Obsah

Územný plán mesta

Územný plán mesta Dubnica nad Váhom (ďalej len „ÚPN mesta"), ako základný územnoplánovací dokument, bol schválený uznesením MsZ Dubnica nad Váhom č. 48/1997 zo dňa 25.6.1997 a jeho Záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta (ďalej len „VZN") č. 23.
V priebehu od jeho schválenia do 31.12.2012 bolo obstarané jeho šesť zmien a štyri doplnky.

Zmena č. 1 bola schválená uznesením MsZ č. 83/1999 zo dňa 27.10.1999 a jej Záväzná časť bola vyhlásená zmenou a doplnkom č. 1 VZN č. 23.

Zmena č. 2 bola schválená uznesením MsZ č. 47/2001 zo dňa 25.6.2001 a jej Záväzná časť bola vyhlásená zmenou a doplnkom č. 2 VZN č. 23.

Zmena č. 3 a doplnok č. 1 ÚPN boli schválené uznesením MsZ č. 118/2002 zo dňa 3.12.2002 a ich Záväzná časť bola vyhlásená zmenou a doplnkom č. 3 VZN č. 23.

Zmena č. 4 a doplnok č. 2 ÚPN boli schválené uznesením MsZ č. 18/2005 zo dňa 26.04.2005 a Záväzná časť (úplné znenie) bola vyhlásená VZN č. 1/2005.

ÚPN mesta - zmena č. 5 a doplnok č. 3 boli schválené uznesením MsZ č. 4/2011 zo dňa 10.03.2011 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 5/2011.

Posledná úprava ÚPN mesta bola vykonaná jeho Zmenou č. 6 a doplnkom č. 4, ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 450/2011 zo dňa 15.12.2011 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 11/2011.

Vzhľadom na skutočnosť, že vplyvom uvedených zmien a doplnkov stratil ÚPN mesta prehľadnosť, bolo zabezpečené vyhotovenie nové hlavného výkresu „Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia / Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia / Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny" so zachytením právneho stavu k 15.12.2011 a spracovanie textu záväznej časti ako úplného znenia s vyznačením zmien a doplnkov ÚPN mesta.

Podrobnejšie informácie o ÚPN mesta a jeho jednotlivých zmenách a doplnkoch možno získať na mestskom úrade, odd. výstavby, ÚP a ŽP, 2. poschodie, č. dverí 56.


Grafická časť

Textová časť