rokovanie za účasti pracovníka z dopravného inšpektorátu Trenčín, prednostky a pracovníkov referátu dopravy MsÚ
 • Pracovné rokovanie za účelom predaja pozemkov pod bytmi
 • Pracovné rokovanie ohľadne riešenia rozpočtu oddelenia výstavby
 • Pracovné rokovanie s riaditeľkou DUMAT, m.p.o.  - návrh na  rekonštrukciu  bývalej budovy polikliniky na Kmeťovej ul.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Stretnutie so zástupcami BOXING Club-u Dubnica nad Váhom
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
28.  januára 2020
 • Pracovné stretnutie  ohľadne zriadenia klientského centra na MsÚ
 • Porada primátora
 • Fotenie klubu  MHK Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie s riaditeľmi škôl a školských zariadení k ochrane osobných údajov
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné rokovanie so zást. spoločnosti DNV ENERGO, a.s. za účasti prednostky a ved. stavebného úradu
27.  januára 2020
 • Pracovné stretnutie  za účasti prednostky, právneho zástupcu mesta, náčelníka  MsP a pracovníčky pre personálnu agendu
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Pracovné rokovanie s pánom  Bakytom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácia s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Stretnutie so študentami z gymnázia Dubnica nad Váhom
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
24.  januára 2020
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou a zástupcami primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi pri riešení pracovných úloh

20.  januára 2020

23.  januára 2020

 • Pracovná cesta:
  • Stuttgart (Nemecko) – odborná exkurzia SMART CITY; Digitalizácia a IKT riešenia
17.  januára 2020
 • Konzultácia s prednostkou
 • Pracovná porada s právnymi zástupcami mesta za účasti prednostky MsÚ
 • Školenie IIS MIS za účasti zástupcu primátora, prednostky, ved. oddelenia SR a IT a ved. oddelenia rozpočtu  a účtovníctva
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
16.  januára 2020
 • Pracovná porada k  harmonogramu realizácie investičných akcií pre rok 2020
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ za účasti JUDr. Bučencovej
 • Pracovné rokovanie s prof. Kováčom ( STU Bratislava)
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné jednanie s Ing. Švecom (MFK Dubnica nad Váhom )
 • Dom kultúry -  pracovné stretnutie s prac. TSK Trenčín na tému „Koncepcia rozvoja práce s mládežou“
15.  januára 2020
 • Pracovné rokovanie : Harmonogram realizácie investičných akcií pre rok 2020 za účasti prednostky, zástupcov primátora a pracovníkov stavebného úradu  
 • Pracovné jednanie  s Ing. arch. Maťaťom
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
14.  januára 2020
 • Porada primátora
 • Pracovná cesta – Nemšová
  • Pracovné stretnutie starostov a primátorov s riaditeľom ÚPSVR Trenčín
 • Konzultácia so zástupcom primátora
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. Studnica, n.o. Bratislava
 • Pracovné rokovanie s p. Ing. Kozákom , zást. spol. SSC, a.s. Žilina
 • Pracovné rokovanie s p. Franekom ( BOXING Club  Dubnica)
 • Pracovná návšteva spol. MATADOR Industries, a.s.
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
13.  januára 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie s riaditeľom TSM ,s.r.o.
 • Konzultácia s náčelníkom MsP
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné jednanie s pracovníkom dopravného inšpektorátu Trenčín
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné stretnutie s poslancami MsZ a zástupcami spoločnosti UNIPHARMA
10.  januára 2020
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovná cesta Trenčín
  • Pracovné rokovanie so zást. spol. MARIUS PEDERSEN, a.s.
  • Pracovné jednanie s riaditeľom Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. DELTA Electronics, s.r.o. Dubnica nad Váhom
 • Pracovná porada za účasti prednostky, ved. oddelenia SR a IT a ved. oddelenia rozpočtu a účtovníctva MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
9.  januára 2020
 • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Nemšová
 • Pracovné jednanie so zást. spol. KUKA Slovakia, s.r.o.
 • Stretnutie so zást. Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
 • Stretnutie so zást. spol.
  • ZTS Špeciál, a. s.
  • Konštrukta – DEFENCE, a.s.
 • Pracovné stretnutie so zást. spol.  JAMP SVORADA s.r.o.
 • Konzultácia s prednostkou
 • Vybavovanie agendy primátora
8.  januára 2020
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná cesta – Považská Bystrica
  • Slovenský pozemkový fond
 •  Pracovná cesta – Trenčín
  • Rokovanie s primátorom mesta Trenčín
 •  Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
7.  januára 2020
 • Novoročné stretnutie primátora s pracovníkmi MsÚ
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. M-PRESS, s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná cesta - Trenčín
  • Trenčiansky samosprávny kraj

2.  januára 2020

3.  januára 2020

 • Čerpanie riadnej dovolenky

23.  decembra 2019

31.  decembra 2019

 • Čerpanie riadnej dovolenky
20.  decembra 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná cesta
  • Považská Bystrica – zasadnutie DR Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných problémov
 • Vybavovanie agendy primátora
19.  decembra 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol.  PORSCHE WERKZEUGBAU
 • Pracovné stretnutie so zást. spo. BEL POWER Solutions, s.r.o.
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. MARPEX, s.r.o.
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. S.M.S. spol. s.r.o.
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných problémov
 • TV Považie – novoročný príhovor p. primátora
 • Predvianočné stretnutie s deťmi i z Centra pre deti a rodiny – Klobušice za účasti prednostky a hovorkyne MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
18.  decembra 2019
 • Zasadnutie MsZ
 • Porada s prednostkou primátora
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. TELEKOM, a.s. za účasti právneho zástupcu mesta
 • Konzultácia so  zástupcom primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných problémov
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • ZUŠ – koncert „ Rozprávkové Vianoce“
17.  decembra 2019
 • Vybavovane agendy primátora
 • Porada so zástupcom primátora
 • Konzultácia s právnym zástupcom mesta a JUDr. Bučencovou za účasti prednostky MsÚ
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných problémov
 • TV Považie – relácia s primátorom
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami DUMAT, m.p.o.
16.  decembra 2019
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Vybavovane agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných problémov
 • Pracovná porada s ved. stavebného úradu
 • Porada s hovorkyňou mesta
13.  decembra 2019
 • Pracovná cesta
  • Považská Bystrica – rokovanie s generálnym riaditeľom PVS, a. s.
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Vybavovane agendy primátora
 • Stretnutie bývalých zamestnancov MsÚ (dôchodcov) s vedením mesta
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných problémov
 • Dubnický kaštieľ – Vianočný punč  na znak poďakovania za spoluprácu
12.  decembra 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných problémov
 • Príprava a kontrola materiálov na zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
11.  decembra 2019
 • Pracovná porada
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovný meeting - Rozvoj sektorových zručností zamestnancov MsÚ
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. STUDNICA, s.r.o.
 • Pracovný obed – koncoročné poďakovane riaditeľom ZŠ a MŠ
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
10.  decembra 2019
 • Pracovná cesta
  • Bratislava – rokovanie s prezidentom SZĽH za účasti zást. MHK Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
9.  decembra 2019
 • Pracovná návšteva – primátor mesta Nemšová
 • Pracovná porada s prednostkou a prac. strategického rozvoja
 • Pracovné stretnutie s p. Ing. Červinkom
 • Pracovné rokovanie so zást. MHK Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácia s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Pracovné stretnutie s poslancami MsZ
6.  decembra 2019
 • Porada s prednostkou a zástupcom primátora
 • CNO - Odovzdanie mikulášskych balíčkov autistickým deťom
 • Konzultácia s prof. Kováčom ( STU Bratislava)
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Dom kultúry – vianočná besiedka – Centrum pre deti a rodiny – Klobušice
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných problémov
 • V spolupráci s prednostkou a zástupcom príprava materiálov na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • Denné centrum č. 2 – posedenie s dôchodcami

