Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom na roky 2015 -2020 je dokument, ktorý dáva odpoveď na otázku smerovania rozvoja mesta v strednodobom horizonte.
PHSR mesta Dubnica nad Váhom na roky 2015 - 2020 je aktualizovanou a dopracovanou verziou pôvodného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom na roky 2007 – 2013 podľa nových podmienok zák. č. 309/2014 Z. z.

Dátum schválenia PHSR: 15. 12. 2015, uznesením č. 245/2015

PHSR ku stiahnutiu