Obsah

Mesto Dubnica nad Váhom

OZNÁMENIE

V súlade s § 16 a § 21 zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí sa kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu primátora mesta doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb,

t.j. najneskôr do 21.9.2014.

V súvislosti s tým Mestský úrad v Dubnici nad Váhom zabezpečuje dňa 21.9.2014 stálu službu pre odovzdávanie kandidátnych listín v budove mestského úradu

od 10,00 h do 24,00 h.

Bližšie informácie:
Božena Janurová - č. t. 042/4455714
JUDr. Juraj Džima - zapisovateľ mestskej volebnej komisie, č. t. 0917431271