2.  decembra 2019

5.  decembra 2019

 • Čerpanie dovolenky
29. novembra 2019

Pracovná cesta

 • Bratislava
28. novembra 2019
 • Pracovné rokovanie s p. Baráthom
 • Rozhovor pre média -  „Námestie Matice Slovenskej"
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s prac .MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Gratulácia  občanovi  mesta pri príležitosti životného  jubilea
27. novembra 2019
 • Pracovné jednanie s prednostkou MsÚ a prac. správy majetku
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadnutie predstavenstva uni-POLIKLINIKA, a.s.
 • Nemšová – slávnostné podujatie „ Pozvanie do Králikovho mlyna“
26. novembra 2019
 • Porada primátora
 • Konzultácia s riaditeľom TSM, s.r.o. a náčelníkom MsP
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. stavebného úradu, odd. výstavby, ŽP a IT
 • Porada s ved. referentom rozpočtu a účtovníctva
 • Pracovné jednanie s právnym zástupcom mesta
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
25. novembra 2019
 • Porada s ved. školského úradu
 • Konzultácia s ved. odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s 1. zástupcom primátora
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
22. novembra 2019
 • Konzultácia s ved. odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovné rokovanie ( rozpočet -  školy a školské zariadenia)
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. Internacional Consulting, spol. s.r.o. Trenčín
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • ZŠ a MŠ C I 32 – 40. výročie
21. novembra 2019

Pracovná cesta

 • Banská Bystrica
20. novembra 2019
 • Konzultácia s riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Pracovné rokovanie ( rozpočet -  školy a školské zariadenia)
 • Porada s prednostkou MsÚ a ved. odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Gratulácia občianke mesta pri príležitosti životného jubilea
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Zasadnutie 8. neplánovaného Mestského zastupiteľstva
19. novembra 2019
 • Porada primátora
 • TV Markíza – reportáž atletický štadión
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a JUDr. Bučencovou
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ZBERNÉ  SUROVINY, a.s.
 • Pracovné rokovanie (rozpočet DUMAT, m.p.o.; odd. výstavby, ŽP a dopravy a odd. školstva)
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
18. novembra 2019
 • Pracovné jednanie s ved. školského úradu a prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. stavebného úradu
 • Porada s 2. zástupcom primátora
 • TV Považie – reportáž škôlka a parkovisko C I
 • Dom kultúry – oceňovanie žiakov mesta Dubnica nad Váhom pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva
 • Porada s právnym zástupcom mesta
 • Porada s ved. prac. rozpočtu a účtovníctva
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
15. novembra 2019
 • Pracovná agenda
 • Pracovné stretnutie s TN UNI
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Porada primátora s vedúcimi zamestnancami MsÚ
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ
 • Konzultácie rozpočtov s jednotlivými oddeleniami MsÚ
14. novembra 2019
 • Pracovná agenda
 • Rokovanie ohľadom poskytovaných dotácií
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ
 • Konzultácie rozpočtov s jednotlivými oddeleniami MsÚ
13. novembra 2019
 • Pracovné stretnutie s ved. staveb. úradu ohľadne bilbordov
 • Pracovné rokovanie ohľadne pozemku pre TSM, s.r.o. (stretnutie s majiteľom)
 • Konzultácia  s ved. školského úradu a  riad. ZŠ a MŠ Centrum I
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie agendy
12. novembra 2019
 • Porada primátora
 • Pracovné rokovanie s vedúcou POŠTY Dubnica nad Váhom
 • Pracovné rokovanie ( rozpočet ŽP a sociálne odd. )
 • Konzultácie  s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy
11. novembra 2019
 • Pracovné jednanie s prac. pre personálnu agendu
 • Porada s 2. zástupcom ( rozpočet DUBINA )
 • Mestský cintorín - Pietna spomienka na ukončenie 1.svetovej vojny
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná porada s poslancom MsÚ Ing. Osúchom a 1. zástupcom primátora
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
8. novembra 2019
 • 7. neplánované zasadnutie MsZ
7. novembra 2019
 • Konzultácie s ved. školského úradu MsÚ
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ZTS ŠPECIÁL, a. s. a DMD GROUP, a. s. za účasti prednostky MsÚ
 • Konzultácia s 1. zástupcom primátora
 • Porada s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok MsÚ
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie so zást. Telekom SK  a SWAN, a.s.
 • Vybavovanie agendy
 • Pracovné rokovanie s poslancom MsÚ Ing. Osúchom, ved. ref. rozpočtu a účtovníctva, prednostkou MsÚ , právnym zástupcom mesta a ved. odd. SR a IT
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
6. novembra 2019
 • Pracovná agenda
 • Porada s viceprimátormi mesta
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ
 • Stretnutie s občanmi – podľa dohodnutých termínov
5. novembra 2019
 • Pracovná agenda
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Porada primátora s vedúcimi zamestnancami MsÚ
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ

4. novembra 2019

 • Pracovná agenda
 • Pracovné stretnutie s vedením ZVS
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ
 • Pracovné stretnutie so zástupcami Slovak Telekom
 • Stretnutie s poslancami
31.  októbra 2019
 • Pracovná agenda
 • Porada – Nórske fondy
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ
 • Konzultácie so stavebným úradom
 • Konzultácia s prof. Kováčom
 • Pracovné stretnutie s primátorom Novej Dubnice
28. - 30.  októbra 2019
 • Konferencia stavebných úradov, Podbanské
25.  októbra 2019
 • Pracovná agenda
 • Mesiac úcty k starším – stretnutia s dôchodcami
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ
 • Konzultácie so oddelením školstva
24.  októbra 2019
 • Kontrolný audit protikorupčného manažérskeho systému
 • Pracovná agenda
 • Veľtrh pracovných príležitostí – slávnostné otvorenie
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ
 • Konzultácie so zástupcami primátora
 • Kontrolný audit protikorupčného manažérskeho systému - záverečné jednanie s manažmentom organizácie
23.  októbra 2019
 • Pracovné rokovanie s delegátkou partnerského mesta Jaroslavľ
 • Prezentácie návrhu stojanov na bicykle
 • Pracovné rokovanie s UPSVR
 • Stretnutie s občanmi mesta
 • Pracovná agenda
 • Otvorenie výstavy: História, ktorá nás spája
22.  októbra 2019
 • Školenie, Bratislava
21.  októbra 2019
 • Pracovné rokovanie k plánovanej cyklotrase s DMD GROUP, a.s.
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a zástupcami primátora
 • Pracovná agenda
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ
18.  októbra 2019
 • Pracovné rokovanie s primátorom mesta Nové Mesto nad Váhom a profesorom Kováčom (STU Bratislava)
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a 1. zástupcom primátora
 • Porada s ved. referátu životného prostredia
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
17.  októbra 2019
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovná porada:
 • Program Vianoce; vianočné trhy; výzdoba
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné jednanie so zást. spoločnosti ELTODO
 • Dubnický kaštieľ – prednáška PhDr. Hábla
16.  októbra 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Stretnutie s predsedom šachového klubu v Dubnici nad Váhom
 • Vybavovanie agendy
 • Pracovná porada s právnym zástupcom mesta
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
15.  októbra 2019
 • Konzultácia s pracovníkom strategického rozvoja MsÚ
 • Konzultácia s riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Pracovná cesta – Trenčín
  • Krajský pamiatkový ústav Trenčín
 • Pracovné rokovanie s riaditeľom pobočky TATRA Banka za účasti ved. ekonomického oddelenia
 • Pracovné rokovanie za účasti zástupcov spol. ELDISY Slovakia, spol. s.r.o.
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
14.  októbra 2019
 • TV Markíza – podchod (záverečné práce) – informácie pre média  o stave a  priebehu prác
 • Konzultácia s ved. školského úradu
 • Pracovné jednanie s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada so zástupcami primátora
 • Konzultácia s právnym zástupcom mesta
 • Vybavovanie agendy
11.  októbra 2019
 • Vybavovanie agendy
 • Pracovná návšteva – Bratislava (Slovenská technická univerzita prof. Kováč)
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie so starostom obce Bolešov
 • Porada s prednostkou MsÚ a právnym zástupcom mesta
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
10.  októbra 2019
 • Konzultácia s pracovníkom dopravného inšpektorátu
 • Zasadnutie komisie k výberovému  konaniu sloganu mesta
 • Vybavovanie agendy
 • Pracovné jednanie s poslankyňou Msz
 • Konzultácia s riaditeľkou múzea
 • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Nová Dubnica
 • Konzultácie  s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s ved. ekonomického oddelenia ; ved. rozpočtu a účtovníctva a prednostky MsÚ
09.  októbra 2019
 • Konzultácia s ved. stavebného úradu, odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovná porada za účasti prednostky a riaditeľa TSM, s.r.o.  vo veci verejného osvetlenia
 • Vybavovanie agendy
 • Konzultácie  s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné jednanie s riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • CNO – JEDNOTA Dôchodcov ( ZO č. 02 - posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
08.  októbra 2019
 • Porada primátora
 • Pracovné jednanie  s ved. stavebného úradu, odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Reportáž pre TV Markíza – ZŠ Centrum I.
 • Pracovné rokovanie s urbármi VMČ Prejta
 • Konzultácie  s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Obhliadka miestnych komunikácií za účasti poslancov MsZ
07.  októbra 2019
 • Konzultácie s ved. školského úradu a prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie na MsÚ v Považskej Bystrici za účasti prednostky
 • Porada s ved. stavebného úradu, odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Porada so zástupcami primátora a prednostkou MsÚ
 • Konzultácie  s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. Elektrogroup, s.r.o. za účasti prednostky MsÚ
 • Pracovné stretnutie s poslancami MsÚ

