Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2008

Organizácia IČO Účel Schválená
dotácia [EUR/SKK]
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom 31913571 oprava organu 1 659,70
50 000,12
Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom, obč.združenie 30227709 činnosť AK 8 298,48
250 000,01
Svojpomocný ILCO klub Ilava 34055088 na činnosť 165,97
5 000,01
Záuj.združenie folk.súboru MLADOSŤ, Dubnica nad Váhom 42014042 činnosť, kroje, nástroje 829,85
25 000,06
Záuj.združenie folk.súboru VRŠATEC, Dubnica nad Váhom 37916858 činnosť I.štvrťrok 08 4 979,09
150 000,07
FK ZTS, a.s., Dubnica nad Váhom 36305626 úhrada energií I. Q 2008 16 928,90
510 000,04
Jednota dôchodcov na Slov., Dubnica nad Váhom 897019300 činnosť I.štvrťrok 08 331,94
10 000,02
ZDS ZO DIADUB, Dubnica nad Váhom, obč.združenie 641332008 činnosť - I.polrok 08 331,94
10 000,02
Miestny odbor MS, Dubnica nad Váhom 179027 III.ročník Magín.súťaže 663,88
20 000,05
OZ Priemyslovák, Dubnica nad Váhom 35652969 nákup otoč.hlavy PH10M 331,94
10 000,02
ŠK lyžiarov TJ Spartak ZTS Dubnica nad Váhom 30230446 činnosť, sústredenie,výstroj 331,94
10 000,02
Klub filatelistov, Dubnica nad Váhom, záujm.organizácia 178039/53-04 príležit.pečiat.k 15.výr.DFF 331,94
10 000,02
Záuj.združenie folk.súboru MLADOSŤ, Dubnica nad Váhom 42014042 výroba a úprava krojov 995,82
30 000,07
Zväz sluchovo postihnutých, ZO Ilava,OZ 42048893/008 soc.-rehabilit.pobyt 331,94
10 000,02
Okres.združ.teles.kultúry,PB, OZ 31931651 vyhlás.najúspeš.športov. 331,94
10 000,02
ZO Sl.zväz zdravot.postih., Dubnica nad Váhom 698172 činnosť 331,94
10 000,02
ZUŠ Dubnica nad Váhom 36124699 Detská výtvar.Dubnica 331,94
10 000,02
SZZP, PB (Mgr.Maďar),terén.-soc.centrum 69817201 športové hry ZP 66,39
2 000,07
Športový klub hádzanej, Dubnica nad Váhom DIČ 624951 zabezp.príjm.časti rozpočtu 331,94
10 000,02
FK ZTS, a.s., Dubnica nad Váhom 36305626 úhrada energií II. Q 2008 16 928,90
510 000,04
Združ.kresť.seniorov Slovenska, Dubnica nad Váhom 31745741 činnosť klubu 99,58
2 999,95
ZŠ Dominika Sávia, Dubnica nad Váhom 30414156 XV.roč.šport.olymp. 66,39
2 000,07
DOMKA - združ.salez.mládeže, Dubnica nad Váhom 34057927 chlapčenský tábor 331,94
10 000,02
DOMKA - združ.salez.mládeže, Dubnica nad Váhom 34057927 detský letný tábor 331,94
10 000,02
DOMKA - združ.salez.mládeže, Dubnica nad Váhom 34057927 divadelné predstavenie 66,39
2 000,07
Progresívna škola, Dubnica nad Váhom 623938 Odysea mysle - súťaž 331,94
10 000,02
Klub slovenských turistov, Dubnica nad Váhom 17058783 Dubnická 30-ka 199,16
5 999,89
DOMKA - združ.salez.mládeže, Dubnica nad Váhom 34057927 STREET CUP 2008 66,39
2 000,07
DuTaF SPORT, obč.združ., Dubnica nad Váhom 37920227 účasť tenistov z JAR 331,94
10 000,02
Šport.klub šachu TJ Spartak ZTS Dubnica nad Váhom 30231558 na činnosť 331,94
10 000,02
Mestská liga Malého futbalu, Dubnica nad Váhom 14223899 prenájom ihriska II.Q 331,94
10 000,02
Stredisko ekolog.výchovy, DUB, Dubnica nad Váhom 36123412 festival MAJÁK 232,36
7 000,08
