Obsah

KONCEPCIA ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA
DUBNICA NAD VÁHOM – VÝSLEDKY.

Predstavujeme všetky súťažné návrhy

Mesto Dubnica nad Váhom vyhlásilo ku dňu 30. 06. 2017 verejnú anonymnú jednokolovú urbanistickú súťaž na návrh koncepcie územného plánu mesta. Podľa zadania bolo účelom súťaže získanie najlepšieho urbanistického návrhu usporiadania územia mesta a jeho rozvoja, získanie najlepších podnetov pre metodiku územného plánu a získanie spracovateľa územného plánu mesta Dubnica nad Váhom, ktorého súťažný návrh vyhodnotí porota ako najlepší spomedzi všetkých hodnotených návrhov.

Do súťaže návrhov bolo doručených 6 súťažných návrhov. Všetky návrhy boli prijaté a postúpili do hodnotenia poroty. V ďalšej časti vám predstavíme jednotlivé súťažné návrhy, ich prínosy a nedostatky.

O výslednom poradí rozhodla porota nasledovne:

1. cena vo výške 2700 € - súťažný návrh „1“

Autorský kolektív: ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania, Banská Bystrica.

V zložení: Ing. arch. Michal Gaj, Ing. arch. Eva Faragóová, Ing. arch. Michal Dovičovič.

Prílohy:

Textová časť

 

Prínosy:

 • najpodrobnejšie rieši „urbanizmus“, nielen územné plánovanie (mestská štruktúra),
 • napriek neurčitostiam (mnohoznačnosti) je presvedčivejší vo výraze,
 • veľmi dobrá analytická časť, spracovanie limitov územia a vyhodnotenie krajinného potenciálu,         
 • vidno, že výborne pozná územie,
 • napriek neuplatneniu štandardnej farebnej metodiky funkčných plôch indexuje jasným a zrozumiteľným spôsobom funkčnú spôsobilosť formou spektra regulatívov, vyjadrených numerickými indexmi,
 • silné filozoficko-koncepčné východiská návrhu pre funkčno-priestorovú reštrukturalizáciu územia,
 • splnil v úplnosti požadovaný obsah súťažných podmienok. Aj v grafickej aj v textovej časti.

 

Nedostatky:

 • vybraný detail mohol byť riešený podrobnejšie,
 • zvážiť pokračovanie ortogonálnej mestskej štruktúry a na južnom okraji mesta.

2. cena vo výške 2300 € - súťažný návrh „4“

Autorský kolektív: Ing. arch. Marián Antal, Ing. arch. Simona Antalová, Dubnica nad Váhom.

Príloha:

 

Prínosy:

 • návrh vhodne kombinuje existujúci dopravný systém s navrhovanými zámermi mesta a kreatívne ich rozvíja vhodným spôsobom,
 • jasne vyčleňuje funkčné plochy a ich vzájomné väzby,
 • pri vstupe do mesta od Ilavy vhodne rozvíja plochy občianskej vybavenosti a rieši väzbu na výrobný areál ZŤS a mesto samotné,
 • časť za traťou dostáva vhodné nové dopravné napojenia na mesto aj na obchvat,
 • prirodzeným a rovnomerným spôsobom sa mesto rozvíja všetkými smermi,
 • navrhnutá koncepcia je schopná ďalšieho vývoja aj po vstupe obstarávateľa po upresnení detailov v budúcnosti,
 • jasná prehľadná grafika spracovania predpokladá dobrú prácu pre stavebný úrad.

 

Nedostatky:

 • urbanistický detail v grafickom vyjadrení je neprehľadný a neprináša prehĺbenie do koncepcie.

Odmena vo výške 500 € - súťažný návrh „3“

Autorský kolektív: AUREX, Bratislava.

V zložení: Ing. arch. Ľubomír Klaučo, Ing. arch. Michal Chudík, PhD., Ing. arch. Daniela Huertas,  Ing. Matúš Bizoň, PhD.

Príloha:

 

Prínosy:

 • v metodike navrhovaný systém regulácie je prehľadný a využiteľný v budúcnosti pre užívateľa,
 • Vytvára predpoklady pre priestorovú tvorbu v detaile pri rozvoji konkrétnych lokalít.    