01.  októbra 2019

04.  októbra 2019

 • Pracovná cesta – Česká republika
  • Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia:
   • SMART CITY – nové trendy v samospráve
30.  septembra 2019
 • Pracovné rokovanie s pracovníkom dopravného inšpektorátu  a pracovníkom dopravy MsÚ
 • Konzultácie s ved. školského úradu a prednostkou MsÚ
 • Porada s prac. strategického rozvoja MsÚ
 • Porada so zástupcami primátora, prednostkou MsÚ a ved. stavebného úradu, odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Porada s hovorkyňou a prac. sekretariátu primátora
 • Konzultácie  s právnym zástupcom mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada – vianočné trhy; program; výzdoba
 • Porada s ved. stavebného úradu, odd. výstavby, ŽP a dopravy a pracovníkom pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou DUMAT, m.p.o. – oplotenie  mestskej knižnice
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ  pri riešení pracovných úloh
27.  septembra 2019
 • Pokračovanie - Zasadnutie dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
 • Trenčín – rokovanie rady RZMOSP
26.  septembra 2019
 • Zasadnutie dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
25.  septembra 2019
 • Pracovné stretnutie s prezidentom MHK Dubnica nad Váhom
 • Dom kultúry – školenie A.V.I.S. za účasti vedúcich  pracovníkov ekonomického odd. a školského úradu  MsÚ
 • Konzultácie  s prednostkou MsÚ
 • Pracovné jednanie s právnym zástupcom mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Dom kultúry –zasadnutie MsZ
24.  septembra 2019
 • Pracovná obchôdzka mestom s ved. stavebného úradu, odd. výstavby , ŽP a dopravy
 • Porada primátora
 • Pracovné rokovanie s ved. školského úradu
 • Konzultácie s ved. oddelenia ekonomického
 • Pracovné rokovanie so zást.  podnikateľského prostredia mesta
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Spoločenské stretnutie za účelom poďakovania  dobrovoľníkom „Natri to mestu“ za účasti vedenia mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
23.  septembra 2019
 • Porada s ved. stavebného úradu, odd. výstavby , ŽP a dopravy
 • Pracovná  porada  s prednostkou MsÚ , zástupcami primátora a poslancom MsZ Ing. Osúchom
 • Pracovné stretnutie so zást. súkromnej ZUŠ
 • Pracovné stretnutie so zást. združenia Olympic fitness centrum Dubnica nad Váhom
 • Pracovné stretnutie so zást. združenia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska ( ZO č. 584, Dubnica nad Váhom )
 • Porada s právnym zástupcom mesta
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné jednanie s ved. odd. SR a IT
 • Vybavovanie agendy primátora
20.  septembra 2019
 • Zahraničná pracovná cesta
  • Rusko - Jaroslavľ
19.  septembra 2019
 • Zahraničná pracovná cesta
  • Rusko - Jaroslavľ
18.  septembra 2019
 • Zahraničná pracovná cesta
  • Rusko - Jaroslavľ
17.  septembra 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná  porada  s ved. odd. SR a IT a ved. rozpočtu a účtovníctva
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. STUDNICA, s.r.o.,
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • CNO – posedenie s dôchodcami
 • Zasadnutie komisie finančnej a majetkovej
16.  septembra 2019
 • Dom kultúry – odborné školenie ohľadne rozpočtovania za účasti riaditeľov škôl a školských organizácií, ekonómov a účtovníkov MŠ a ZŠ
 • Pracovná  konzultácia  – prehodnotenie požiadaviek  pre jednotlivých operátorov sietí v meste
 • Pracovný obed so zástupcom zahraničnej firmy
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania a dopravy
13.  septembra 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. JAMP SVORADA, s.r.o.
 • INFODEŇ - Gymnázium Dubnica nad Váhom- účasť na prednáškach a okrúhlych diskusných stoloch
 • Konzultácie s pracovníkmi  MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. KOVÁČ, s.r.o.
 • Stretnutie pri príležitosti Dňa zboru väzenskej a justičnej stráže s riaditeľom ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici n. V.
12.  septembra 2019
 • Čerpanie dovolenky
11.  septembra 2019
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • rokovanie s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest, a.s.
  • pracovné rokovanie s  prof. Ing. arch. Kováčom, PhD. (STU Bratislava)
 • Konzultácie s pracovníkmi  MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s 2. zástupcom primátora
 • Stretnutie s občanmi –vopred dohodnuté termíny
10.  septembra 2019
 • Porada primátora
 • Pracovné stretnutie -  Úprava komunikácie „ ul. Bottova „
 • Konzultácie s pracovníkmi  MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné jednanie  s právnym zástupcom mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. Barényi &Architekti Liptovský Mikuláš
09.  septembra 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ a zástupcami primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zást. Združenia kresťanských demokratov
 • Konzultácie s pracovníkmi  MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s ved. stavebného úradu, odd. výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovné rokovanie s pracovníkom  strategického rozvoja MsÚ
 • Pracovné jednanie  s právnym zástupcom mesta
06.  septembra 2019
 • Pracovná porada s vedúcou školského úradu
 • Konzultácie s riaditeľkou MŠ a ZŠ Pod hájom
 • Pracovné rokovanie so zást. spoločnosti FROST-service, s.r.o. za účasti 1. zástupcu a riaditeľky DUMAT-u, m.p.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi  MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné rokovanie so zástupcami spol. A.V.I.S., s.r.o. Bratislava
 • Pracovná porada s riaditeľmi škôl mesta Dubnica nad Váhom
05.  septembra 2019
 • Pracovné rokovanie so zástupcami  spol. ZTS ELEKTRONIKA, a.s. za účasti poslanca MsZ p. Ing. Osúcha 
 • Pracovná cesta – Ilava
  • Rokovanie s primátorom mesta Ilava a riaditeľom nemocnice Ilava
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. DATALAN, a.s.
 • Konzultácie s pracovníkmi  MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s 1. zástupcom a prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie so zást. Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
04.  septembra 2019
 • Pracovná cesta
  • Bratislava – STU v Bratislave -  fakulta architektúry
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie s majiteľom spol. Hôrka, s.r.o.
 • Konzultácie s riaditeľkou CVČ Dubnica nad Váhom
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. CoMa Consulting, s. r. o. za účasti prednostky MsÚ
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
03.  septembra 2019
 • Porada primátora
 • Konzultácie s riaditeľom TSM, s.r.o. a hovorkyňou mesta
 • Pracovné jednanie  s ved. oddelenia kultúry a knižnice MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ErasData-Pro s.r.o. za účasti poslanca MsÚ p. Baláža a prednostky MsÚ 
 • Pracovné stretnutie s p. Sadeckým
02.  septembra 2019
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 – ZŠ s MŠ C I.
 • Porada s pracovníkmi dopravy a prac. správy majetku MsÚ
 • Pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • Konzultácie s právnym zástupcom mesta
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. NDCon p. Ing.  Kašíkom
 • Slávnostné otvorenie školského roka  - ZUŠ Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ 
30. augusta 2019
 • Čerpanie riadnej dovolenky
29. augusta 2019
 • Štátny sviatok
28. augusta 2019
 • Pracovné rokovanie – ZŠ a MŠ P. Demitru za účasti ved. školského úradu
 • Pracovné jednanie s p. Kosovou a p. Lečko za účasti 1. zástupcu
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. SIRS -Development a.s. Žilina a p. Ing. George Trabelssiem
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri  riešení prac. úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi  -  vopred dohodnuté termíny
 • Oslavy 75. výročia SNP
27. augusta 2019
 • Porada primátora
 • Pracovné rokovanie so zást.  MHK Dubnica nad Váhom (hokejový štadión)
 • Pracovná porada- DFF 2019 (vyhodnotenie priebehu festivalu v rámci organizačného zabezpečenia)
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri  riešení prac. úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s p. Slivkom
 • Rokovanie s JUDr. Bučencovou
 • Pracovná porada -  financovanie školstva
26. augusta 2019
 • Porada s ved. školského úradu
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. SPP, a.s. -  obhliadka mesta
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri  riešení prac. úloh
 • Pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • Pracovné jednanie s ved. ekonomického oddelenia a  zást. ekonomického oddelenia MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s 1. zástupcom
23. augusta 2019
 • Porada s riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Porada s riaditeľkou DUMAT-u, m.p.o.
 • Slávnostné prijatie delegácie z družobného mesta Vác
 • Nádvorie Dubnického kaštieľa – DFF 2019
22. augusta 2019
 • Pracovné jednanie s riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada ohľadne organizačného zabezpečenia DFF 2019
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovná porada s ved. školského úradu
 • Porada so zástupcami
 • Slávnostné otvorenie DFF 2019
21. augusta 2019
 • Pracovné rokovanie s riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s p. Krajčom
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovné rokovanie s ved. školského úradu
 • Pracovné stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Námestie sv. Jakuba - vernisáž
20. augusta 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. TECHREAL a ved. stavebného úradu 
 • Porada primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovné rokovanie s p. Ďurišom (Bratislava)
 • Rozhovor s médiami ( rádio Regina)
 • Pracovné stretnutie s p.Matejičkom
 • Pracovná porada s 2. zástupcom (DFF 2019)
19. augusta 2019
 • Pracovné rokovanie s prezidentom HK DUKLA  Trenčín za účasti 1. zástupcu
 • Porada s hovorkyňou mesta a OR sekretariátu primátora
 • Pracovná porada s ved. stavebného úradu, OV, ŽP a dopravy
 • Pracovné konzultácie s  2. zástupcom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Porada s prednostkou MsÚ
16. augusta 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol.  ARGUS Trenčín za účasti  prac. dopravy MsÚ
 • Pracovné jednanie so zást.  spol. SPP, a.s.  Žilina za účasti ved. stavebného úradu a prac. správy majetku MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovná cesta Trenčín – rokovanie na Úrade práce , soc. vecí a rodiny
15. augusta 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s hovorkyňou mesta a grafikom MsÚ
 • Porada s 2. zástupcom
 • Pracovná cesta – Nové Mesto nad Váhom
14. augusta 2019
 • Pracovné stretnutie – p. Križan
 • Pracovné rokovanie so zástupcom  ved. katedry dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 • Porada s riaditeľkou DUMAT-u, m.p.o. a riaditeľkou Dubnického múzea
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie s Ing. Bočincovou
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
13. augusta 2019
 • Porada primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovný obed s členom klubu koaličného Mosta-Híd
 • Pracovné  stretnutie s pracovníkmi TV Markíza (rozhovor pre TV noviny)
 • Porada s prednostkou MsÚ
12. augusta 2019
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Školenie „Odkaz pre starostu“
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovná porada s 2. zástupcom
09. augusta 2019
 • Pracovná porada za účasti prednostky MsÚ a riaditeľky DUMAT-u
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie s ved. školského úradu
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovná porada s 2. zástupcom
 • Porada s prac. strategického rozvoja
 • Porada s prednostkou MsÚ
08. augusta 2019
 • Obhliadka mesta a podchodu  za účasti prednostky a ved. stavebného úradu
 • Porada k organizačnému zabezpečeniu DFF 2019
 • Pracovná porada s ved. školského  úradu
 • Pracovná cesta Trenčín - pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta Trenčín
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. STUDNICA, n.o.
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. SEDUS GROUP, a.s.
07. augusta 2019
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou PRIMA Banka za účasti ved. ekonomického oddelenia
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MÚ pri riešení pracovných úloh
 • Zasadnutie Predstavenstva uni - POLIKLINIKY, a.s.
 • Valné zhromaždenie uni - POLIKLINIKY, a.s.
06. augusta 2019
 • Porada primátora
 • Návšteva ZŠ a MŠ P. Demitru za účasti ved. školského úradu
 • Pracovné rokovanie s primátorom mesta Nová Dubnica a starostom obce Košeca
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MÚ pri riešení pracovných úloh

05. augusta 2019

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ a JUDr. Bučencovou
 • Porada s ved. stavebného úradu a ved. odd. výstavby a ÚP
 • Pracovné stretnutie s  p. Múčkom  ( FS Mladosť)
 • Konzultácie s pracovníkmi MÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné stretnutie s p. Grossmanovou

29. júl 2019 

až 2. august 2019

 • Zatvorený mestský úrad z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov MsÚ