TJ Jednota Nové Považie, Prejta 14224305 na činnosť 2 655,51
79 999,89
Archery club Villa Diana,BA (V.Sobotka) 30854407 reprezentácia lukostrelca V.Sobotu 331,94
10 000,02
Športový klub cyklistiky, VŠK Dukla Trenčín 36122530 Veľká cena... 331,94
10 000,02
Záuj.združ. FS MLADOSŤ, Dubnica nad Váhom 42014042 taneč.obuv a oprava akordeónu 829,85
25 000,06
Únia nevidiacich a slabozrak. ZO Dubnica nad Váhom 683876 exkurzia - Dom aktív.videnia 331,94
10 000,02
Slovenský rybársky zväz, MO Dubnica nad Váhom 00178209-302 II.kolo I.celošt.ligy v LRU 331,94
10 000,02
Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom 35664169 "Dubnický máj 2008" MSR 331,94
10 000,02
DD DPD Dubnica nad Váhom 632333 zájazd do Lešnej 331,94
10 000,02
Jednota dôchodcov na Slovensku, Dubnica nad Váhom 00897019/300 činnosť klubu 331,94
10 000,02
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica nad Váhom 37916858 činnosť súboru II.štvrťrok 08 4 979,09
150 000,07
LAURA, združenie mladých, Dubnica nad Váhom 36117307 prímestský tábor "Charlie.." 331,94
10 000,02
Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom 35664169 príprava na MS v Špan.(mater.) 1 659,70
50 000,12
DOMKA - združ.salez.mládeže, Dubnica nad Váhom 34057927 Putovný výlet po Javorníkoch 132,78
4 000,13
DOMKA - združ.salez.mládeže, Dubnica nad Váhom 34057927 Tínedžerský tábor 99,58
2 999,95
AURA DANCE - tanečný klub 42022797 tanečné sústredenie v Lip.Jáne 165,97
5 000,01
ZDS ZO DIADUB, Dubnica nad Váhom, obč.združenie 641332008 činnosť - II.polrok 2008-zdravot.prevencia 331,94
10 000,02
Športový klub nepočujúcich, Trenčín 42022509 soc.-rehab.pobyt - Suchomel 33,19
999,88
MFK Dubnica nad Váhom, a.s., Dubnica nad Váhom 36305626 Memoriál Viliama Šimka 331,94
10 000,02
FK ZTS, a.s., Dubnica nad Váhom 36305626 úhrada energií III. Q 2008 16 928,90
510 000,04
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica nad Váhom 37916858 činnosť klubu III.štvrťrok 4 979,09
150 000,07
Rada mládeže Trenč.kraja, Dubnica nad Váhom 36124966 VII.ročník - Vitaj nový šk.rok... 165,97
5 000,01
BC Dubnica, Dubnica nad Váhom 36131202 II.ročník medzinár.turnaja 1 659,70
50 000,12
Športový klub hádzanej, Dubnica nad Váhom DIČ 624951 medzinárodný turnaj - ml.dorast 331,94
10 000,02
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica nad Váhom 37916858 činnosť klubu IV.štvrťrok 08 4 979,09
150 000,07
Stredisko ekolog.výchovy, DUB, Dubnica nad Váhom 361234212 kuchárska olympiáda - ERFURT 331,94
10 000,02
Olympic fitness Dubnica nad Váhom,D.Matušík, Dubnica nad Váhom 32284802 Veľká cena Dubnica-kulturistika 331,94
10 000,02
FK ZTS, a.s., Dubnica nad Váhom 36305626 úhrada energií IV. Q 2008 16 928,90
510 000,04
TJ Jednota Nové Považie, Prejta 14224305 činnosť 2 655,51
79 999,89
Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom 35664169 materiálne vybavenie 331,94
10 000,02
Slov.zväz chovateľov, BA, ZO Prejta 178322306 ocenenie úspeš.chovateľov 99,58
2 999,95
Útulok v údolí, Dubnica nad Váhom 36119962 sanačné služby 331,94
10 000,02
Celková dotácia: 121 489,80 € / 3 660 001,75,- Sk