Nedostatky:

 • koncepcia nezohľadňuje podklady dopravného riešenia, ani nevytvára novú adekvátnu koncepciu dopravy,
 • navrhnutý obchvat Dubnice nad Váhom cez diaľnicu je nereálny a nevhodný,
 • návrh nezohľadňuje perspektívu rozvoja smerom na Novú Dubnicu a zároveň bráni navrhnutou zeleňou rozvoju týmto smerom,
 • neprehľadné množstvo farebného riešenia sťažuje prácu s územným plánom v praxi.

Odmena vo výške 500 € - súťažný návrh „2“

Autorský kolektív: APROX, Bratislava.

V zložení: Ing. arch. Vladimír Hrdý, Ing. arch. Ľubomír Mezovský, Ing. arch. Michal Kostka, Ing.   Peter Dolinajec, Ing. Marian Kriššák, Ing. arch. Alžbeta Káčerová.

Príloha:

 

Prínosy:

 • prepojenie masívu Strážovských vrchov s biokoridorom rieky Váh,
 • členenie územia mesta na funkčné priestorové jednotky.

Nedostatky:

 • schematické riešenie funkčného členenia mesta s prevahou monofunknčného využitia,
 • nevhodný návrh  využitia katastra územia mesta až po jeho hranice pre funkciu výroby bez riešenia širších súvislostí,
 • nevhodná štruktúra a hierarchizácia dopravných trás,
 • nesúlad grafického zobrazenia hlavného výkresu a jeho legendy,
 • návrh regulácie nevhodný pre územný plán v stupni obec.

Autormi jednotlivých neocenených a neodmenených súťažných návrhov sú:

Súťažný návrh „6“

Autorský kolektív: Ing. arch. Juraj Krumpolec, Ing. arch. Mária Krumpolcová, Ing. Vojtech Krumpolec, Ing. arch. Kristína Košťálová, Bratislava.

Prílaha:

Prínosy:

 • v zásade nie zlé riešenie (základných makrovzťahov),
 • analýza urbanistickej kompozície v jadre mesta (mestské centrá a rozvojové osi).         

Nedostatky:

 • nie je komplexný z formálneho hľadiska, chýbajú merítka + požadované detaily (výkresy),
 • venuje sa prioritne súčasnej urbanizovanej štruktúre, nerieši širší záber,
 • grafické spracovanie – výsledok je značne schematický, sú to len farebné funkčné plochy, bez podrobnejšej regulácie,
 • nie sú dostatočne preukázané požiadavky na požadované princípy metodiky územného plánu,
 • nerieši územie v požadovanom rozsahu, chýba mestská časť Prejta,
 • nedostatočný rozvoj smerom na Novú Dubnicu.

Súťažný návrh „5“

Autor: Ing. arch. Ivan Matys, Svätý Jur.

Prílohy:

 

Prínosy:

 • podrobná analýza riešeného územia mesta hlavne z hľadiska ekologickej stability.

 

Nedostatky:

 • návrh je nekomplexný z urbanistického hľadiska,
 • návrh nerieši dopravnú kostru mesta,
 • tvrdý schematizmus navrhovanej zástavby nezodpovedajúci stupňu ÚPN obce,
 • nerieši územie v požadovanom rozsahu,
 • chýba textová časť,
 • ako ÚPN podklad je nepoužiteľný.

 

Porota súťaže rozhodovala v nasledovnom zložení:

 • Ing. arch. Jan Komrska, CSc, AA, predseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi 
 • Ing. arch. Štefan Moravčík, AA, nezávislý na vyhlasovateľovi 
 • Ing. arch. Pavel Kropitz, AA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Bohuslav Pernecký, AA, nezávislý na vyhlasovateľovi 
 • Ing. arch. Ľubomír Bútora, AA, závislý na vyhlasovateľovi

Náhradní členovia poroty:

 • Ing. Jozef Čupák, nezávislý na vyhlasovateľovi 
 • Ing. arch. Martin Baloga, AA, nezávislý na vyhlasovateľovi 
 • Mgr. Ivana Tepličková, závislý na vyhlasovateľovi

Zápisnicu zo záverečného vyhodnotenia nájdete v prílohe.

Dátum a miesto verejnej výstavy (zverejnenia súťažných návrhov) budú určené v súlade so súťažnými podmienkami do troch mesiacov od vyhlásenia výsledkov súťaže.

S priateľským pozdravom Ing. Juraj Híreš – sekretár súťaže.