Obsah

Rozhodnutie primátora č. 7/2014

Názov rozhodnutia primátora: Vymenovanie zapisovatel'a mestskej volebnej komisie pre vol'by do orgánov samosprávy obcí dňa 15.11.2014

Platnosť a účinnosť: 28.8.2014

Vypracoval: JUDr. Iveta Orgoníková, právny zástupca mesta

Na základe zákona č. 346/1990 Zb. o vol'bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisova v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2014 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

vymenovávam

v súlade s § 11a ods.2 písm. c) zákona č. 346/1990 Zb. o vol'bách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov zapisovateľa mestskej volebnej komisie:

 

JUDr. Juraj Džima, vedúci sekretariátu primátora, hovorca.

 

Schválil: Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta, v.r.