Obsah

Mestská volebná komisia

Voľby do orgánov samosprávy obcí riadi Ústredná volebná komisia. V okresoch riadia voľby obvodné volebné komisie, v mestách mestské volebné komisie (MsVK) a v ostatných obciach miestne volebné komisie.
Prvé zasadanie mestskej volebnej komisie zvolal primátor mesta dňa 24.9.2014.

Zloženie MsVK:

  • Jaroslav Puček, predseda MsVK
  • Elena Zacharová, podpredseda MsVK
  • Mgr. Marcela Beníčková
  • Ing. Lukáš Suchánek
  • Ing. Ľubomír Sýkora
  • Ing. Antónia Tomanová

Mestská volebná komisia :

a) preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov, 
b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona, 
c) vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb do obecného (mestského) zastupiteľstva a volieb starostu obce (primátora), ktorú podpíšu členovia komisie; zápisnicu s originálnymi podpismi členov komisie dostane každý člen komisie, 
d) vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení, 
e) odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci.