Obsah

 

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR  Dubnicko-Ilavsko pre roky 2023 - 2030 sa spracováva v zmysle Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s odporúčanou Metodikou tvorby a implementácie PHRSR regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre programové obdobie po roku 2020 a v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorá bola schválená Uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017.

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR  Dubnicko-Ilavsko pre roky 2023 - 2030 (ďalej aj ako „SPHRSR“ alebo „SPHRSR SPR“) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030, z roku 2019, ako aj so zreteľom na existujúce relevantné plánovacie strategické a územnoplánovacie dokumenty, ktoré boli doposiaľ spracované či už z národnej, regionálnej alebo miestnej úrovne, s dopadom na región. 

Dátum schválenia PHSR: 28. 06. 2023, uznesením č. 83/2023

 

SPHSR SPR Dubnicko-Ilavsko

Akčný plán mesta Dubnica nad Váhom