15. júl 2019 

až 26. júl 2019

 • Čerpanie dovolenky
12. júl 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s vedúcou ekonomického oddelenia
 • Pracovné stretnutie s poslancom  MsZ p. Lukáčom a JUDr. Bučencovou
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou DUMAT, m.p.o. a riaditeľom TSM, s.r.o.
11. júl 2019
 • Pracovná cesta - Bratislava – Slovenská technická univerzita
 • Pracovné rokovanie – Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada – organizačné zabezpečenie príprav DFF 2019
 • Pracovné rokovanie s viceprezidentom Atletického klubu Dubnica nad Váhom
 • Pracovné stretnutie s novinármi - MY noviny ( Obzor )
10. júl 2019
 • Pracovné stretnutie s prac. Sociálnej poisťovne Považskej Bystrice
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Porada s riaditeľom TSM, s.r.o.
 • 14:00 – 17:00h - stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
09. júl 2019
 • Porada primátora
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. CoMa Consulting, s r.o. Trenčín
 • Obhliadka rekonštrukcie  palubovky Mestskej športovej haly
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
 • Stretnutie s obyvateľmi Bottovej ul. (chov hospodárskych zvierat- p. Slávik )
08. júl 2019
 • Pracovné jednanie so  zást. Vysokej školy DTI , s.r.o.
 • Rokovanie Rady RZMOSP – Trenčianske Stankovce
 • Pracovná porada s riaditeľkou ZUŠ a ved. školského  úradu
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva  zást.  spol. INNOGY a VSE holding Košice
 • Porada s 1.zástupcom a  ved. stavebného  úradu
04. júl 2019
 • Team building  so zamestnancami MsÚ
03. júl 2019
 • Pracovné stretnutie s ved. školského úradu - ERAZMUS
 • Porada s riaditeľkou DUMAT, m.p.o a riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s odb. referentom pre styk s médiami a verejnosťou
 • Pracovné rokovanie s riaditeľom DOPRASTAV-Asfalt, a.s.
 • Konzultácie s pracovníkmi pri riešení prac. problémov
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovná stretnutie s obyvateľmi – prezentácia investičných zámerov na sídlisku C I.
02. júl 2019
 • Porada primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva z družobného mesta Otrokovice
 • Pracovná rokovanie so zást. spol. STUDNICA, s.r.o. 
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
 • Pracovné stretnutie s občanmi ( farma „ Slávik „)
01. júl 2019
 • Pracovná cesta Bratislava
  • rokovanie s generálnym riaditeľom SSC, a.s. Bratislava
 • Pracovná rokovanie so zást. spol. MSM, a.s.
 • Pracovná porada s ved. oddelenia ŽP a  OR dopravy za účasti prednostky a zástupcu primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ELTODO  OSVETLENIE, s.r.o. Košice
 • Pracovné stretnutie s vlastníkmi pozemkov ZO SZZ reg.č.23-55 Lieskovec
28. jún 2019
 • Návšteva gymnázia – osobné poďakovanie dubnickým gymnazistom , ktorí sa podieľali na maľbe podchodu pre peších a cyklistov
 • DUTAF – slávnostné ukončenie školského roku - ZŠ P. Demitru
 • Obhliadka mesta ( mestské komunikácie, trávnaté plochy, chodníky, priechody, zábradlie atď.) za účasti riaditeľa TSM ,s.r.o. a prednostky MsÚ
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupcom primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
27. jún 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostkou a vedúcou školského úradu 
 • Pracovná cesta
  • Trnava
26. jún 2019
 • Pracovné stretnutie so zást.  občianskeho  združenia Klub KARATE
 • Pracovná porada – príprava organizačného zabezpečenia  DFF 2019
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných  úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Dom kultúry – 5. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva
25. jún 2019
 • Porada primátora
 • Dom kultúry – slávnostné promócie absolventov Vysokej školy DTI
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Pracovná porada s právnym zástupcom mesta
 • Pracovná porada s vedúcim odd. SR, PM a IT
 • Pracovné stretnutie so zástupcom spol. SEDUS GROUP, a.s; pracovníkom dopravného inšpektorátu, prednostkou MsÚ a vedúcim stavebného úradu
24. jún 2019
 • Mestská knižnica – Slávnostné otvorenie Eko-záhradky
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a ved.  staveb.  útradu
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva – zást. spol. Internacional Consulting, spol.s.r.o.
 • Pracovná porada s OR CO a obrany
 • Pracovná porada s prac. kancelárie primátora
21. jún 2019
 • Pracovná cesta Bratislava - Únia miest Slovenska
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s pracovníkmi MsP
20. jún 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s OR pre územné plánovanie a staveb. poriadok MsÚ
 • Návšteva ZŠ s MŠ CI 34 Dubnica nad Váhom
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. STUDIO  21
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovná porada so zást. primátora
19. jún 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s riaditeľkou Dubnického múzea, riaditeľom TSM, s.r.o. a riaditeľkou DUMAT, m.p.o.
 • Návšteva ZŠ Pod hájom 956
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Obv. odd.  PZ Dubnica nad Váhom
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Zasadnutie finančnej a majetkovej komisie
 • Pracovná porada s prac. Mestskej polície
18. jún 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora
 • Pracovná porada s riaditeľom TSM, s.r.o. a 2. zástupcom primátora
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. LORAS , TECHREAL, s.r.o. a ved. staveb. úradu
 • Dom kultúry – oceňovanie najlepších žiakov dubnických škôl a školských zariadení primátorom mesta
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
17. jún 2019
 • Pracovné stretnutie s podnikateľmi  kórejských spoločností
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ, zástupcom primátora a ved. stavebného úradu MsÚ
 • Pracovné jednanie so zást. MFK Dubnica nad Váhom
 • Pracovná návšteva - poslanec VÚC Trenčín JUDr. Fraňo
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
14. jún 2019
 • Pracovná cesta – Banská Bystrica ( Odborný seminár – „ Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
13. jún 2019
 • Zahraničná  pracovná cesta (Letná škola Smart Cities 2019)
12. jún 2019
 • Zahraničná  pracovná cesta (Letná škola Smart Cities 2019)
11. jún 2019
 • Zahraničná  pracovná cesta (Letná škola Smart Cities 2019)
10. jún 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie so zást.  SFZ Bratislava za účasti 1. zástupcu
 • Pracovné stretnutie so zást. dopravného inšpektorátu
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovné jednanie s ved. školského úradu
 • Pracovná cesta - Trenčín
 • Konzultácie s prac. pri riešení prac. úloh
07. jún 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s ved. staveb. úradu
 • Pracovné jednanie s náčelníkom MsP
 • Konzultácie s prac. pri riešení prac. úloh
 • Pracovné rokovanie s projekt. spol. a zást. TSM
06. jún 2019
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Dom kultúry  - slávnostný akt vyraďovania študentov
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. LORAS
 • Pracovná porada s ved. staveb. úradu MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami ZPS DUBINA – Prejta za účasti prednostky MsÚ a zástupcu primátora
05. jún 2019
 • Pracovné stretnutie so zást. združenia  Wild Kings Dubnica
 • Mestský štadión – XVI. ročník atletickej súťaže „Memoriál Mgr.Herdovej“
 • Pracovné rokovanie s riaditeľkou ZPS DUBINA
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a poslancom MsZ p. Lukáčom
 • Mestský štadión – slávnostné otvorenie futbalového turnaja väzenských služieb V4
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s riaditeľom TSM, s.r.o.
04. jún 2019
 • Porada primátora
 • Pracovná návšteva zást. farského úradu Dubnica nad Váhom a Saleziánov dona Bosca p. Piatrova
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupcami primátora
 • Pracovné stretnutie – Slávnica
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení prac. problémov
03. jún 2019
 • Pracovná porada vedenia mesta
 • Dom kultúry – folklórna kvapka krvi
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva – prof. Kováč ( STÚ Bratislava)
 • Konzultácie s prac. pri riešení prac. úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
31. mája 2019
 • Pracovné rokovanie s prednostkou MsÚ a riaditeľkou ZPS Dubina za účasti poslanca MsZ p. Ing. Osúcha
 • Porada so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s ved. školského úradu za účasti prednostky MsÚ
 • Obhliadka komunikácií mesta za účasti riaditeľa TSM, s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
30. mája 2019
 • Pracovné rokovanie s p. Ing. Fusekovou
 • Pracovné jednanie s p. Ondrášom
 • Dom kultúry – pracovné stretnutie za účasti riaditeľa  ÚPSVaR
 • Vybavovanie agendy p. primátora
 • Pracovná porada s OR pre styk s verejnosťou
 • Konzultácie pri riešení prac. úloh zamestnancov MsÚ
 • Pracovné stretnutie so št. tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. mája 2019
 • Aeroklub Slávnica – svetový pohár raketomodelárov
 • Pracovná návšteva – Výučbové stredisko STU MTF Dubnica nad Váhom
 • Festival zdravia – Námestie Matice Slovenskej
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné jednanie so zást. spol. KAMON, s.r.o.
 • Zasadnutie Predstavenstva uniPOLIKLINIKY
 • Pracovná cesta Trenčín
 • diskusné fórum s osobnosťami trenčianskeho kraja za účasti prezidenta SR pána  Andreja Kisku
28. mája 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora
 • Pracovné stretnutie s p. Košťanom za účasti prednostky MsÚ
