Obsah

Úrad pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5124

Od 01.02.2023 sú zákazky vyhlásené verejným obstarávateľom zverejňované na:

  • profile verejného obstarávateľa 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5124

  • elektronickej platforme IS EVO

https://eplatforma.vlada.gov.sk/

  • elektronickej platforme ERANET

https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders

  • elektronickej platforme EKS

https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/Detail/2442

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
Dubnica nad Váhom
Zastúpené: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276

 

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2024

Verejný obstarávateľ Mesto Dubnica nad Váhom

Názov predmetu zákazky

Elektrická energia 2025-2026
Zemný plyn
Opravy poškodených mestských komunikácií a chodníkov
PD Rekonštrukcia časti objektu II. ZŠ - telocvičňa na ulici Partizánskej v Dubnici nad Váhom
Kancelárske potreby 2024
Prenájom a montáž nadrozmerného stanu (20x30 m) na 30. Dubnický folklórny festival
Tlač a distribúcia Dubnických novín na rok 2025 
Stravovacie karty na 24 mesiacov (s účinnosťou od 1.1.2025)
Kancelárske potreby 2025
10 l vrecká BRKO
Polopodzemné kontajnery
Rekonštrukcia detského ihriska CI za OD máj
PD park JBM -sadové úpravy
Dubina prípojka NN
PD budovy Partizánska ulica
PD Cyklotrasa cez mesto
PD Rekonštrukcia kaštieľa
Jarmočnisko - architektonická súťaž + PD
PD - architektonická súťaž - tržnica/oddychová zóna
PD Chodníky a verejné osvetlenie starý cintorín
Prekládka zástavky - Prejta
Revitalizácia - námestie Matice slovenskej
Asanácia budovy pri gymnáziu, prekládka NN
Chodníky na ul. A.Kmeťa
Plošná rekonštrukcia komunikácii - podľa hodnotenia
Plošná rekonštrukcia chodníkov - podľa hodnotenia
Hurbanova-Štúrova dokončenie ostrovček
Opravy schodísk, vnútroblok účko
Verejné osvetlenia mesta
Verejné osvetlenia mesta - Prejta
Skatepark 2. etapa
Parkovisko a chodníky Okružná
Vozidlo mestskej polície
Stavebný dozor Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu
Rekonštrukcia kotolne zimného štadióna