Obsah

Prednosta mestského úradu

Prednostka MsU

Ing. Silvia Kiačiková  

Telefón: +421 42 44 55 769
Mobil: +421 915 692 927

E-mail: prednosta@dubnica.eu

Funkcie a úlohy

Prednosta MsÚ vedie mestský úrad a organizuje jeho prácu. Je zamestnancom mesta , ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva .

Prednosta MsÚ:

  • vedie a organizuje prácu MsÚ, robí pracovno - právne výkony
  • zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach MsZ

Prostredníctvom svojho zástupcu a vedúcich samostatných oddelení a referátov:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MsZ
  • pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia mesta, uznesenia MsZ a rozhodnutia primátora
  • zabezpečuje realizáciu činností zverených MsÚ na základe zákona a iných právnych predpisov ako i nariadenia mesta, uznesení MsZ a rozhodnutia primátora

Pre plnenie úloh prednostu MsÚ je vytvorený sekretariát prednostu MsÚ, ktorý vedie písomnú agendu prednostu MsÚ.