 • Konzultácie  s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Osobné  stretnutie p. primátora s jednotlivými žiadateľmi klubov a združení, ktorí požiadali mesto  o dotáciu
 • Porada s právnikom MsÚ
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
27. mája 2019
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovné rokovanie so zást.  slovenského vodohospodárskeho podniku( Správa povodia stredného Váhu - Nimnica)
 • Pracovné jednanie so zást. dopravného inšpektorátu (priechody pre chodcov; kruhový objazd)
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie  s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
24. mája 2019
 • Pracovné jednanie so zást. spol. CBRE s.r.o. Bratislava
 • Pracovná návšteva riaditeľa TV Považie
 • Dom kultúry – školenie o aktuálnych zmenách v školskom zákone
 • Pracovné jednanie s prednostkou a so zást. doprav. inšpektorátu
 • Konzultácie  s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
23. mája 2019
 • Porada s ved. školského úradu MsÚ
 • Odborná prednáška v Dome kultúry za účasti riaditeľov ZŠ  a MŠ
 • Slávnostné otvorenie  XXIII. ročníka krajskej súťaže v hasičskom športe hasičov z povolania Trenčianskeho kraja – mestský futbalový štadión
 • Dom kultúry – prezentácia s prednáškou „ Šach na školách“
 • Odborný seminár v Dome kultúry „ Manuál komplexnej obnovy bytových domov“
 • Vybavovanie agendy primátora
22. mája 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná cesta Bratislava
  • Rokovanie 30. snemu Združenia miest a obcí Slovenska
21. mája 2019
 • Porada s prednostkou, ved. staveb. úradu a ved. odd. SR,PM,IV a IT MsÚ
 • Pracovné rokovanie s projektantom (cyklochodníky) za účasti ved. staveb. úradu MsÚ
 • Porada primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prac. strategického rozvoja MsÚ
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
20. mája 2019
 • Pracovná cesta Bratislava
  • „Stretnutie lídrov stavebníctva 2019“ za účasti ministra dopravy a výstavby SR
 • Pracovné stretnutie s ved. redakcie MY Považský Obzor
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
17. mája 2019
 • ZŠ  s MŠ sv. Dominika Savia – zahájenie „ Športových hier „
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ a ved.  staveb. úradu
 • Porada s ved. školského úradu
 • Pracovná cesta Trenčín – Otvorenie výstavy „ REGION TOUR „
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
16. mája 2019
 • Prijatie zahraničnej delegácie z Nemecka – cyklist. združenie FREUNDENKREIS
 • Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia TSM, s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s náčelníkom MsP Dubnica nad Váhom
 • Pracovná porada s prednostkou , 2. zástupcom primátora, ved.  staveb. úradu a prac. správy majetku MsÚ ( oprava chodníkov a schodísk)
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
15. mája 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s ved. stavebného úradu MsÚ
 • ZŠ a MŠ P. Demitru – zahájenie 2. dňa „Gymnastický štvorboj“
 • Pracovné stretnutie – zást. spol. SWAN
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • ZŠ a MŠ P. Demitru – záverečné  vyhodnotenie “Gymnastický  štvorboj”
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné stretnutie s prezidentom MHK Dubnica nad Váhom za účasti poslancov MsZ
13. mája 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s ved. staveb. úradu a riaditeľkou DUMAT, m.p.o.
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s prednostkou MsÚ a ved. odd. ŽP MsÚ
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
10. mája 2019
 • Pracovná cesta – Poprad (Odborná konferencia Metro on LINE 2019)
09. mája 2019
 • Pracovné stretnutie s prezidentom MHK  Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné jednanie so zást. spol. UNISTAV Dubnica nad Váhom
 • Pietna spomienka pri pamätníku obetiam 2. svet. vojny na novom cintoríne
 • Pracovná rokovanie so zást spol. DKC Dubnica nad Váhom
 • Porada s prednostkou a zástupcami MsÚ
08. mája 2019
 • Štátny sviatok
07. mája 2019
 • Porada primátora
 • Pracovné stretnutie so zást . spol. MATADOR INDUSTRIES, a.s. Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Trenčín – prac. stretnutie so županom Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • Pracovná cesta Bratislava
  • stretnutie s veľvyslancom Poľskej republiky pri príležitosti štátneho sviatku Poľskej republiky
06. mája 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou a zástupcami primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
03. mája 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ a zástupcami primátora
 • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Nová Dubnica
 • Vybavovanie agendy  primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovná návšteva – Ing. Juraj Červinka
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Dom kultúry – stretnutie priateľov a fanúšikov dubnického hokeja
02. mája 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ za účasti JUDr. Bučencovej
 • Pracovné rokovanie  –  ÚPSVR Trenčín
 • Vybavovanie agendy  primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovné jednanie  so zást. spol. C.E.P., s.r.o. Bratislava
 • Interná porada - príprava DFF 2019
 • Pracovná cesta - Bratislava (za účasti 1. zástupcu MsÚ)
01. mája 2019
 • Štátny sviatok
 • Oslavy 1. mája a 15. výročie vstupu SR  do EÚ – námestie Matice Slovenskej
30. apríla 2019
 • Pracovná návšteva v spol. MATADOR Industries , a.s. Dubnica nad Váhom
 • Pracovné rokovanie  – TSK, a.s. Trenčín za účasti p. prednostky a ved.  staveb. úradu MsÚ
 • Vybavovanie agendy p primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Stavanie mája v m. č. Prejta
 • Oslavy 74. výročia oslobodenia mesta Dubnica nad Váhom
29. apríla 2019
 • Pracovné jednanie so zást. spol. DALIOIL Dubnica nad Váhom za účasti ved. stavebného  úradu MsÚ a prac. dopravy MsÚ
 • Pracovné rokovanie s zást. spol. OMS , s.r.o. Senica ohľadne verejného osvetlenia
 • Prijatie detičiek z MŠ C I. primátorom mesta v sobášnej  miestnosti MsÚ
 • Pracovná návšteva – generálny riaditeľ EXPO CENTER, a.s. Trenčín
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Zasadnutie komisie výstavby, ÚP a dopravy
26. apríla 2019
 • Pracovné jednanie so zást. hasičského zboru v Dubnici nad Váhom
 • Pracovné stretnutie s predsedom sociálnej komisie MsÚ Ing. Porubanom (sociálny taxík)
 • Konzultácie s prac. MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Dozorná rada PVS, a.s. Považská Bystrica
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Dubnické múzeum – vernisáž výstavy „Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja“
 • Pálenie  Ďura – priestranstvo nad DUTAF-om
25. apríla 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Riadne valné zhromaždenie DCaTHERM, a.s.
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
24. apríla 2019
 • Kontrolný audit : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015
  (Výkon mestskej samosprávy a prenesený výkon štátnej správy)
 • Porada s prednostkou MsÚ a viceprimátormi
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
23. apríla 2019
 • Pracovná porada s ved. stavebného úradu, odd. výstavby a ÚP
 • Pracovné stretnutie so starostom obce Košeca
 • Porada s viceprimátormi  MsÚ za účasti JUDr. Bučencovej
 • Pracovná porada s riaditeľom TSM, s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
22. apríla 2019
 • Štátny sviatok
19. apríla 2019
 • Štátny sviatok
18. apríla 2019
 • Pracovná  cesta
  • Bratislava (rokovanie na STU Bratislava )
 • Vybavovanie agendy primátora
17. apríla 2019
 • Pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom PVS, a.s.
 • Rokovanie so zást.  MHK Dubnica nad Váhom
 • Porada s prednostkou MsÚ a riaditeľkou DUMAt, m.p.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s 2. viceprimátorom mesta za účasti  JUDr. Bučencovej
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
16. apríla 2019
 • Pracovná cesta
  • Senec – stretnutie starostov a primátorov RZMOSP
15. apríla 2019
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. problémov
 • Trenčín - pracovné stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Trenčín
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie s ved. stavebného úradu MsÚ a prac. ÚP a staveb. poriadku
 • Dom kultúry – sľub zapisovateliek pre voľby do európskeho parlamentu 2019
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
12. apríla 2019
 • Pracovná cesta
  • Bratislava – pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom sekcie Úradu vlády SR
  • Nové Mesto nad Váhom - pracovné rokovanie s primátorom mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
11. apríla 2019
 • Spoločné stretnutie vedenia mesta a zamestnancov MsÚ za účelom podporiť iniciatívu Ligy proti rakovine v rámci verejnej zbierky Deň narcisov
 • Pracovné stretnutie so zást. dopravného inšpektorátu (riešenie dopravnej situácie pri ZUŠ)
 • Pracovné jednanie v Dome kultúry k Územnému plánu mesta Dubnica nad Váhom
 • Pracovné rokovanie so zástupcami spol. ZVS Defence Industrial, s.r.o.
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
10. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
09. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
08. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
05. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
04. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
03. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
02. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
01. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky

Marec 2019

29. marca 2019
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a ved. odd. školstva
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné jednanie s p. Ing. Glocknerom
 • Konzultácie so zamestnancami  MsÚ pri riešení pracovných úloh
28. marca 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. BENY-STAV Prievidza s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami  MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Dubnický kaštieľ – slávnostné prijatie a ocenenie najlepších pedagógov primátorom mesta pri príležitosti „Dňa učiteľov“
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
27. marca 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovný obed so zást. kult. zariadenia mesta Valašské Meziřičí  za účasti riad. dubnického múzea a  ved. odd. kultúry
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadnutie plánovaného MsZ
26. marca 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred  dohodnuté termíny
 • Porada s prednostkou MsÚ a ved. oddelení  MsÚ
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovné rokovanie s projektantkou p. Ing. Kotrisovou a prac. ODI  p. Ing. Ondrejcom
25. marca 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ a zástupcom primátora
 • Kultúrne centrum Nemšová – rokovanie Rady RZMOSP
 • Dom kultúry – pracovné stretnutie za účasti  riaditeľa  Úradu PSVR Trenčín
 • Porada s prednostkou MsÚ a zástupcom primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred  dohodnuté termíny
22. marca 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. problémov
 • Pracovné stretnutie s p.  Bočincovou a poslankyňou MsÚ p. Muntágovou
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. SEDUS GROUP, a.s. a spol . PRIMUM
21. marca 2019
 • Konferencia  - Štrbské Pleso
 • Pracovné rokovanie s Ing. Kotrisovou
 • Pracovná porada s ved. odd. ŽP ( príprava ENVIROJAR )
20. marca 2019
 • Konferencia – Štrbské Pleso
19. marca 2019
 • Porada s riaditeľkou DUMAT-u m. p. o. a prednostkou MsÚ
 • Zasadnutie DR PVS, a.s. v Považskej Bystrici
 • Konzultácie s ved. odd. SR,PM, IV a VT MsÚ
 • Konferencia – Štrbské Pleso
18. marca 2019
 • Okresný súd Trenčín
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné jednanie – zást. spoločnosti PRIMUM s.r.o.
 • Stretnutie so zástupcom spol.  METROSTAV Asfalt, a.s.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Dom kultúry –  účasť na školení s poslancami MsÚ a okr. Ilava
15. marca 2019
 • Pracovné jednanie – odbor dopravy Trenčín
 • Pracovná návšteva – Ing. Bočincová
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
14. marca 2019
 • Otvorenie festivalu Ekotopfilm/Envirofilm v Dome kultúry
 • Pracovná návšteva – ved. výučbového strediska MTF STU Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Zdvorilostná návšteva prezidenta SR pána Andreja Kisku
13. marca 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ a so zástupcami primátora MsÚ
 • Porada s ved.  odd.  kultúry a knižnice
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Konzultácie s pracovníčkou správy pozemkov MsÚ
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
12. marca 2019
 • Pracovná cesta – účasť na podujatí „MB Communal Show“ - Tále
11. marca 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ a so zástupcami primátora MsÚ
 • Pracovná návšteva z kancelárie  a protokolu prezidenta SR
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na zasadnutí  Valného zhromaždenia  Trenčianskej regionálnej komory SOPK Trenčín
08. marca 2019
 • Stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovné rokovanie s riaditeľkou Dubnického múzea
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou , 1. zástupcom primátora, riaditeľkou DUMAT-u, m.p.o.  a ved. odd. SR,PM,IV a IT
 • Stretnutie s občanmi – vopred  dohodnuté termíny
07. marca 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ZTS – OTS, a.s.
 • Pracovné stretnutie so zást. spoločnosti STUDNICA, n.o. Bratislava a UNIKLINIKY Prievidza
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Rokovanie so zást. spol. SEDUS GROUP, a.s.
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení pracovných úloh
06. marca 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spoločnosti E-RAN Reality s. r. o.  Trenčín
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Stretnutie so zást.  spoločnosti  K - Finance
 • Stretnutie so zást. CBS spol.,  s.r.o. Banská Bystrica
05. marca 2019
 • Pracovná cesta – Otrokovice ( Česká republika ) za účasti 1. viceprimátora MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
04. marca 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ a ref. správy majetku
 • Pracovné jednanie s riaditeľkou DUMAT-u, m.p. o.
 • Stretnutie s konateľom spoločnosti TSM , s.r.o.
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
01. marca 2019
 • Okresná prokuratúra Trenčín – rokovanie aj  za účasti zástupcu oddelenia výstavby MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada so zamestnancami oddelenia výstavby a ÚP a referátom dopravy MsÚ
 • Pracovné stretnutie s  vedúcou školského úradu mesta Dubnica nad Váhom

Február 2019

28. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. EraS Data- Pro s.r.o. Bratislava
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
27. februára 2019
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Sociálnej poisťovne v Považskej Bystrici
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s Ing. Bočincovou
 • Zasadnutie Predstavenstva uni - POLIKLINIKY v Bojniciach
 • Návšteva  zariadenia pre seniorov DUBINA, m.r.o.
26. februára 2019
 • Pracovné rokovanie so zást.  spol. METROSTAV Asfalt, a.s.
 • Pracovná porada s riaditeľkou Dubnického múzea
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie agendy primátora
25. februára 2019
 • Obhliadka  stavu komunikácií v meste po zimnom období - návrh na opravu výtlkov
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Porada s prednostkou MsÚ a viceprimátorom
22. februára 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. SEDUS GROUP
 • Stretnutie podnikateľov Dubnice nad Váhom k návrhu územného plánu mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovná porada s konateľmi TSM, s.r.o. Dubnica nad Váhom
21. februára 2019
 • Valné zhromaždenie RZMOSP - Kultúrne centrum Nemšová
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Návšteva – JUDr. Staníková ( Slovenské národné centrum pre ľudské práva; Žilina )
 • ZUŠ Dubnica nad Váhom – Koncert súborov
20. februára 2019
 • Porada s viceprimátorom MsÚ a zamestnancami odd. výstavby a ÚP
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ECO DOG TOILET GROUP
 • Konzultácie so zamestnancami mestského úradu
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Dom kultúry – 1. zasadnutie volebných okrskových komisií - zloženie sľubu zapisovateliek
19. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami mestského úradu
 • Návšteva  -  p. Glockner
 • Porada s prednostkou MsÚ a ved. odd. SR, PM, IV a IT
18. februára 2019
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • Stretnutie so zamestnancami Špecializovaného zariadenia pre seniorov v Prejte
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva  p. Kumanovej ( IN MINORITA Bratislava )
 • Účasť na schôdzi diabetikov ( DIADUB Dubnica nad Váhom)
 • Pracovná návšteva  zástupcu spol. TPV Technology, s.r.o.  Dubnica nad Váhom
15. februára 2019
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
14. februára 2019
 • Návšteva – p. Jurisová
 • Dom kultúry – kontrolný deň (stavba osobného výťahu)
 • Návšteva ( zástupcovia rodičov autistických detí )
 • FK Dubnica nad Váhom – kontrolný deň (rekonštrukcia priestorov )
 • Pracovné jednanie  – p. Lendvay
 • Pracovná rokovanie –  zást. spol. KAMON
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
13. februára 2019
 • Pracovná porada za účasti Ing. arch. Bútoru a zástupcov odd. MsÚ
 • Pracovné jednanie s primátorom  mesta Nová Dubnica
 • Pracovná návšteva – generálny riaditeľ MARIUS PEERSEN , a.s. Trenčín
 • Pracovné stretnutie so zástupcom  SMART CITY ( Trenčín )
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovná návšteva – zástupca spol. PRIMUM s.r.o. Bratislava
 • Vybavovanie agendy primátora
12. februára 2019
 • Pracovné rokovanie – zástupcovia spol. PVS, a.s.
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy p. primátora
 • Členská schôdza – CNO ( Denné centrum č.1 )
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
11. februára 2019
 • Interné školenie za účasti prednostky MsÚ a 1. zástupcu primátora mesta
  • I.M.S. (integrovaný  manažérsky systém)
  • M.I.S ( manažérsky informačný systém)
 • Diskusné fórum – Stretnutie so županom Jaroslavom Baškom - Trenčín
 • Pracovné stretnutie - SEDUS GROUP a. s.
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy p. primátora
08. februára 2019
 • Pracovné rokovanie  so zástupcami spol.:
  • TECHREAL Dubnica s.r.o.
  • spol. LORAS, s.r.o. Dubnica nad Váhom
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy p. primátora
07. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva :
  • zástupcovia Okresného riaditeľstva hasičského zboru v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie s predsedom Poľnohospodárskeho  družstva Dubnica nad Váhom
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovné rokovanie – zástupca spol. PAL- KOV Dubnica nad Váhom
 • Pracovné jednanie – zástupca spol. ARKÁDIA  Dca, s.r.o.
06. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné konzultácie  so zamestnancami MsÚ
 • Pracovná porada s prednostkou a viceprimátorom MsÚ
05. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné konzultácie  za účasti  p.  prednostky, viceprimátora a Ing. Dolinku
 • Pracovné jednanie so zamestnancami MsÚ (útvar  odd. výstavby a územného plánovania a správy majetku)
 • Pracovné rokovanie -  p. Štefániková (Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín )
04. februára 2019
 • Pracovná porada s prednostkou a viceprimátormi MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ (konzultácie pri riešení prac. úloh)
 • Pracovné rokovanie  – p. Švec ( FK Dubnica nad Váhom )
01. februára 2019
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • STUDNICA, n.o. Bratislava
  • A.V.I.S. Bratislava
 • Pracovné rokovanie so spol. SEDUS GROUP Bratislava

Január 2019

31. januára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupcami primátora
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
30. januára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ (konzultácie pri riešení prac. úloh)
 • Zasadnutie predstavenstva uni – POLIKLINIKY Dubnica nad Váhom, a.s.
29. januára 2019
 • Pracovné rokovanie s primátorom mesta Trenčín
 • Pracovné rokovanie – Súkromná ZUŠ – p. Sirotka
 • Pracovné rokovanie – RAJEC Industry
 • Pracovné stretnutie – KONŠTRUKTA-Defence, a.s.
 • Vybavovanie agendy primátora
28. januára 2019
 • Pracovné rokovanie – p. Ondrejec (dopravný inšpektorát)
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ  (rozpočet r. 2019)
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancami MsZ
25. januára 2019
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné rokovanie – spol. MARIUS PEDERSEN Trenčín
 • Vybavovanie agendy primátora
24. januára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora ( podpisové vzory v bankových inštitúciách)
 • Pracovné rokovanie –  (skládka odpadov Lieskovec )
 • Pracovné stretnutie -  Spoločnosť ASS n. o. Dubnica nad Váhom 
23. januára 2019
 • Pracovná cesta – Bratislava – Slovenská správa ciest, a.s.
 • Vybavovanie agendy primátora
22. januára 2019
 • Čerpanie dovolenky
21. januára 2019
 • Čerpanie dovolenky
18. januára 2019
 • pracovné rokovanie –  STUDNICA, n.o.
 • pracovné stretnutie so zástupcami firiem AVIS a EMEL Bratislava
17. januára 2019
 • pracovné stretnutia so zástupcami bankových inštitúcií mesta Dubnica nad Váhom
16. januára 2019
 • pracovné stretnutie so zamestnancami výstavby a ŽP
 • pracovné stretnutie – p. Fedor
15. januára 2019
 • pracovné stretnutia a rokovania so zástupcami firiem z  Dubnice nad Váhom a okolia

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ (podpisovanie pošty  a  informácie zamestnancov o výsledkoch z jednotlivých rokovaní a konaní )

14. januára 2019
 • pracovné rokovanie v zasadačke MsÚ – Územný plán mesta – za účasti zástupcov mesta
11. januára 2019
 • Bratislava – pracovné rokovanie na ministerstve dopravy
10. januára 2019
 • pracovné rokovanie na MsÚ so zástupcom spoločnosti PVS, a.s. Považská Bystrica
 • pracovné rokovanie s predstaviteľmi Fakultnej nemocnice, a.s. Trenčín
09. januára 2019
 • novoročné stretnutie s riaditeľmi ZŠ a MŠ mesta Dubnica nad Váhom
08. januára 2019
 • porada vedúcich zamestnancov oddelení MsÚ za účasti  primátora mesta
 • návšteva CVČ (Centrum voľného času) Dubnica nad Váhom
 • popoludňajšie stretnutie so zamestnancami výstavby a životného prostredia
07. januára 2019
 • novoročné stretnutie vedenia mesta so zamestnancami MsÚ
 • pracovné rokovanie so zamestnancami MsÚ
04. januára 2019
 • zahraničná pracovná cesta – Česká republika – Otrokovice
03. januára 2019
 • pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
02. januára 2019
 • dovolenka zamestnancov MsÚ
01. januára 2019
 • štátny sviatok